Search form

Zɔbu 30

1«Nga sisan, ne kɛra n dɔgɔw ka tolonkɛfɛn ye,

ne tun te minw faaw jati n ka wuluw ye yɛrɛ,

wulu minw be n ka begɛnw cɛma.

2U tun bena mun le ɲa ne ye sa?

Olu minw barika tun bannin lo.

3U tun jara kakaka dɛsɛ ni kɔngɔ bolo.

U tun be to k'u daladumuni ɲini yɔrɔ janin na,

yɔrɔ min ye kongokolon ye.

4U tun be to ka biin le ɲini tudenninw kɔrɔ,

liliw le tun ye u ka dumuni ye.

5U tun be to k'u gwɛn ka yaala mɔgɔw cɛma,

u tun be to ka sɔngɔ u kɔ i ko soon.

6U tun be to ka la kulu jigijigiw la,

ani farawow ni dingɛw kɔnɔ.

7U mankan tun be to ka mɛn tudenninw kɔnɔ,

u tun be to ka ton ɲɔgɔn kan ŋɔniyiriw kɔrɔ.

8U tun ye mɔgɔkolonw ye, mɔgɔlabilaninw.

U y'u bugɔ ni berew ye,

k'u gwɛn ka bɔ jamana kɔnɔ.

9Sisan, u deenw be ne lɔgɔbɔ dɔnkili la,

u be ne koo fɔra yɔrɔ bɛɛ.

10U b'u kɔɔ sin ne ma,

k'a yira ko n koo ka go u ye,

u b'u daji yɛrɛ tu ne ɲaa na.

11Ala ye ne ka cɛya ban ka n majigi,

o la, u be ne dɔgɔya yɔrɔ bɛɛ.

12U wilila ne kama n kinibolo fɛ,

u be n seen tara janko ka n ben,

u be ne halakiyɔrɔ le ɲinina.

13U be ne tɛmɛyɔrɔw datugura,

u be ne benbaara le kɛra.

U mako te dɛmɛbaga la yɛrɛ.

14U be nana n kama i ko dugu kɛlɛbaga

minw be don ni kogo sɔgɔyɔrɔ ye,

u be girinna ka na ni kogo benyɔrɔ ye.

15Siranyako sifa bɛɛ le be kɛra ne la.

N ka boɲa bɔra n kan i ko fɔɲɔ le y'a ta,

n ka hɛrɛ tɛmɛna i ko sankaba.

16Sisan kɔni, ne be ɲini ka sa,

sigɛn be ne kan loon bɛɛ.

17Sufɛ, n dimiyɔrɔw be n tɔɔrɔ fɔɔ n kolo kan,

u be n tɔɔrɔ, lafiɲɛ te yen.

18Ala ye ne dɛrɛ ni fanga ye,

a ye ne kaan minɛ i ko deleke

min be degun mɔgɔ la.

19Ala ye ne fili bɔgɔ kɔnɔ,

ne be i ko buguri,

walima bugurigwɛ.

20Ne ka Ala, ne b'i daali,

e te ne jaabira,

ne be lɔ e ɲakɔrɔ,

nga e te ne filɛ ni ɲaɲuman ye.

21A filɛ, e juguyara ne ma dɛ!

E be ne kɛlɛla n'i barika bɛɛ ye.

22E y'a kɛ fɔɲɔ wilila ni ne ye sanfɛ ka taga ni n ye,

gwɛlɛya be n yuguyugura i ko sanfɔɲɔba.

23Ne y'a lɔn ko e be tagara ni n ye saya yɔrɔ la le,

min latigɛra nimanfɛnw bɛɛ ye.

24Mɔgɔ min ta cɛnna,

o tigi t'i daali wa?

Mɔgɔ min dusu kasira,

o tigi te dɛmɛ ɲini i fɛ wa?

25Ne tun te kasira tɔɔrɔbagaw kosɔn wa?

Dɛsɛbagatɔw koo tun be ne dusu kasi tuma bɛɛ.

26Ne tun be hɛrɛ fɛ nga sigɛn le nana.

N jigi tun b'a kan ko yeelen le tun bena bɔ n ye,

nga a kɛra dibi ye.

27Kabini ne ye gwɛlɛya nin sɔrɔ,

ne jaa be to ka tigɛ tuma bɛɛ.

28Ne be taamana dusukasi la,

n nisɔn man di.

Ne be to ka wili ka kule jama cɛma,

29ne kɛra kongowuluw dɔ ye,

n kɛra kongosogow taamaɲɔgɔn ye.

30Ne fari be fin kirikiri,

farigwan be ne tɔɔrɔla kosɔbɛ.

31Ne ka gɔni kɛra dusukasidɔnkili fɔlikɛminan ye,

n ka file kaan kɛra nisɔngoyadɔnkili lakan ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index