Search form

Zɔbu 33

1«Sisan sa, ele Zɔbu ka ne ka kuma mɛn.

N bena min fɔ,

o bɛɛ mɛn ka ɲa.

2Ne bena kuma dɛ!

Min be n daa la, n bena o fɔ!

3Ne bena tiɲɛ dama le fɔ,

ne bena kuma kɔnɔgwɛ la.

4Ne danna Ala ka Nii le barika la,

ne be nii na Setigi ka Nii le sababu la.

5N'i be se, i ka ne jaabi sa,

e k'i yɛrɛ labɛn ka ne sɔsɔ.

6An bɛɛ ye kelen ye Ala ɲakɔrɔ,

an bɛɛ fila danna ka bɔ bɔgɔ la.

7Kuun t'a la i be yɛrɛyɛrɛ ne ɲa,

ne tena i tɔɔrɔ do.

8E ka kuma be n tulo la,

i ye min fɔ, n y'o mɛn. I ko:

9‹Ne gwɛnin lo, ne ma kojugu kɛ.

Ne dafanin lo, jalakiyɔrɔ si te ne la.

10Nga Ala ye jalakiyɔrɔ sɔrɔ ne la,

a be ne minɛ i ko a jugu.

11- A be ne seen siri ni jɔrɔkɔw ye,

a be n ka kɛta bɛɛ kɔlɔsi.›

12Ne b'a fɔ i ye ko tiɲɛ t'i fɛ o la.

Bari, Ala ka bon ni adamaden ye.

13Mun na e be sɔsɔli kɛ n'a ye,

ko a te mɔgɔ ka ɲiningaliw bɛɛ jaabi?

14Ala be kuma cogo dɔ la waati dɔ la,

waati wɛrɛ, a be kuma cogo wɛrɛ la,

nga mɔgɔw t'u tulo malɔ le.

15- A be kuma u fɛ siko ni koyirata la,

a be kuma u fɛ u fari fagawaati la,

a be kuma u fɛ k'u to sinɔgɔ la u ka dilan kan.

16A be fɛɛn yirata yira u la,

k'u lasɔmi.

17A b'o kɛ janko ka mɔgɔ bɔ kojugu la,

a b'a tanga yɛrɛboɲa ma.

18A b'a nii kisi ten,

a fana ben'a kisi saya ma.

19Nga Ala be adamaden ladi fana

ni bana ye a layɔrɔ la,

a fari bɛɛ be yɛrɛyɛrɛ farigwan bolo.

20Dumuni te diya a daa la tugu,

hali dumuni min tun ka d'a ye.

21A be fasa ka kɛ kakaka fɔɔ mɔgɔ t'a lɔn tugu,

a tɔɔ be to kolo dama ye.

22O tuma na, a surunyana kaburuda la yɛrɛ,

a nii be to nibɔbaga bolo.

23Ala ka ciden waa kelen cɛma,

ni mɛlɛkɛ kelen dɔrɔn cira o banabagatɔ nin fɛ,

a ka kan ka siraɲuman min ta,

a daan ye a k'o fɔ a ye dɔrɔn.

24Mɛlɛkɛ be makari a la k'a fɔ Ala ye ko:

‹Makari a la. Kan'a to a be sa,

ne y'a kunmabɔfɛn sɔrɔ.›

25A farisogo be segi ka kɛ a cogo kɔrɔ la yen,

a be kɛ i ko a wilitɔ kura.

26N'a ye Ala daali,

ale b'a ka daalili minɛ.

A be ta'a ɲakɔrɔ ni nisɔndiyapɛrɛnkan ye,

bari Ala y'a kisi saya ma.

27A bena dɔnkili la mɔgɔw ɲana ko:

‹Ne tun ye kojugu kɛ,

n tun ma Ala ka fɔta bato,

nga Ala ma ne sara ka kɛɲɛ n'o ye.

28Ala y'a kɛ ne ma kaburu ye,

ne tora nii na, ne ɲaa be yeelen na.›

29Ala be to k'o bɛɛ kɛ adamaden ye,

a b'o ɲɔgɔn kɛ siɲɛ caaman.

30A b'o kɛ janko ka kɔsegi ka bɔ n'a ye kaburuda la,

janko ka se ka mɔgɔ ɲanaman ka yeelen bɔ a ye.

31Zɔbu, i tulo malɔ kosɔbɛ ka ne lamɛn dɛ!

I je tewu k'a to ne be kuma.

32Ni fɛɛn dɔ b'i fɛ ka ne jaabi,

i k'o fɔ.

I ka kuma sa,

bari ne b'a fɛ ka tiɲɛ d'i ma.

33Ni foyi fana t'i daa la,

e ka mɛnni kɛ ne fɛ.

Je ne bena i kalan lɔnniya la.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index