Search form

Zɔbu 35

1Eliyu y'a fɔ Zɔbu ye tugu ko:

2«E be miiri ko tiɲɛ b'i fɛ kɛ?

N'i b'a fɔ ko i gwɛnin lo Ala ɲakɔrɔ?

3E tun be to k'a fɔ tuma min na ko:

‹Ni ne ma kojugu kɛ, ne bena mun le sɔrɔ o la?›

4Ne bena ele n'i teriw jaabi.

5Sankolo filɛ ka ɲa,

sankabaw filɛ u be cogo min na i sanfɛ.

6- N'i ye kojugu kɛ, o be mun le kɛ Ala la?

Hali n'i tora ka dɔ fara i ka murutiliko kan,

o te foyi kɛ a la.

7N'i fana ye tilenninya kɛ,

o te fɛɛn ye n'i b'a dir'a ma fana.

A be fɛɛn dɔ sɔrɔ i fɛ o kama wa?

8E ka juguya kɔni b'i mɔgɔɲɔgɔn dama le sɛgɛn,

e ka tilenninya fana be adamaden dɔrɔn le dɛmɛ.

9U be kule ni mɔgɔtɔɔrɔbaga caaman tɔgɔ ye,

u b'u kaan kɔrɔta ka dɛmɛ ɲini

janko ka bɔ fangatigiw bolo.

10Nga mɔgɔ te yen min b'a fɔ ko:

‹Ne Danbaga Ala be min?

Ale min b'a kɛ dɔnkili be la sufɛ.›

11Ale min be lɔnniya di an ma ka tɛmɛ kongosogow kan,

a be hakilitigiya di an ma ka tɛmɛ kɔnɔw kan.

12Mɔgɔ be kule kosɔbɛ, nga Ala te jaabili kɛ,

mɔgɔjuguw ka yɛrɛboɲa kama lo.

13Ala t'a tulo malɔ kumafu la,

o ɲɔgɔn le te don Setigi tulo la.

14Ele do ko e ɲaa t'a la,

ko e ka koo b'a bolo la,

ko i b'a kɔnɔna.

15E ka miiri la, Ala te mɔgɔ ɲaa gwan a ka dimi kɔnɔ kɛ?

Ko a te adamaden ka muruti jati.

16O la, ele Zɔbu ka kuma ye fuu ye,

e be kuma caaman fɔra,

e be min fɔra, e t'o lɔn.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index