Search form

Zɔbu 37

1«Ne dusukun be yɛrɛyɛrɛla sanfɔɲɔ kosɔn,

a be panpanna ka bɔ a lɔyɔrɔ la.

2Mɛnni kɛ Ala pɛrɛnkan na sa!

A be mankanba min kɛra.

3A b'a kɛ saan be manamana sankolo yɔrɔ bɛɛ la,

a be manamana fɔɔ diɲɛ daan na.

4N'o tɛmɛna, Ala kaan be mɛn o tuma na,

a kaan be bɔ ni kuntigiya ye,

o waati la fana, a be sanmanamana labila.

5A b'a kaan bɔ kosɔbɛ,

fɔɔ an be kabakoya.

O ye kabako ye an te se ka minw faamu.

6A b'a fɔ *sanji siminin ye ko:

‹Ben dugukolo kan.›

K'a fɔ sanji ye ko ale ka ben ka kɛ sanba ye.

7A be adamadenw bali ten u ka baaraw la,

janko mɔgɔw bɛɛ k'a ka kɛta lɔn.

8Kongosogow be boli ka don u dogoyɔrɔw la,

u be don u ka layɔrɔ la.

9Fɔɲɔba be bɔ worodugu fɛ ka na,

nɛnɛ be bɔ kɔgɔdugu fɛ.

10Jii be simi Ala dafɔɲɔ fɛ,

jii sanfɛ yɔrɔ bɛɛ be ja i ko kabakuru.

11A b'a kɛ jii be sɔrɔ sankabaw kɔnɔ,

a b'a kɛ u be tɛmɛ ni sanmanamana ye.

12A b'a kɛ u be tɛmɛtɛmɛ yɔrɔ bɛɛ

janko u b'a ka fɔtaw bɛɛ bato.

U b'o kɛ diɲɛ faan bɛɛ la.

13Ala b'a sago kɛ ten dugukolo kan,

n'a b'a fɛ ka ɲagwanko kɛ,

walima ka ɲumanya kɛ.

14Zɔbu, koo nunu mɛn ka ɲa dɛ!

Ala ka kabakow jati minɛ ka ɲa dɛ!

15A be kuntigiya kɛ o fɛɛn nunu kan cogo min na,

e b'o lɔn wa?

Sanmanamana be bɔ cogo min na sankaba kɔnɔ,

i b'o lɔn wa?

16I be sankaba nunu cogo lɔn sanfɛ wa?

Mɔgɔ min be se k'o lɔn,

dɛsɛyɔrɔ t'o tigi ka lɔnniya la.

17Worodugu ɲafan fɔɲɔ mana fiyɛ,

funteni be kɛ i ka faniw kɔrɔ kosɔbɛ.

18E tun be se ka Ala dɛmɛ ka sankolo dan,

walima sankaba min be funteni bali wa?

19An ka kan ka min fɔ Ala ye,

i k'o yira an na.

An ye kunfinw ye kojugu,

an te se ka kuma n'a ye.

20Yala, a mako b'a la u k'a lasɔmi

ko ne be kumana wa?

Walima k'a fɔ a ye ko mɔgɔ dɔ kumana.

21Waati dɔ, mɔgɔ si te se ka yeli kɛ ka ɲa,

bari sankaba ye tile datugu.

O kɔ, fɔɲɔ dɔ be bari ka na u furan ka bɔ yen.

22Yeelen ɲanaman be bɔra kɔgɔdugu faan fɛ ka na.

Yeelen min be Ala laminina,

o ye kabako ta ye.

23Ala ye Setigi ye,

an te se ka se a ma.

A fanga ka bon, tiɲɛtigi lo tigitigi,

kantigi lo fana, a te mɔgɔ tɔɔrɔ.

24O le y'a to an ka kan ka siran a ɲa.

A mako te mɔgɔ la

min b'a yɛrɛ jati kolɔnbaga ye.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index