Search form

Zɔbu 38

Ala be kuma Zɔbu fɛ

(38.1—42.6)

1Ka Masaba to fɔɲɔba cɛma, a kumana Zɔbu fɛ ko:

2«E ye jɔn ye, e min b'a fɛ

ka ne ka kolatigɛninw ɲagami,

k'o ɲagami ni kumalakolon ye?

3I cɛɛ siri, k'i yɛrɛ kɛ cɛɛ ye,

ne bena e ɲininga,

e ka dɔ fɔ ne ye.

4Ne tun ye dugukolo juu sigi tuma min na,

e tun be min?

N'i be koo lɔn, e ka ne jaabi sa!

5Jɔn le y'a boɲa n'a waga latigɛ?

I b'o tigi lɔn wa?

Jɔn y'a sumajuru sama?

6A juu siginin be mun le kan?

Jɔn le y'a nɔnkɔn kabakuruw sigi?

7O waati la, dugugwɛda lolow tun b'a la ka dɔnkili la,

mɛlɛkɛw bɛɛ tun b'a la ka nisɔndiya, ka pɛrɛn.

8Kɔgɔji yɛrɛkɛtɔ ka bɔ a dingɛ kɔnɔ,

jɔn le ye datugulan don a la?

9Ne ye sankaba kɛ ka jii datugu i ko fani,

n ye dibiba kɛ a kunna.

10Ne ye daan bɔ a ye,

ka datugulanw kɛ a la.

11- Ne tun y'a fɔ a ye ko:

‹I be se ka na fɔɔ yan,

i man kan ka tɛmɛ o kan.

E ka jikuru barikaman nunu be lɔ yan.›

12Kabini e be yen, e y'a fɔ ka ye ko dugu ka gwɛ wa?

E ye dugugwɛda kɛnɛ bɔwaati yira a la ka ye

13janko a ka se ka dugukolo bɛɛ gwɛ parapara,

mɔgɔjugu k'a ka juguya dabila wa?

14Dugukolo be kɛ i ko bɔgɔ ɲɛgɛnni,

a masirinin lo i ko fani le b'a kan.

15Mɔgɔjuguw ka yeelen te yen tugu,

u ka fanga be ban.

16E tagara ka ye kɔgɔji bɔyɔrɔ la wa?

E jigira ka ye dugukolo jukɔrɔ jii la wa?

17Saya ka yɔrɔ donda yirala i la ka ye wa?

E ye saya ka yɔrɔ dibiman daa ye wa?

18I ye dugukolo boɲa cogo lɔn wa?

Dɔ fɔ kɛ, n'i b'o koo bɛɛ lɔn.

19Sira min be taga yeelen ka yɔrɔ la, o be min?

Dibi ka yɔrɔ be min?

20I be se k'u yɔrɔ yaala fɔɔ u fɛ yen,

n'i b'u ka yɔrɔ taako lɔn kɔni.

21I b'o lɔn, bari o y'a sɔrɔ i tun wolola!

E sii tileda fana ka ca ka ban!

22I tagara ka ye *sanji siminin marayɔrɔ la wa?

I ye sanbɛrɛ ta ye ka ye wa?

23Ne y'u mara lonjugu le kama.

Ne y'u mara kɛlɛ le kama.

24I be yeelen ka tɛmɛsira lɔn

sanni a ka se an ma wa?

I be kɔrɔn fɛ fɔɲɔ bɔyɔrɔ lɔn dugukolo kan wa?

25Jɔn le ye bɔyɔrɔ di sanji ma?

Jɔn le ye sira di sankaba ma n'a be pɛrɛn?

26Mɔgɔ te yɔrɔ min na,

jɔn y'a to sanji be ben o yɔrɔ la,

k'a to a be ben kongokolon kɔnɔ

adamaden te yɔrɔ min na?

27A be yɔrɔ janin ɲigi,

a be kɛ sababu ye biin be falen.

28Facɛ be sanji fɛ wa?

Jɔn le ye komiji dan?

29Jii siminin baa ye jɔn ye?

Jɔn le ye sanbɛrɛ dan?

30Jii be kɛ i ko kabakuru,

a sanfɛla be simi.

31- Lolo nunu filɛ kɛ.

Sisɛ n'a deenw be ɲɔgɔn kan ele sababu la wa?

E be se ka Sulagwɛnbagaw faran ka bɔ ɲɔgɔn na wa?

32E be se k'a kɛ lolow be bɔ u bɔwaati la wa?

Ele le b'a kɛ lolo deen mugan ni fila nunu

be taama ɲɔgɔn fɛ wa?

33I be sankolo kɔnɔ sariyaw lɔn wa?

Ele le b'u ka kɛta yira u la dugukolo kan wa?

34Ele le b'i kaan bɔ sankabaw fɛ,

sanjiba be na i tunu wa?

35Ele le be sanmanamana ci ka taga wa?

U be to k'a fɔ i ye ko:

‹An taatɔ filɛ› wa?

36Jɔn le ye lɔnniya di balakɔnɔ ma,

a k'a lɔn ko baa bena fa?

Jɔn le ye hakilitigiya di dondo ma,

a k'a lɔn ko sanji tigɛwaati sera?

37Jɔn ka lɔniya sera sankabaw daa lɔnni ma?

Jɔn le be kɛ sababu ye sanji be ben dugukolo kan?

38K'a sɔrɔ dugukolo janin lo kakaka,

n'a be nɔrɔ ɲɔgɔn na ka kɛ kuru ye.

39Ele le be jaramuso ka dumuni ɲini a ye wa?

Ele le be jaradenw ka kɔngɔ ban wa,

40tuma min na u lanin tora u ka layɔrɔ la,

walima n'u tagara sogo minɛyɔrɔ la?

41Kɔngɔ mana kaankaan deenw tɔɔrɔ,

u mana to ka kule Ala nɔfɛ dumuniko la,

ele le be tobili kɛ u ye wa?

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index