Search form

Zɔbu 40

1Masaba y'a fɔ Zɔbu ye tugu ko:

2«Tigi min be sɔsɔli kɛra ni ne Setigi ye,

a tigi ka kan k'o kɛ wa?

Mɔgɔ min be ne Ala jalakira,

a tigi ka ne jaabi.»

3Zɔbu ye Masaba jaabi ko:

4«Ne te foyi ye ni n bena i jaabi,

ne bena je.

5Ne kɔni tun kumana siɲɛ caaman,

nga ne tena foyi fɔ tugu.

Sɔbɛ la, foyi tena bɔ ne daa la tugu.»

6Ka Masaba to fɔɲɔba cɛma, a ye Zɔbu jaabi ko:

7«I cɛɛ siri, kɛ cɛɛ ye,

ne bena i ɲininga, e ka dɔ fɔ ne ye.

8E b'a fɛ ka siga don ne ka kiti la wa?

E b'a fɛ ka ne jalaki ka tiɲɛ d'i yɛrɛ ma wa?

9Fanga b'i fɛ min be ne Ala ta bɔ wa?

E kaan boɲa be ne ta bɔ wa?

10N'a be ten, e ka nɔɔrɔ ni boɲa la e yɛrɛ kan,

e masiri ka dawula la i yɛrɛ kan.

11A to e ka dimi ka se mɔgɔw ma,

a kɛ yɛrɛboɲabagaw ka majigi i ka filɛli dama fɛ.

12A kɛ u k'u yɛrɛ majigi tɛtɛtɛ.

A kɛ mɔgɔjuguw be halaki.

13A kɛ u b'u don dugukolo kɔnɔ.

A kɛ u b'u datugu lahara.

14O la, ne bena i tanu,

ko i ka barika ye setigiya d'i ma.

15E ka mali filɛ kɛ.

Ne ye min dan, i ko ele.

A be biin le ɲimi i ko misi.

16A ka fanga b'a soron na,

a seko be sɔrɔ a disi la.

17A kuu ka gwɛlɛ i ko sɛdiriyiri.

A woto fasaw ka kɛnɛ.

18A kolow kɔni ye zira le ye sa.

A galagakolow be i ko nigɛ.

19Ale lo ye n ka danfɛnw bɛɛ la fɔlɔ ye.

Ne min y'a dan,

ne dama be se ka gwɛrɛ a la ni murujan ye.

20A ka dumuni be sɔrɔ kuluw kan,

kongosogow be yaala yɔrɔ min na.

21Nga, a be taga la kɔku kɔrɔ,

a b'a yɛrɛ dogo buruku kɔnɔ jii la.

22Kɔku suma b'a sutara,

jidala yirimisɛnw b'a lamini.

23Baji fanga cayara wo, a mako.

Hali ni jii wilila ka se a dakala ma,

ale kɔni ka foyi t'o la.

24K'a ɲaa yɛlɛnin to,

jɔn be se k'a minɛ jaan kɔnɔ k'a nuun sɔgɔ?

25- E be se ka sogojugu Leviyatan minɛ ni dulen ye wa?

E ka dulen be se k'a minɛ a nɛɛn na wa?

26E bena nɔnfɔnjuru le don a nuun na wa?

E ben'a dakala sɔgɔ ni nigɛ ye wa?

27E be miiri ko a bena i daali tigitigi wa?

Walima ko a bena kuma diman fɔ i ye wa?

28E ka miiri la, ko a bena sɔn ka bɛn n'i ye wa?

A bena sɔn ka kɛ e ka jɔɔn ye wa?

29E bena sɔn ka tolon kɛ n'a ye i ko kɔnɔnin wa?

E bena sɔn k'a siri e denmusow ka tolon kɛ n'a ye wa?

30Bosocɛ be sɔn k'a feere wa?

A be sɔn k'a tilan sannikɛbagaw cɛ wa?

31E bena se k'a golo sɔgɔ n'i ka biɲɛ ye wa?

E bena se k'a kungolo sɔgɔ n'i ka taman ye wa?

32E bolo ka se a ma k'a filɛ,

ko e b'a kɛlɛ,

i tena o ɲɔgɔn kɛ tugu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index