Search form

Zɔbu 8

Bilidadi be kuma Zɔbu fɛ

1Bilidadi ka bɔ Suwa y'a fɔ Zɔbu ye ko:

2«I bena to nin kuma nin kan fɔɔ ka se waati jumɛn?

I ka kuma kɛra i ko fɔɲɔba,

o bena ban tuma jumɛn?

3O tuma na, Ala be kotilennin yɛlɛma wa?

Setigi be fili tiɲɛ ma wa?

4N'a sɔrɔ i deenw donna Ala gasi la,

a y'u jalaki u ka fili kosɔn.

5Nga ele kɔni, n'i ye Ala ɲini,

n'i ye Setigi daali ko a ka makari,

6ni jalakiyɔrɔ te i la, n'i tilennin lo,

a tena mɛn k'i dɛmɛ.

A bena i ta ɲa i ka tilenninya kɔnɔ.

7E cogokɔrɔ tena jati foyi ye,

i bena kɛ cogo min na,

o bena fisaya kosɔbɛ.

8E ka fɔlɔmɔgɔw ɲininga ka ɲa,

u bɛmaw sera ka min faamu,

i k'i hakili to o la.

9An wolotuma ma mɛn,

an te foyi lɔn,

an sii be tɛmɛ i ko suma.

10Olu bena se k'i kalan,

u bena dɔ fɔ i ye.

Min b'u kɔnɔ,

u bena o le fɔ i ye.

11Nɔnfɔn te wili yɔrɔ si ni kɔda tɛ,

buruku fana te falen ni lɛɛ kɔnɔ tɛ.

12Ni yɔrɔ jara,

u be kɔn ka ja biin tɔw ɲa

hali ni mɔgɔ m'u bɔn,

k'a sɔrɔ u wilicogo ka ɲi.

13Mɔgɔ min be ɲinɛ Ala kɔ,

ale laban be ten le,

mɔgɔjugu jigi be kɛ fuu ye ten le.

14A jigi be tigɛ.

A jigi be i ko taalen ka mana.

15N'a ko a be tintin a ka soo kan, soo be ci.

N'a ko a be yɛlɛ a kan, a be yɛrɛkɛ.

16A be i ko yiri min fara jii la tilemana na,

a b'a bolow yɛrɛkɛ nankɔ sanfɛ.

17A lili be don fɔɔ kabakuruw kɔnɔ,

a be se farawo yɔrɔ bɛɛ la.

18N'u y'a bɔn ka bɔ yen,

yanni dɔɔni, a be kɛ i ko ale tun te yan.

19O le be kɛ a laban ye.

Dɔ wɛrɛ bena falen a nɔkɔrɔ la fana.

20Ala tena mɔgɔ jalakibali bila fewu,

a fana te mɔgɔjugu dɛmɛ abada.

21A ben'a kɛ e be yɛlɛko,

a ben'a kɛ i be nisɔndiyapɛrɛnkan bɔ.

22Mɔgɔ minw be wili i kama,

olu bena maloya,

mɔgɔjuguw ka boonw bena tunu.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index