Search form

Zɔbu 9

Zɔbu be Bilidadi jaabi

1Zɔbu ye Bilidadi jaabi ko:

2- «Ne y'a lɔn k'o be ten tiɲɛ na.

Adamaden be se ka tiɲɛ sɔrɔ Ala ɲakɔrɔ cogo di?

3Ni adamaden ko ale ni Ala be ɲɔgɔn kiti,

jaabili kelen tena sɔrɔ a fɛ

ɲiningali waa kelen kɔnɔ.

4Lɔnniya ni sebagaya ye Ala ta ye.

Jɔn le be se ka lɔ a ɲa ka tila ka kisi?

5A be kuluw wili ka bɔ u sigiyɔrɔw la,

hali u te bɔ a kala ma.

A diminin le b'o ci.

6A be dugukolo yɛrɛyɛrɛ,

a juu sigilan be yuguyugu.

7N'a ko tile kana bɔ, a te bɔ,

a be lolow bali ka bɔ.

8Ale kelen le ye sankolo yɛrɛkɛ ten,

a fana be taama kɔgɔji kan.

9- A ye lolo sifa dɔw dan.

Lolo deen mugan ni fila minw be ɲɔgɔn kan,

ni Sulagwɛnbagaw ni Sisɛ n'a deenw,

ani worodugu ɲafan fɛ lolow.

10A be kobabaw kɛ minw te se ka faamu,

a be kabakow kɛ daan te minw na.

11A be tɛmɛ ne gɛrɛfɛ, ne t'a ye.

A be bɔ ne kɔrɔ, ne te bɔ a kala ma.

12N'a ye fɛɛn min minɛ fanga na,

jɔn be se k'a bɔsi?

Jɔn be se k'a ɲininga ko:

‹E be mun le kɛra?›

13Ni Ala dimina, jɔn be se k'a lɔ?

Kɔgɔji kɔnɔ fɛnjugu n'a tɔɲɔgɔnw be kuru a ɲafɛ le.

14Ne bena se ka mun fɔ a ye?

Ne bena kuma jumɛn le fɔ a ye?

15Hali ni tiɲɛ be ne fɛ,

ne tena se ka foyi fɔ,

fɔɔ n ka n kitibaga daali a ka makari n na.

16Ni ne yɛrɛ y'a wele,

n'a ye n jaabi,

n yɛrɛ tena se ka l'a la ko a ye n lamɛn.

17Ale min be ne halakira fɔɲɔba kɔnɔ,

a be n tɔɔrɔra kosɔbɛ ni kuun t'a la.

18A te ne to n be lafiɲɛ,

a be n dusu kasira yɛrɛ le.

19Ni ne ko n b'a kɛ fangako ye,

ale lo do ye fangatigi ye.

Ni ne ko kiti lo,

jɔn le bena ne dɛmɛ o la?

20Hali ni ne tilennin lo,

ne daa yɛrɛ le bena n don jalaki la.

Hali ni jalakiyɔrɔ te n na,

n dalakuma bena kunko lase n ma.

21Ne ye jalakibali ye wa,

ne t'o lɔn n yɛrɛ ma.

Diɲɛ nigɛ yɛrɛ bɔra ne la.

22Koo bɛɛ ye kelen ye ne fɛ,

o la, ne b'a fɔ ko

Ala be mɔgɔɲuman ni mɔgɔjugu halaki.

23Balawuko mana cun mɔgɔ jalakibali kan k'a faga,

a ka dusukasiko te foyi ye Ala ɲana.

24Ni jamana dɔ donna mɔgɔjugu bolo,

Ala b'a kɛ kititigɛlaw te yeli kɛ ka ɲa.

Ni ale tɛ, jɔn b'o kɛ?

25Ne sii tilew ka teli ka tɛmɛ bolibaga kan.

U tɛmɛna, n ma hɛrɛ ye yɛrɛ.

26U be ser'u laban na joona joona,

u be tɛmɛna i ko sɛgɛn min be tagar'a ka dumuni tayɔrɔ.

27Ni n ko n bena ɲinɛ n ka dusukasi kɔ,

ka n ka hamiko ye k'a to yen ka nisɔndiya,

28ne ka tɔɔrɔkow bɛɛ be siranya bila ne la,

n y'a lɔn ko Ala tena ne filɛ jalakibali ye.

29Ne le jalakinin be ka ban.

Mun na ne ben'a yira tugu ko n jalakinin tɛ?

30Hali ni ne tun kora ni safuna ye,

ni ne tun ye n tigɛ ko ni sigɛn ye,

31a bena segi ka n don bɔgɔ la,

ne ka fani be ɲugi ne la

i ko mɔgɔ be ɲugi a tɔɲɔgɔn na cogo min na.

32Ala te adamaden ye

n'an bena dalakuma falen ɲɔgɔn fɛ,

walima ka taga n'a ye kititigɛla fɛ.

33Ni mɔgɔ dɔ tun be yen k'an bɔ ɲɔgɔn na,

min ben'a bolo la an fila kan,

34o tigi tun bena Ala ka bere bɔ ne kan,

a siranya tun tena ne minɛ tugu.

35Ne tun bena se ka kuma a fɛ ni jagwɛlɛya ye,

nga o te yen, ne kelen dama lo.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index