Search form

Zɔbu int

Kunnafoni

Mɔgɔ jalakibali dɔ le koo be fɔra kitabu nin kɔnɔ, o tigi tɔgɔ tun ko Zɔbu. A ye tɔɔrɔ caaman sɔrɔ a sii kɔnɔ, o bɛɛ n'a ta, a jigi tora Ala kan.

Loon dɔ le sa, Sutana tagara Ala fɛ ka Zɔbu jalaki. A ko Zɔbu be siran Ala ɲa tɔnɔ le kama. Ko a b'o kɛra bari Ala y'a ta ɲa. Ala ye sira di Sutana ma ko a ka taga Zɔbu kɔrɔbɔ. Zɔbu bololafɛnw bɛɛ cɛnna, a deenw sara n'a ka begɛnw. A ka nafolo bɛɛ cɛnna, banajugu y'a minɛ. O bɔnɛ nunu bɛɛ tuma na, Zɔbu tun m'a lɔn kuun min na a be tɔɔrɔla. Koo min latigɛra Ala ka yɔrɔ la, ale t'o kala ma.

Teri saba dɔ tun b'a fɛ, olu nan'a ladiyɔrɔ. O waati mɔgɔw tun be miiri ko Ala be koɲuman kɛbaga ta ɲa tuma bɛɛ, ko minw be kojugu kɛ, ko a be olu le ɲagwan. O la, Zɔbu teri mɔgɔ saba nunu ko Zɔbu ye kojugu kɛ, k'o la a be tɔɔrɔ la. Nga Zɔbu ma sɔn u ta ma. A ko ale ma kojugu kɛ Ala ɲakɔrɔ, a fana te tɔɔrɔ la o kama. Ala y'a to o tɔɔrɔ ser'a ma koo min kama, ko ale te o lɔn. O la, a b'a ɲini Ala fɛ ko a k'a yira ko ale Zɔbu tilennin lo.

Ala ma Zɔbu jaabi ten a ka ɲinigaliw la, nga a y'a yɛrɛ yira a la. Ala y'a yira Zɔbu la kuma na ko adamadenw te se k'ale ka kɛta ɲɔgɔn kɛ, ko u fana ten'a faamu ko mun na ale be nin, walima nin kɛ. O tuma na, Zɔbu y'a yɛrɛ majigi ka sɔn ko Ala kelen le ka bon ani ko ale kelen le be koo lɔn.

Kitabu nin kɔnɔnakuma kuncɛyɔrɔ la, an b'a ye ko Ala ye Zɔbu ta ɲa tugu. A tun bɔnɔna fɛɛn minw na, Ala y'o bɛɛ ɲɔgɔn fila fila d'a ma tugu. A teriw kɔni ma tiɲɛ sɔrɔ. Zɔbu tun m'a tɔɔrɔkun lɔn fewu. Nga a y'a jigi to Ala kan, a ko: «Ne kɔni y'a lɔn ko ne kunmabɔbaga be yen, a bena wili waati laban na.» (19.25)

Kitabu nin tilancogo

Zɔbu ka tɔɔrɔko 1.1—2.13

Zɔbu b'a ka dusukasiko fɔ 3.1-26

Zɔbu n'a teri saba be kuma ɲɔgɔn fɛ 4.1—26.14

a siɲɛko fɔlɔ 4.1—14.22

a siɲɛko filanan 15.1—21.34

a siɲɛko sabanan 22.1—26.14

Zɔbu ka kuma laban 27.1—31.40

Eliyu be kuma Zɔbu fɛ 32.1—37.24

Ala be Zɔbu jaabi 38.1—42.6

Ala be Zɔbu ta ɲa 42.7-17

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index