Search form

Zan 12

1*Hɔrɔnya ɲanagwɛ tun tora tile wɔɔrɔ, Yezu tagara Betani, Lazari ka dugu la a tun ye Lazari min sanin kunun. 2O yɔrɔ la, u ye dumuni labɛn Yezu ye. Marita le tun be dumuni dira u ma. Lazari fana tun be dumunikɛlaw cɛma. 3- Mariyamu ye daganin dɔ ta, o fanin tun be tulu kasadiman ɲanaman na, min sɔngɔ ka gwɛlɛ kosɔbɛ. A y'o bɔn Yezu seenw kan ka tila k'a kunsigi kɛ k'a seenw jɔsi, soo bɛɛ fara a kasa la. 4Zuda Isikariyɔti, n'o ye kalandenw la dɔ ye, ale min ben'a don bolo la, ale y'a fɔ ko 5mun na u ma tulu kasadiman nin feere warigwɛ deen kɛmɛ saba la, janko k'o wari di fantanw ma. 6A tun y'o kuma nin fɔ, a ma kɛ ko fantanw makari le tun b'a la dɛ, nga soon tun lo. Ale lo tun b'u ka wari mara, ni wari min dira a ma ko a k'a mara, a b'o dumu. 7Yezu y'a fɔ a ye ko: «Muso nin to ɲasuma na, a ye tulu kasadiman nin kɛ ne kan, ne suu donlon kama. 8- Aw bena to ni fantanw ye tuma bɛɛ, nga ne tena kɛ n'aw ye tuma bɛɛ.»

9Zuwifuw caaman tun y'a mɛn ko Yezu be Betani minkɛ, u y'a daminɛ ka na yen, u tun te na Yezu dama kama, nga Lazari fana kama, a tun ye min kunun. 10O la, sarakalasebagaw y'a latigɛ ko Lazari fana ka kan ka faga. 11Bari Lazari kosɔn zuwifuw caaman bɔra olu kɔ ka la Yezu la.

Yezu be taga Zeruzalɛmu mɔgɔbaya la

(Mat 21.1-11; Mar 11.1-11; Luka 19.28-40)

12O dugusagwɛ, jamaba min tun nana ɲanagwɛ nin na, olu y'a mɛn ko Yezu be nana Zeruzalɛmu. 13- U ye tenfuraburuw tigɛ ka bɔ ka taga kunbɛn, u tun be pɛrɛn k'a fɔ ko: «An b'i tanu! E min be nana Matigi tɔgɔ la, Isirayɛli ka masacɛ, Ala ka barika don i la.» 14Yezu ye faliden dɔ sɔrɔ ka yɛlɛ o kan i ko a fɔra Ala ka kuma na cogo min na ko:

15- «*Siyɔnkaw, aw kana siran,

aw ka masacɛ natɔ filɛ,

a be faliden kan.»

16O koo nin kɛtuma na, kalandenw tun ma kɔn k'o faamu, nga Ala ye Yezu boɲa tuma min na, u hakili sɔrɔla ka jigi a la k'o kuma nunu tun sɛbɛnna ale lo koo la. O fana le kɛra a ye. 17Yezu ye Lazari kunun k'a wele ka bɔ kaburu kɔnɔ jama min ɲana, olu y'a koo fɔ mɔgɔw ye. 18Jama tun b'a kunbɛnna bari u tun y'a mɛn ko a y'o kabako kɛ. 19*Fariziɲɛw tora k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko u tena se ka foyi ɲa tugu, ko mɔgɔ bɛɛ le be tugur'a kɔ.

Girɛki dɔw b'a fɛ ka Yezu ye

20Girɛki dɔw tun nana ɲanagwɛ nin seen fɛ janko u ka Ala bato. 21U tagara Filipu fɛ min be bɔ Bɛtisayida, Galile mara la, k'a fɔ a ye ko: «N tericɛ, an b'a fɛ ka Yezu ye.» 22Filipu tagar'a fɔ Andere fana ye, u fila bɛɛ jɛnna ka ta'a fɔ Yezu ye. 23Yezu y'u jaabi ko: «Mɔgɔ Dencɛ ka kan ka boɲa sɔrɔ waati min na, o le sera sisan. 24Tiɲɛ tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni sumankisɛ ma toli dugukolo la, a be to a kelen, nga n'a tolila, o tuma na a be se ka kisɛ caaman kɛ. 25- Mɔgɔ min b'a fɛ k'a nii kisi, o tigi bena bɔnɔ, ni mɔgɔ min t'a nii jati diɲɛ kɔnɔ, o tigi bena nii banbali sɔrɔ. 26Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka baara kɛ ne ye, o tigi ka tugu ne kɔ, ne be yɔrɔ min na, ne ka baarakɛlaw fana bena kɛ o yɔrɔ le la. Ni mɔgɔ min be baara kɛ ne ye, n Faa bena boɲa la o tigi kan.

27Sisan ne nii tɔɔrɔnin lo, ne bena mun le fɔ? N Faa, k'a fɔ ko i ka ne kisi nin waati tɔɔrɔ ma wa? Nga ne nakun le y'o ye. 28N Faa, i k'i yɛrɛ tɔgɔ boɲa!» O waati yɛrɛ la, kumakan dɔ bɔra sankolo la, k'a fɔ ko: «Ne y'a boɲa, ne bena tila k'a boɲa tugu.»

29Jama min tun be yen, olu y'a fɔ ko saan le pɛrɛnna, dɔw ko mɛlɛkɛ dɔ le kumana a fɛ. 30Yezu y'a fɔ u ye tugu ko: «Kumakan min mɛnna, o ma kɛ ne kosɔn, a kɛra aw le kosɔn. 31Diɲɛ kitiwaati sera sisan yɛrɛ, diɲɛ nin kuntigi bena gwɛn ka bila kɛnɛma. 32Ne kɔni, ni ne kɔrɔtara sanfɛ tuma min na, ne bena mɔgɔ bɛɛ sama ka na n fɛ.» 33A tun b'a yɛrɛ ka sacogo le fɔra o kuma nin na. 34- Jama y'a fɔ a ye ko: «An y'a mɛn sariya la ko Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin bena to yen kudayi, e do b'a fɔ cogo di ko Mɔgɔ Dencɛ ka kan ka kɔrɔta sanfɛ? Jɔn le y'o Mɔgɔ Dencɛ ye?» 35Yezu y'u jaabi ko: «Yeelen b'aw cɛma yanni dɔɔni halibi. Tuma min na o yeelen b'aw cɛma, aw ka banba ka taama o yeelen nin na, janko suu kana ko ka bali aw la, bari mɔgɔ min be taama dibi la, o tigi t'a taayɔrɔ lɔn. 36Tuma min na yeelen b'aw cɛma, aw k'aw jigi la a kan, janko aw ka se ka kɛ mɔgɔ kɔnɔgwɛninw ye.» Yezu y'o kuma nunu fɔ u ye ka ban tuma min na, a bɔra u cɛma ka taga yɛrɛ dogo u la.

Zuwifuw ma la Yezu la

37Yezu ye kabako caaman kɛ u ɲana, o bɛɛ la u ma l'a la. 38- O cogo la, kira Ezayi ye kuma min fɔ, o kɛra. A tun ko:

«Matigi, jɔn le lara an ka fɔta la?

Matigi y'a ka sebagaya yira jɔn na?»

39U tun te se ka l'a la kuun min na, Ezayi y'o fɔ fana ko:

40- «Ala y'u kɛ fiɲɛntɔw ye

janko u kana yeli kɛ.

A y'u kɛ hakilitanw ye

janko u kana faamuli kɛ.

O la, Ala ko: ‹U te nimisa ka faran u ka kojuguw la,

ne k'u kɛnɛya.› »

41Ezayi y'o kuma fɔ bari a tun ye Yezu ka nɔɔrɔ ye, o la a kumana ale koo la. 42O bɛɛ n'a ta, kuntigi caaman lara a la, nga *Fariziɲɛw ɲasiran kosɔn u tun te sɔn k'u yɛrɛ yira, u tun be siran ko u bena u niin bɔ kalanso koo la. 43Bari u mako tun be adamaden ka boɲa la ka tɛmɛ Ala ta kan.

44O tuma na, Yezu pɛrɛnna ko: «Ni mɔgɔ min lara ne la, o tigi ma la ne dama na, nga Ala min ye n ci, a lara ale la, 45ani mɔgɔ min ye ne ye, o tigi ye n cibaga fana ye. 46Ne nana diɲɛ na i n'a fɔ yeelen, janko mɔgɔ o mɔgɔ lara ne la, o tigi kana to dibi la. 47Ni mɔgɔ min ye ne ka kuma mɛn, n'a ma sɔn k'o bato, a ma kɛ ko ne le b'o tigi kitira, bari n ma na janko ka adamadenw kiti, nga waasa k'u kisi. 48Mɔgɔ min banna ne la ani a ma sɔn n ka kuma ma, o tigi kitibaga be yen, n ye kuma min fɔ, o le ben'a tigi kiti diɲɛ labanlon na. 49Ne ma kuma n yɛrɛ ma, nga n Faa min ye n ci ka na, ne ka kan ka kuma minw fɔ, ale lo y'o fɔ n ye. 50Ani ne b'a lɔn ko nii banbali be sɔrɔ o kuma nin barika la. O le y'a to n Faa ye koo nunu fɔ n ye cogo min na, n fana b'o fɔ ten.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index