Search form

Zan 19

1Pilati ye Yezu di k'u k'a bugɔ. 2Sɔlidasiw ye ŋɔni tigɛ k'o meleke k'o kɛ i n'a fɔ masafugulan ye, k'o biri a kuun na, ka faniba wuleman biri a kan, 3ka to ka gwɛrɛ k'a fɔ a ye ko: «I ni sɛ zuwifuw ka masacɛ.» U tun be to k'a bugɔ. 4Pilati kɔsegira ka bɔ tugu k'a fɔ zuwifuw ye ko ale bena bɔ n'a ye kɛnɛma janko u k'a faamu ko ale ma jalakiyɔrɔ ye cɛɛ nin na. 5Yezu bɔra kɛnɛma tuma min na, o ŋɔni fugulan tun birinin be a kuun na, ani faniwulen nin fana tun birinin be a kan. Pilati y'a fɔ zuwifuw ye ko: «Cɛɛ filɛ nin ye.» 6Sarakalasebagaw kuntigiw n'u ka mɔgɔw y'a ye dɔrɔn, u y'a daminɛ ka pɛrɛn ko: «A ka gwengwen lɔgɔ kan! A ka gwengwen lɔgɔ kan!» Pilati y'a fɔ u ye ko: «Aw yɛrɛ k'a minɛ k'a gwengwen, ne kɔni ma jalakiyɔrɔ si ye a la.»

7Zuwifu nunu y'a fɔ ko sariya be olu fɛ, k'olu ka sariya la a ka kan ka faga, bari a y'a yɛrɛ kɛ Ala Deen ye. 8Pilati y'o kuma mɛn tuma min na, a siranna kosɔbɛ. 9A kɔsegira ka don ka Yezu ɲininga ko a bɔra min. Nga Yezu m'a jaabi. 10Pilati y'a fɔ a ye ko: «I te ne jaabi wa? I m'a lɔn ko ne be se k'i gwengwen lɔgɔ kan, walima k'i labila wa?» 11Yezu y'a jaabi ko: «See min b'i fɛ k'a yira ne la, i m'o sɔrɔ i yɛrɛ ma, Ala le ye o see d'i ma, o la do, mɔgɔ min ye ne don i bolo, o tigi le ye hakɛba kɛ ka tɛmɛ e kan.» 12Pilati y'o kuma mɛn dɔrɔn, a tun be cogo ɲinina ka Yezu labila, nga zuwifuw tora ka pɛrɛn ko: «N'i y'a bila, i te Ɔrɔmu masacɛ teri ye tugu. Bari mɔgɔ min b'a yɛrɛ kɛ masa ye, o tigi be wili masacɛ le kama.»

13Pilati y'o kuma nunu mɛn tuma min na, a ko u ka bɔ ni Yezu ye luu kɔnɔ ka taga sigi kiti tigɛyɔrɔ la, min dilanna ni kabakuru ye n'a be wele Gabata eburukan na. 14O tun ye *Hɔrɔnya ɲanagwɛ labɛnlon ye. Tilegwan tuma na, Pilati y'a fɔ zuwifuw ye ko: «A ye aw ka masacɛ filɛ.» 15Nga u y'a jaabi ko a ka faga, a ka faga lɔgɔ kan! Pilati y'a fɔ u ye ko: «Ne k'aw ka masacɛ faga lɔgɔ kan wa?» Sarakalasebagaw kuntigiw y'a jaabi ko masacɛ wɛrɛ te olu fɛ Ɔrɔmu masacɛ kɔ. 16A ye sira di k'u ka taga Yezu gwengwen lɔgɔ kan, u y'a minɛ ka taga n'a ye.

Yezu ka gwengwenko

(Mat 27.31-44; Mar 15.21-32; Luka 23.26-43)

17Yezu y'a ka gwengwenlɔgɔ ɲun. U tagara se yɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ko Kungolo yɔrɔ, u b'a wele eburukan na ko Gɔligota. 18O yɔrɔ la, u y'a gwengwen ani mɔgɔ fila wɛrɛ fana, kelen a kinibolo fɛ, kelen a numanbolo fɛ, Yezu tora cɛmancɛ la. 19Pilati tun ye sɛbɛ dɔ kɛ k'o gwengwen Yezu kuun sanfɛ, a sɛbɛnnin tun be ko: «Nazarɛtika Yezu, zuwifuw ka masacɛ.» 20Zuwifu caaman tun ye o sɛbɛ nin kalan, bari Yezu tun gwengwenna yɔrɔ min na, o yɔrɔ tun man jan dugu la, ani o kuma nin tun sɛbɛnna eburukan na, ni latɛnkan, ani girɛkikan na. 21Sarakalasebagaw y'a fɔ Pilati ye ko a kan'a sɛbɛn «Zuwifuw ka masacɛ», nga a k'a sɛbɛn ko «Cɛɛ nin ko ale ye zuwifuw ka masacɛ ye.» 22Pilati y'a fɔ u ye ko ale ye min sɛbɛn ka ban, ko ale y'o sɛbɛn. 23Sɔlidasiw ye Yezu gwengwen ka ban tuma min na, u y'a ka faniw tilan sigiyɔrɔ naani, u kelen kelen bɛɛ n'u ta. O kɔ, u y'a ka foroca ta, kalannɔ tun te min na, 24- k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «An kan'a faran, an ka kala la n'a bena kɛ mɔgɔ min ta ye, o ka lɔn.» O kɛra janko min fɔra Ala ka kuma na, o ka kɛ. A ko: «U ye ne ka faniw tilan ɲɔgɔn cɛ, u ye kala la janko ka ne ka foroca sɔrɔbaga lɔn.» Sɔlidasiw y'o le kɛ.

25Yezu bamuso, n'a bamuso dɔgɔmuso, ani Kulopasi ka muso Mariyamu, ni Magidala Mariyamu, olu lɔnin tun be Yezu ka gwengwenlɔgɔ gɛrɛfɛ. 26Yezu y'a bamuso, n'a ka kalanden dɔ nin ye, min koo tun ka d'a ye, u tun be ɲɔgɔn kɔrɔ. A y'a fɔ a bamuso ye ko: «Muso, i deen filɛ nin ye.» 27O kɔ, a y'a fɔ kalanden nin fana ye ko: «I bamuso filɛ nin ye.» K'a ta o waati ma, kalanden nin y'a ladon a fɛ.

28- O bɛɛ kɛnin kɔ, Yezu tun y'a lɔn ko koo bɛɛ dafara, ani janko min fɔra Ala ka kuma na, o ka kɛ, a y'a fɔ ko: «Minnɔgɔ be ne la.» 29Daga dɔ tun be yen, min fanin be vinɛgiri la. Dɔ ye fuu ta k'o don vinɛgiri nin na, k'a siri *izɔpikala dɔ la, k'o wili k'a gwɛrɛ Yezu daa la. 30Yezu ye vinɛgiri nin nɛnɛ tuma min na, a y'a fɔ ko: «Koo bɛɛ dafara.» O kɔ, a y'a kuun biri duguma, a nii bɔra.

Yezu gɛrɛn sɔgɔra

31O kɛra *Hɔrɔnya ɲanagwɛ labɛnlon na minkɛ, zuwifuw tun be siran ko mɔgɔ minw gwengwenna, k'u suuw kana to lɔgɔ kan fɔɔ ka se lafiɲɛlon ma, o lafiɲɛlon ni tɔɔ nunu fana tun te kelen ye. O la, u tagar'a ɲini Pilati fɛ, ko a ka sira d'u ma ka mɔgɔ nunu seenw karikari k'u jigi ka bɔ yen. 32Sɔlidasiw nana mɔgɔ kelen nin seenw kari, ka kelen dɔ nin fana ta kari. 33U sera Yezu ma, u y'a ye ko a sara ka ban, o la, u m'ale seenw kari tugu. 34Nga sɔlidasicɛ kelen y'a gɛrɛn sɔgɔ ni taman ye, joli ni jii bɔra ka woyo. 35Mɔgɔ min y'o ye, ale lo b'o seereya fɔra, ani a ka seereya ye tiɲɛ ye. A fana lanin b'a la, ko ale be min fɔ, k'o ye tiɲɛ ye, janko aw fana ka se ka l'a la. 36- O koo nunu bɛɛ kɛra, janko min fɔra Ala ka kuma na, o ka dafa. A tun fɔra ko: «A kolo si tena kari.» 37- A fɔra Ala ka kuma na fana ko: «U ye min sɔgɔ, u bena ale filɛ.»

Yezu suu donko

(Mat 27.57-61; Mar 15.42-47; Luka 23.50-56)

38O koo nunu bɛɛ kɛra ka ban tuma min na, Yusufu min tun bɔra Arimate, ale fana tun ye Yezu ka kalanden ye dogo la, bari a tun be siran zuwifuw ɲa. Ale tagara Yezu suu daali Pilati fɛ, Pilati ye sira d'a ma, a nana Yezu suu jigi ka bɔ lɔgɔ kan. 39- Nikodɛmu min tun tagara Yezu fɛ loon dɔ sufɛ, ale fana nana ni tulu kasadiman ɲagaminin ye, min tun be se kilo bi saba ma. 40U ye Yezu suu meleke fani na, ani ka wusulan kɛ a kan ka kɛɲɛ ni zuwifuw ka suu doncogo ye. 41Yezu tun gwengwenna yɔrɔ min na, nankɔ dɔ tun be yen. Kaburukura dɔ tun b'o kɔnɔ, mɔgɔ si suu tun ma don ka ye o kɔnɔ fɔlɔ. 42U ye Yezu suu don o kaburu nin kɔnɔ, bari zuwifuw tun be lafiɲɛlon labɛnna, ani kaburu nin fana yɔrɔ tun ka surun.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index