Search form

Zan 4

Yezu ni Samari muso dɔ

1Yezu bɔra a kala ma ko *Fariziɲɛw y'a mɛn ko ale ye kalanden caaman sɔrɔ ka tɛmɛ Zan kan ani ka to ka mɔgɔw batize ka tɛmɛ a kan fana. 2K'a sɔrɔ Yezu yɛrɛ tun te mɔgɔw batizera. A ka kalandenw le tun be mɔgɔw batize. 3O la, Yezu bɔra Zude mara la ka segi ka taga Galile.

4Sanni a ka se Galile mara la, fɔɔ a ka Samari mara cɛtigɛ. 5- A sera Samari dugu dɔ la min tɔgɔ ko Sikari. Yakuba tun ye foro min di a deen Yusufu ma, o n'o dugu nin man jan. 6Yakuba ka kɔlɔn tun b'o yɔrɔ la. Yezu sigɛnna taama fɛ, a tagara sigi o kɔlɔn nin daa la. O y'a sɔrɔ tile tun gwanna.

7Samari muso dɔ nana jii bɔyɔrɔ, Yezu y'a fɔ a ye ko: «N sɔn jii la n b'a min.» 8O y'a sɔrɔ a ka kalandenw tun tagara dumuni sanyɔrɔ la dugu kɔnɔ. 9- Muso nin y'a jaabi ko: «Uun! E min ye zuwifu ye, i be sɔn ka jii daali ne Samarika fɛ wa?» Tiɲɛ na, bɛɛn tun te Samarikaw ni zuwifuw cɛ. 10Yezu y'a jaabi ko: «Ala be min di mɔgɔ ma, n'i tun be o lɔn, ani mɔgɔ min ko i k'ale sɔn jii la, n'i tun b'o fana lɔn, e yɛrɛ le tun bena kɔn k'ale daali. A tun bena jii d'i ma min bena nii banbali d'i ma.»

11Muso y'a jaabi ko: «Juru t'i bolo, kɔlɔn fana ka dun. I bena o jiɲuman nin bɔ min? 12O tuma na, an bɛma Yakuba min ye kɔlɔn nin sogi an ye, e ka fisa o ye wa? Ale n'a deenw n'a ka begɛnw bɛɛ y'a jii min.» 13Yezu y'a jaabi ko: «Ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kɔlɔn nin jii min, minnɔgɔ bena o tigi minɛ tugu. 14Nga jii min be ne fɛ, ni ne y'o di mɔgɔ min ma k'a min, minnɔgɔ tena o tigi minɛ tugu fewu. Ne bena jii min d'o tigi ma, o bena kɛ jii woyota ye min bena woyo a kɔnɔ tuma bɛɛ, min be nii banbali di.» 15Muso nin y'a fɔ a ye ko: «Matigi, o jii nin di ne ma waasa minnɔgɔ kana n minɛ tugu ani n kana na yan jita kama tugu.»

16Yezu y'a fɔ muso nin ye ko: «Taga i cɛɛ wele ka na.» 17Muso y'a jaabi ko: «Cɛɛ te n fɛ.» 18Yezu ko: «I ye tiɲɛ fɔ ko cɛɛ t'i fɛ. Bari i furula cɛɛ duuru fɛ ka tɛmɛ. E ni min be ɲɔgɔn fɛ sisan, i cɛɛ tɛ, o ye tiɲɛ ye.»

19Muso ko: «Matigi, ne y'a lɔn, i ye kira le ye. 20An faaw ye Ala bato kulu nin kan, nga aw zuwifuw ko fɔɔ Zeruzalɛmu.» 21Yezu y'a jaabi ko: «Muso, la a la ko loon bena se, mɔgɔw tena na Faa Ala bato kulu nin kan ani Zeruzalɛmu tugu. 22Aw be min batora, aw t'o lɔn. Nga anw b'an ka batofɛn lɔn, bari Kisibaga bena bɔ an zuwifuw le cɛma. 23Ayiwa, loon bena se, a yɛrɛ sera ka ban. Ala batobagasɔbɛw bena na Faa Ala bato u dusu la ni tilenninya ye. Bari Faa b'o mɔgɔw ɲɔgɔn le fɛ. 24Ala ye Nii le ye, mɔgɔ minw b'a bato, u ka kan k'a bato n'u dusu bɛɛ ye tilenninya la.» 25Muso ko: «Ne y'a lɔn ko Ala ka Mɔgɔ wolomanin ka kan ka na, min be wele ko Krista. N'ale nana, a bena koo bɛɛ fɔ an ye.» 26Yezu y'a jaabi ko: «Ale lo be kumana n'i ye ten.»

27K'u to kuma na, a ka kalandenw sera. Olu kabakoyara ka Yezu barokɛtɔ ye ni muso ye. Nga u si ma se k'a ɲininga ko: «A kɛra di?» Walima ko: «Mun na i be kuma a fɛ?» 28Muso y'a ka duun filinin to o yɔrɔ la ka boli ka n'a fɔ dugu kɔnɔ ko: 29«Ee! Aw ye bɔ ka na cɛɛ dɔ filɛ! N ye koo minw bɛɛ kɛ n sii la, a y'a bɛɛ fɔ n ye. N'a sɔrɔ Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin lo!» 30Mɔgɔw bɔra dugu kɔnɔ n'u be tagara Yezu sɛgɛrɛ. 31O tuma na, a ka kalandenw y'a daminɛ k'a daali ko a ka dumuni kɛ. U tun b'a fɔ ko: «An karamɔgɔ, sabali ka dumuni kɛ sa.» 32Nga a y'u jaabi ko: «Dumuni be ne fɛ aw te min lɔn.» 33A ka kalandenw tora ka ɲɔgɔn ɲininga ko: «Mɔgɔ dɔ nana dumuni d'a ma le wa?» 34O la, Yezu y'a fɔ u ye ko: «Ka n cibaga sago kɛ, o le ye n ka dumuni ye. Ne ka kan k'a ka baara kɛ fɔɔ ka se a daan na. 35N ko aw be to k'a fɔ ko yanni kalo naani ko suman tigɛtuma be se. Ayiwa, ne b'a fɔ aw ye ko aw k'aw kuun kɔrɔta ka filɛli kɛ. Sumanw mɔnin lo kongo kɔnɔ. 36Mɔgɔ min y'o tigɛbaga ye, o tigi be sumankisɛ lajɛn sini kama. A b'a ka sara sɔrɔla ka ban. Min ye nii banbali ye. O be kɛ, waasa sumantigi ni sumantigɛbaga bɛɛ ka jɛn ka nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ. 37Talen dɔ ko: ‹Dɔ be suman dan, dɔ wɛrɛ b'a tigɛ.› O ye tiɲɛ yɛrɛ le ye. 38Ne y'aw ci ko aw ka taga suman tigɛ foro dɔ la aw ma min sɛnɛ. Dɔw le sigɛnna a sɛnɛ na, aw ye nafa sɔrɔ olu barika la.» 39Dugu nin mɔgɔw caaman lara Yezu la. Bari muso nin tun y'a fɔ u ye ko ale ye koo min bɛɛ kɛ a sii la, ko a y'o bɛɛ fɔ ale ye. 40O Samarika nunu nana se Yezu fɛ fana, u y'a daali ko a ka to n'u ye. A ye tile fila kɛ u fɛ. 41Mɔgɔ caaman lar'a la a ka kuma kosɔn ka tɛmɛ muso ta kan. 42U tora k'a fɔ muso nin ye ko: «K'i ka kuma yɛrɛ bɔ a la, anw lara a la bari an y'a yɛrɛ lamɛn. An lanin b'a la ko nin le ye diɲɛ kisibaga yɛrɛ yɛrɛ ye.»

Yezu be faamacɛ dɔ deen kɛnɛya Kana

(Mat 8.5-13; Luka 7.1-10)

43Tile fila tɛmɛnin kɔ, Yezu bɔra o yɔrɔ la ka taga Galile mara la. 44- A yɛrɛ tun y'a fɔ ka kɔrɔ ko kira si te boɲa sɔrɔ a yɛrɛ ka dugu la. 45- A sera Galile tuma min na, u y'a minɛ ka ɲa. Bari a ye koo minw bɛɛ kɛ ɲanagwɛ tuma na Zeruzalɛmu, u y'o bɛɛ ye, bari u bɛɛ tun tagara yen ɲanagwɛ la.

46- Yezu tun ye jii yɛlɛma k'a kɛ duvɛn ye dugu min na n'o ye Kana ye Galile mara la, a segira ka taga yen. Masacɛ ka baarakɛlaw kuntigi dɔ tun be yen, a deen tun man kɛnɛ Kafaranamu. 47A y'a mɛn ko Yezu segira ka bɔ Zude ka na minkɛ, a tagara bɔ a fɛ k'a daali ko a ka sabali ka taga ale deen kɛnɛya, ko a be ɲini ka sa. 48Yezu y'a fɔ a ye ko: «N'aw ma kabakobabaw kɛnin ye, aw te la ne la fewu.» 49Cɛɛ ko: «Matigi, an ka taga ni n deen ma sa.» 50Yezu y'a fɔ a ye ko: «Taga, i deen kɛnɛyara.» Cɛɛ lara Yezu ka kuma na, a ye sira ta. 51K'a to sira kan, a ka baaradenw tun y'a kɔɔ gwɛn, u nan'a kunbɛn sira kan k'a fɔ a ye ko a deen kɛnɛyara. 52A y'u ɲininga ko a nɔgɔyara waati jumɛn. U ko kunun tilefɛ lo, a ka farigwan banna. 53Cɛɛ y'a ye k'o waati yɛrɛ lo Yezu tun y'a fɔ ale ye ko: «Taga, i deen kɛnɛyara.» O la, ale n'a ka somɔgɔw bɛɛ lara Yezu la. 54Yezu y'o kabako filanan nin kɛ Galile mara la, a seginin kɔ ka bɔ Zude mara la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index