Search form

Zon 1

Zonasi be ban Ala ka cii la

1- Loon dɔ, Masaba kumana Amitayi dencɛ Zonasi fɛ ko: 2«Wili ka taga Ninivu, duguba nin kɔnɔ, ka sɔngɔ dugu mɔgɔw kunna k'u ka juguya nigɛ bɔra n na.»

3Nga Zonasi wilila ka Tarisisi sira ta, a tun b'a fɛ ka boli k'a yɔrɔ jaɲa Masaba la. A sera Zafa ka kurun dɔ sɔrɔ yen min tun be tagara Tarisisi. A ye taasɔngɔ sara ka don u fɛ kurun kɔnɔ ka Tarisisi sira minɛ waasa a yɔrɔ ka jaɲa Masaba la.

4Nga Masaba y'a kɛ fɔɲɔba dɔ wilila kɔgɔji kan. Fɔɲɔ nin juguyara fɔɔ kurun tun be ɲini ka halaki. 5Kurun bolibaga nunu siranna kosɔbɛ, u kelen kelen bɛɛ y'u ka joow wele waasa u k'u dɛmɛ. U ye kurun kɔnɔ minanw fili jii la waasa a ka fiɲɛya. O y'a sɔrɔ Zonasi jigira kurun jukɔrɔ, ka la n'a be sinɔgɔ. 6O tuma na, kurun bolilaw ɲamɔgɔ jigira k'a fɔ a ye ko: «Ee! E be sinɔgɔra le wa? Wili k'i ka batofɛn daali. N'a sɔrɔ ale ben'a janto an na k'an kisi saya ma.» 7O kɔ, kurun bolibagaw y'a fɔ ɲɔgɔn ye k'u bena kala la ka kojugu nin bɔyɔrɔ ɲini ni mɔgɔ min sababu lo. U ye kala la, a yirala ko Zonasi lo. 8O la, u y'a ɲininga ko: «E ka baara ye mun ye? O ɲafɔ an ye. E bɔra min? E ye jamana jumɛn deen le ye? I ye siya jumɛn ye?» 9A y'u jaabi ko: «Ne ye eburu ye, Masa Ala, Sankolotigi, min ye kɔgɔji ni dugukolo dan, ne be ale lo bato.» 10A y'a ka koo ɲafɔ u ye, ko a be bolila Masaba le ɲa. Mɔgɔ nunu siranna kosɔbɛ. U y'a ɲininga tugu ko: «I ye mun le kɛ ten?» 11Jii tun be funufununa kosɔbɛ minkɛ, u ye Zonasi ɲininga tugu ko: «An ka kan ka mun kɛ i la waasa kɔgɔji ka mala?» 12A y'u jaabi ko: «N'aw ye n minɛ ka n fili jii la, jii tena funufunu tugu. Ne y'a lɔn ko ne kama lo fɔɲɔ b'aw ɲaa gwanna.» 13Yanni u k'o kɛ, kurun bolilaw banbana waasa ka se ni kurun ye baa dagolo la. Nga u ma se, dɔ tun be farala jii barika kan dɔrɔn. 14O la, u ye Masaba daali ko: «Ee! Masaba, sabali! Kan'a to cɛɛ nin kosɔn an bɛɛ be sa ɲɔgɔn fɛ! I kana an jalaki ko an ye mɔgɔ faga gwansan, an nɔɔ tɛ. Bari, ele Masaba be min fɛ, e b'o le kɛ.» 15Mɔgɔ nunu ye Zonasi minɛ k'a fili kɔgɔji la. O yɔrɔnin bɛɛ jii malara. 16U siranna Masaba ɲa kosɔbɛ, u ye saraka bɔ a ye ani ka dajuru ta a ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index