Search form

Zon 4

Zonasi dimina

1Masaba makarila minkɛ, o ma diya Zonasi ye fewu, a dimina. 2- A ye Masaba daali ko: «Unhun! Masaba, ne tun t'o le fɔra ka n to n ka jamana na wa? O le y'a to ne tun be banbana ka boli ka taga Tarisisi. Bari ne y'a lɔn ko e Ala ye makaritigi ye, ni hinɛbaga ye. I te dimi joona, e ka ɲi kosɔbɛ, i be sɔn k'i ka ŋaniya tanin to yen. 3- Sisan Masaba, e ka kalifa minɛ ne la, bari ne ka sa, o ka fisa ne ma ne ka to nii na.» 4Masaba y'a fɔ a ye ko: «Tiɲɛ b'i fɛ ka dimi wa?»

5Zonasi bɔra dugu kɔnɔ ka taga gwata lɔ kɔrɔn fɛ ka sigi o kɔrɔ n'a be kɔnɔni kɛra k'a filɛ koo min bena kɛ dugu nin na. 6O tuma na, Masa Ala ye galamansun falen o yɔrɔ la k'a boɲa ka suma kɛ Zonasi kan waasa k'a nisɔn diya. Galamansun nin koo diyara Zonasi ye haali. 7Nga o dugusagwɛ sɔgɔma joona, Ala ye tumu dɔ don a la a sara. 8Tile wilila tuma min na, Ala ye fɔɲɔ gwanninman dɔ fiyɛ ka bɔ kɔrɔn fɛ, tile fariyara ka Zonasi kuun jɛni fɔɔ a ɲaa be munumunu. Zonasi tun be saya ɲinina o tuma na, a ko: «Ne ka sa, o ka fisa ne ma ka to nii na.» 9O tuma na, Ala y'a fɔ a ye ko: «Tiɲɛ b'i fɛ n'i be dimi galamansun nin fagako la wa?» Zonasi y'a jaabi ko: «Tiɲɛ be n fɛ ka dimi fɔɔ ka se saya ma yɛrɛ.» 10Masaba y'a fɔ a ye ko: «Anhaan! Galamansun nin hinɛ donna i la kɛ, k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn hali dɔɔni a wiliko la. A falenna ka boɲa suu kelen, ka sa suu kelen. 11Ne fana tun man kan ka makari Ninivu la wa? Duguba nin, fɛɛn min kɔnɔ mɔgɔw ka ca ni mɔgɔ waa kɛmɛ ni mugan (120 000) ye, minw t'u kinibolo lɔn ka bɔ u numanbolo la, begɛnw fana ka ca kosɔbɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index