Search form

Zoz 1

Zozuwe be bila Isirayɛlidenw ɲa

1Masaba ka baarakɛla Musa sara tuma min na, Masaba y'a fɔ Nun dencɛ Zozuwe ye, min tun ye Musa dɛmɛbaga ye ko: 2«Ne ka baarakɛla Musa sara, sisan ele Zozuwe ka wili ka taga ni jama nin bɛɛ ye ka Zurudɛn baji tigɛ, ka don jamana nin kɔnɔ ne be min di aw Isirayɛlidenw ma. 3- Aw seen mana se yɔrɔ o yɔrɔ, ne b'o bɛɛ d'aw ma i ko n tun y'a fɔ Musa ye cogo min na. 4Aw ka jamana bena daminɛ kongokolon ma fɔɔ ka taga se Liban, ani ka taga se bajiba ma, Efarati baji la, fɔɔ ka taga se kɔgɔji ma min be tileben fɛ. Itiw ka jamana bɛɛ bena kɛ aw ta ye. 5- Ka i to sii la, mɔgɔ si tena se ka lɔ i ɲafɛ. Ne bena to i fɛ i n'a fɔ ne tora Musa fɛ cogo min na, ne tena i bila abada, ne fana tena i to i kelen na fewu. 6- I ka barika don i yɛrɛ la k'i jaa gwɛlɛya, bari e le bena kɛ sababu ye jama nin ka don jamana nin kɔnɔ k'a minɛ k'a kɛ u yɛrɛ ta ye, ne tun kalila u faaw ye ko n bena jamana nin di u ma. 7I ka barika don i yɛrɛ la k'i jaa gwɛlɛya kosɔbɛ. Ne ka baarakɛla Musa tun ye sariya min bɛɛ d'i ma, e k'i ka koow kɛ ka kɛɲɛ ni o ye. I kana jɛngɛ ka taga kinibolo walima numanbolo fɛ, janko i ka koo kɛtaw ka se ka ɲa i bolo i taayɔrɔw bɛɛ la. 8I kana sariyasɛbɛ nin kalan dabila abada, i ka to ka miiri a kɔnɔnako la suu fara tile kan, janko i ka se ka taama ka kɛɲɛ ni sɛbɛ nin kɔnɔnakuma bɛɛ ye. Bari i bena see sɔrɔ o le barika la, i ka koo kɛtaw ka ɲa. 9Ne le m'a fɔ i ye ko i ka barika don i yɛrɛ la k'i jaa gwɛlɛya wa? Ko i kana siran, i jaa kana tigɛ, bari ne Masaba i ka Ala le bena to i fɛ i taayɔrɔw bɛɛ la.»

Zozuwe b'a yɛrɛ labɛnna

10O la, Zozuwe y'a fɔ jama ɲamɔgɔw ye ko: 11«Aw ye wili ka don jama cɛma k'a fɔ u ye ko u ka dumuni labɛn k'o kɛ ɲasigi ye, bari yanni tile saba u bena Zurudɛn baji nin tigɛ. Masaba u ka Ala ye jamana min di u ma janko a ka kɛ u ta ye, u be don o kɔnɔ.» 12- O kɔ, Zozuwe y'a fɔ Urubɛn kɔmɔgɔw ni Gadi taw ani Manase taw tilancɛ ye ko: 13«Masaba ka baarakɛla Musa tun ye min fɔ aw ye ko: ‹Masaba aw ka Ala be lafiɲɛyɔrɔ di aw ma, ka jamana nin di aw ma fana›, aw k'aw hakili to o la. 14Musa ye jamana min di aw ma, aw ka musow n'aw ka denmisɛnw ani aw ka begɛnw bena to o yɔrɔ la Zurudɛn baji kɔfɛ. Nga mɔgɔkɔrɔba minw be se ka kɛlɛ kɛ, olu bɛɛ bena u ka kɛlɛkɛminanw ta ka bila aw balimaw ɲa, ka taga u dɛmɛ kɛlɛ la, 15fɔɔ ni Masaba ye lafiɲɛyɔrɔ di olu fana ma tuma min na i n'a fɔ aw, ani ka jamana nin sɔrɔ k'a kɛ u yɛrɛ ta ye, Masaba aw ka Ala be min di u ma. O kɔ, aw bena kɔsegi ka na sigi aw ka jamana kɔnɔ, Masaba ka baarakɛla Musa tun ye min di aw ma Zurudɛn baji kɔfɛ kɔrɔn fɛ.»

16U ye Zozuwe jaabi ko: «I ye fɛɛn o fɛɛn fɔ an ye, an bena o kɛ, n'i ye an ci yɔrɔ o yɔrɔ, an bena taga. 17An bena mɛnni kɛ i fɛ kosɔbɛ i n'a fɔ an tun be to ka mɛnni kɛ Musa fɛ cogo min na. Masaba i ka Ala ka to i fɛ, i n'a fɔ a tun tora Musa fɛ cogo min na. 18Mɔgɔ o mɔgɔ mana muruti i ka fɔta ma, n'a ma sɔn ka taama ka kɛɲɛ n'i ka fɔta bɛɛ ye, o tigi bena faga. Ayiwa, i ka barika don i yɛrɛ la dɔrɔn, k'i jaa gwɛlɛya.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index