Search form

Zoz 10

Kɛlɛba min kɛra Gabaŋɔn

1Zeruzalɛmu masacɛ Adonisedɛki y'a mɛn ko Zozuwe ye Ayi minɛ k'a halaki pewu, ko a tun ye Zeriko n'a masacɛ kɛ cogo min na, ko a fana ye Ayi n'a masacɛ fana kɛ ten, ani ko Gabaŋɔnkaw bɛnna ni Isirayɛlidenw ye ani ko u be u cɛma. 2A n'a ka mɔgɔw siranna kosɔbɛ, bari Gabaŋɔn dugu tun ka bon i n'a fɔ masadugu, a tun ka bon ni Ayi ye, a kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ tun ye cɛfariw ye. 3O la, Zeruzalɛmu masacɛ Adonisedɛki ye ciden bila k'a fɔ Eburɔn masacɛ Owamu ye, ani Yarimuti masacɛ Piramu, ni Lakisi masacɛ Yafiya, ani Egilɔn masacɛ Debiri ye ko 4u ka na ale fɛ, janko ka jɛn ka Gabaŋɔn kɛlɛ, ko bari u bɛnna ni Zozuwe ni Isirayɛlidenw ye. 5Amoriw ka masacɛ duuru nunu, minw ye Zeruzalɛmu masacɛ, ni Eburɔn ta, ni Yarimuti ta, ani Lakisi ta, ani Egilɔn ta, olu ye ɲɔgɔn lajɛn n'u ka kɛlɛdenw bɛɛ, ka taga Gabaŋɔn datugu, k'a daminɛ ka to k'a kɛlɛ.

6Gabaŋɔnkaw ye cidenw bila ka ta'a fɔ Zozuwe ye Giligali ko: «Kana e ka baaradenw to u kelen, na joona k'an kisi! An dɛmɛ, bari amoriw ka masacɛ minw bɛɛ be kuluyɔrɔw la, olu ye ɲɔgɔn lajɛn an kama.» 7Zozuwe wilila Giligali ka taga, ale n'a ka kɛlɛdenw bɛɛ ani cɛfariw bɛɛ.

8Masaba y'a fɔ Zozuwe ye ko: «Kana siran u ɲa fewu, bari ne y'u don i bolo, u si tena se ka lɔ i ɲafɛ.» 9Zozuwe ye suu bɛɛ kɛ taama na ka bɔ Giligali, ka taga bari u la. 10Masaba y'a kɛ amoriw barika dɛsɛra Isirayɛlidenw kɔrɔ, Isirayɛlidenw y'u kɛlɛ ka se u kɔrɔ kosɔbɛ, k'u gwɛn ka bɔ Gabaŋɔn ka tugu u kɔ Bɛtorɔn sira kan ka taga u faga fɔɔ Azeka ni Makeda faan fɛ.

11K'u to boli la Isirayɛlidenw ɲa, sanbɛrɛbabaw tora ka bɔ Masaba fɛ ka jigi u kan, k'u to Bɛtorɔn jigijigi la fɔɔ ka taga se Azeka. U sara ten, bɛrɛ nunu ye mɔgɔ minw faga, olu cayara ni Isirayɛlidenw ye minw faga ni murujan ye. 12Loon min na Masaba tun ye amoriw don Isirayɛlidenw bolo, Zozuwe y'a fɔ Masaba ye Isirayɛlidenw ɲana ko:

«Tile, i ka lɔ Gabaŋɔn sanfɛ!

Kalo, i ka lɔ Ayalɔn kɔkɛnɛ sanfɛ!»

13- A kɛra ten, tile lɔra, kalo fana lɔra, fɔɔ Isirayɛli jama sera k'u dimi bɔ u juguw la. O koo nunu sɛbɛnnin te Mɔgɔtilennin ka sɛbɛ kɔnɔ wa? Tilegwangwan fɛ, tile lɔra. A ma teliya ka don, fɔɔ a ye tile kelen ɲɔgɔn kɛ. 14O loon nin ɲɔgɔn ma ye ka ye, a ɲɔgɔn fana tena ye tugu. O loon na, Masaba ye mɛnni kɛ adamaden fɛ, Masaba le tun be Isirayɛlidenw dɛmɛna kɛlɛ la. 15Zozuwe ni Isirayɛlidenw bɛɛ korila ka kɔsegi ka taga u sigiyɔrɔ la Giligali.

Zozuwe be se masacɛ duuru kɔrɔ

16Ayiwa, masacɛ duuru nunu bolila ka dogo kuluwo dɔ kɔnɔ Makeda. 17Mɔgɔ dɔw nan'a fɔ Zozuwe ye ko u ye masacɛ duuru nunu dogonin ye kuluwo kɔnɔ Makeda. 18Zozuwe k'u ka kabakuru belebele dɔw kolonkolon k'u ton woo nin daa la ka mɔgɔ dɔw bila olu k'a kɔlɔsi. 19O kɔ, a y'a fɔ u ye ko: «Aw kana lɔ, aw ka taga ɲa k'aw juguw gwɛn, aw k'u kɛlɛ, aw k'u ɲa tigɛ, aw kana u to u be taga don u ka duguw kɔnɔ, bari, Masaba aw ka Ala y'u don aw bolo.» 20Zozuwe ni Isirayɛlidenw y'u kɛlɛ ka se u kɔrɔ k'u faga kosɔbɛ. Mɔgɔ minw sera ka boli olu tagara don u ka cɛfariduguw la. 21O kɔ, jama bɛɛ kɔsegira ka na Zozuwe fɛ u sigiyɔrɔ la Makeda ɲasuma na, mɔgɔ si yɛrɛ ma se ka foyi fɔ Isirayɛlidenw kama.

22Zozuwe y'a fɔ ko u ka kuluwo nin dayɛlɛ ka masacɛ duuru nunu minɛ ka bɔ n'u ye, ka na n'u ye ale fɛ. 23U y'a kɛ ten, u ye masacɛ duuru nunu bɔ kuluwo kɔnɔ, ka na n'u ye a fɛ, o tun ye Zeruzalɛmu masacɛ ye, ni Eburɔn masacɛ, ani Yarimuti masacɛ, ni Lakisi masacɛ, ani Egilɔn masacɛ ye. 24U nana ni masacɛ nunu ye Zozuwe ɲakɔrɔ tuma min na, a ye Isirayɛlidenw bɛɛ wele. Kɛlɛdenw ɲamɔgɔ minw tun be taama n'a ye, a y'a fɔ olu ye ko: «Aw ye gwɛrɛ ka na aw seen la masacɛ nunu kaan kan.» Olu gwɛrɛla ka na u seen la u kaan kan. 25O kɔ, a y'a fɔ u ye ko: «Aw kana siran, aw jaa kana tigɛ. Aw k'aw jaa gwɛlɛya, ani ka barika don aw yɛrɛ la, bari Masaba bena aw juguw bɛɛ kɛ ten le aw be kɛlɛ la ni minw ye.» 26O kɔ, Zozuwe y'u faga k'u suuw ta k'u dulon yiri duuru kan, k'u dulonnin to yen fɔɔ wulafɛ. 27Wulafɛ, tilekun be ɲini ka don tuma min na, a y'a fɔ ko u k'u suu nunu jigi ka bɔ yiri nunu kan, k'u fili kuluwo nin kɔnɔ, u tun dogora min na. O kɔ, u ye kabakuru belebeleba dɔw ta k'u bila woo nin daa la. Halibi u be yen.

Worodugu ɲafan duguw minɛko

28O loon kelen na, Zozuwe ye Makeda dugu minɛ, k'a halaki pewu ni murujan ye. A ye dugu masacɛ halaki, ni dugu mɔgɔw bɛɛ, a ma mɔgɔ si to nii la. A ye Zeriko masacɛ kɛ cogo min na, a ye Makeda masacɛ kɛ ten fana.

29O kɔ, Zozuwe ni Isirayɛlidenw bɛɛ lajɛnnin bɔra Makeda ka taga Libina, ka kɛlɛ daminɛ ni Libina dugu ye. 30Masaba ye dugu nin don Isirayɛlidenw bolo, n'a ka masacɛ. U ye dugu nin halaki ni murujan ye, dugu nin n'a kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ, u yɛrɛ ma mɔgɔ si to nii la. Zozuwe tun ye Zeriko masacɛ kɛ cogo min na, a ye Libina masacɛ fana kɛ ten.

31Zozuwe ni Isirayɛlidenw bɛɛ bɔra Libina ka taga Lakisi. U tagara sigi dugu nin daa la, k'a daminɛ k'a kɛlɛ. 32Masaba ye Lakisi don Isirayɛlidenw bolo, u sera u kɔrɔ a tile filanan loon. U y'a halaki ni murujan ye ani a kɔnɔ mɔgɔw i n'a fɔ u tun ye Libina kɛ cogo min na. 33O tuma na, Gezɛri masacɛ Oramu tun wilila ka na ko ale bena Lakisikaw dɛmɛ. Zozuwe y'ale n'a ka jama bɛɛ faga, mɔgɔ si ma to nii la.

34Zozuwe ni Isirayɛlidenw bɛɛ bɔra Lakisi ka taga Egilɔn k'a datugu, k'a daminɛ k'a kɛlɛ. 35U ser'a kɔrɔ o loon kelen nin na yen, u y'a halaki ni murujan ye, dugu nin n'a kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ. Zozuwe ye dugu nin halaki pewu o loon kelen nin na i n'a fɔ a tun ye Lakisi kɛ cogo min na.

36O kɔ, Zozuwe ni Isirayɛlidenw bɛɛ bɔra Egilɔn ka taga Eburɔn, k'a daminɛ k'o kɛlɛ fana. 37U ye dugu nin minɛ, k'a halaki ni murujan ye, ka dugu masacɛ faga. A tun be dugu minw bɛɛ mara, u y'u bɛɛ halaki, u ma mɔgɔ si to nii la. A ye dugu n'a kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ halaki pewu i n'a fɔ a tun ye Egilɔn dugu kɛ cogo min na.

38O kɔ, u bɛɛ tɛmɛna ka taga Debiri dugu kama, u y'a daminɛ k'ale fana kɛlɛ. 39U ye dugu n'a masacɛ minɛ, a tun be dugu minw mara, ka olu minɛ k'u halaki ni murujan ye, k'u kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ halaki pewu, Zozuwe ma mɔgɔ si to. A tun ye Libina dugu n'a masacɛ, ni Eburɔn kɛ cogo min na, a fana ye Debiri n'a masacɛ kɛ o cogo kelen na.

40Zozuwe ye kuluyɔrɔ duguw kɛlɛ k'u bɛɛ minɛ, ani worodugu ɲafan fɛ taw, ni kulujukɔrɔ mara taw, ani yɔrɔjigijigininw taw, n'u masacɛw bɛɛ, k'u faga, a ma foyi to nii la. Fɛɛn minw bɛɛ be ninakili, a ye olu bɛɛ halaki pewu, ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye, Isirayɛli ka Ala.

41K'a ta Kadɛsi Barineya mara la fɔɔ Gaza, Zozuwe y'o yɔrɔ bɛɛ minɛ, ani Gosɛn mara bɛɛ fɔɔ ka taga se Gabaŋɔn. 42Zozuwe y'o masacɛ nunu, n'u ka maraw bɛɛ minɛ waati kelen bari, Masaba, Isirayɛli ka Ala tun b'a dɛmɛna kɛlɛ la. 43O kɔ, Zozuwe ni Isirayɛlidenw bɛɛ kɔsegira ka na Giligali u sigiyɔrɔ la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index