Search form

Zoz 13

Jamana tɔɔ min ma kɛlɛ fɔlɔ

1O tuma na, Zozuwe tun kɔrɔla kosɔbɛ. Masaba y'a fɔ a ye ko: «I kɔrɔla kosɔbɛ, i ka kan ka jamana tɔɔ min kɛlɛ, o ka bon. 2Jamana tɔɔ min tora o filɛ: filisiw ka mara bɛɛ, ni Gɛsurikaw ta bɛɛ, 3k'a ta Siwɔri kɔɔ ma, min be woyo Ezipiti daan na, fɔɔ ka ta'a bila Ekurɔn mara daan na kɔgɔdugu ɲafan na, mara min be jati kanaanw ta ye, filisiw ka ɲamɔgɔ duuru siginin be mara nin kɔnɔ, kelen be Gaza, dɔ be Asidɔdi, dɔ wɛrɛ be Asikalɔn, ni Gati, ani Ekurɔn, abiw le siginin be mara nin kɔnɔ. 4Worodugu ɲafan fɛ, kanaanw ka jamana min bɛɛ be o yɔrɔ la, ani Meyara mara min be Sidɔnkaw fɛ, fɔɔ ka taga se Afɛki ma, ani amoriw ka mara daan na, 5ni Gibilikaw ka mara, ni Liban jamana bɛɛ, kɔrɔn fɛ, k'a ta Baaligadi, Ɛrɛmɔn kulu jukɔrɔ fɔɔ ka taga se Lebowamati. 6- Mɔgɔ minw bɛɛ be kuluyɔrɔ la, k'a ta Liban fɔɔ ka taga se Misirefɔti Mayimu, Sidɔnkaw bɛɛ, ne yɛrɛ le bena olu gwɛn Isirayɛlidenw ɲafɛ. I ka jamana nin di Isirayɛlidenw ma dɔrɔn k'a kɛ u niyɔrɔ ye, i ko ne y'a fɔ i ye cogo min na. 7Sisan, i ka jamana nin tilan Isirayɛli deen kɔnɔntɔn kɔmɔgɔw cɛ, ani Manase kɔmɔgɔw tilan kelen.»

Jamana nin tilanko

8- Urubɛn kɔmɔgɔw ni Gadi taw ani Manase taw tilancɛ kelen, olu y'u niyɔrɔ sɔrɔ kɔrɔn fɛ Zurudɛn baji kɔfɛ, Masaba ka baarakɛla Musa tun ye min di u ma: 9k'a ta Arowɛri min be Arinɔn kɔɔ daa la, ani k'a ta dugu min be kɔkɛnɛ na, fɔɔ ka taga Madaba kɛnɛ fara a kan, fɔɔ ka taga se Dibɔn, 10ani amoriw ka masacɛ Siŋɔn tun be dugu minw mara, n'a tun siginin be Ɛsibɔn, o yɔrɔ bɛɛ fɔɔ ka taga se amoniw ka mara daan la, 11ani Galaadi mara, ni Gɛsurikaw ka jamana, ani Maakakaw ta, ni Ɛrɛmɔn kulu bɛɛ, ani *Basan mara bɛɛ fɔɔ ka taga se Salika, 12o kɔrɔ, Basan masacɛ Ɔgi ka mara bɛɛ, min tun be Asitarɔti ni Edirɛyi kunna, ale fana le tun ye erefaw tɔɔ ye. Musa tun y'o masacɛ nunu kɛlɛ, k'u ka mara minɛ. 13Nga Isirayɛlidenw ma sɔn ka Gɛsurikaw ni Maakakaw gwɛn, o la, olu tora Isirayɛlidenw cɛma fɔɔ ka na se bii ma.

14- Musa tun ma niyɔrɔ di Levi kɔmɔgɔw ma, saraka minw be to ka jɛni Masaba, Isirayɛli ka Ala ɲakɔrɔ, o le kɛra u niyɔrɔ ye i ko a tun y'a fɔ u ye cogo min na.

15Musa tun ye Urubɛn kɔmɔgɔw niyɔrɔ di u ma ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye. 16U tun ye yɔrɔ min sɔrɔ, o tun be daminɛ Arowɛri min be Arinɔn kɔɔ daa la, ni dugu wɛrɛ min be kɔɔ nin kɛnɛ cɛmancɛ la, ani Madaba kɔkɛnɛ, 17ni Ɛsibɔn n'a maraw bɛɛ minw be kɔkɛnɛ la: Dibɔn ni Bamɔtibaali ani Bɛtibaali Meyɔn, 18ni Yaasi ani Kedemɔti ni Mefaati, 19ani Kiriyatayimu, ni Sibuma, ani Sɛrɛtisaari min be kulu kan, kɔkɛnɛ be min lamini, 20ani Bɛtipewɔri, ni Pisiga kulu jigijigiyɔrɔw, ni Bɛtiyesimɔti, 21o kɔrɔ, dugu minw bɛɛ be kɔkɛnɛ la, ni amoriw ka masacɛ Siyɔn ka mara bɛɛ, min tun siginin be Ɛsibɔn. Musa tun ye see sɔrɔ ale ni madiyanw kuntigiw kan minw tun ye: Ivi, Ɛrɛkɛmu, ni Suri ni Uri ani Ɛrɛba, minw tun kolonin be Siŋɔn masacɛ ye, n'u siginin be jamana nin kɔnɔ. 22Isirayɛlidenw tun ye mɔgɔ minw faga o waati la, Bewɔri dencɛ Balamu niin tun b'u la, min tun ye lagwɛlikɛla ye. 23Zurudɛn baji le tun ye Urubɛn kɔmɔgɔw ka mara daan ye. U y'o yɔrɔ sɔrɔ ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye, a dugubabaw fara u ka maraw kan.

24Musa tun ye Gadi kɔmɔgɔ niyɔrɔ di u ma. U ye u niyɔrɔ min sɔrɔ ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye, o ye nin ye: 25Yazee mara, ni Galaadi dugubabaw bɛɛ, ani amoniw ka mara tilan kelen, fɔɔ ka taga se Arowɛri min be Araba gɛrɛfɛ, o le dira u ma, 26ani k'a ta Ɛsibɔn fɔɔ ka taga se Aramati Misipe ni Bɛtonimu, ani k'a ta Maanayimu fɔɔ ka taga se Debiri mara daan na, 27ni dugu minw be kɔkɛnɛ la, Bɛtaramu, ni Bɛtinimura, ani Sukɔti ani Safɔn, ni Ɛsibɔn masacɛ Siŋɔn ka mara tɔɔ. Zurudɛn baji le kɛra u ka mara daan ye, fɔɔ ka ta'a bila Kinerɛti baad daan la, Zurudɛn baji kɔfɛ kɔrɔn fɛ. 28Gadi kɔmɔgɔw ka mara le ye nin ye ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye, a dugubaba fara u ka maraw kan.

29Musa tun ye Manase kɔmɔgɔw tilan kelen niyɔrɔ di u ma, u ye u niyɔrɔ sɔrɔ ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye. 30U ye yɔrɔ min sɔrɔ, o be daminɛ Maanayimu, ka Basan mara bɛɛ fara o kan, ni Basan masacɛ Ɔgi ka mara bɛɛ, ani Yayiri ye dugudennin bi wɔɔrɔ minw minɛ o mara la. 31Galaadi mara tilan kelen, ni Asitarɔti ni Edirɛyi, min ye Ɔgi ka mara kɔnɔ dugubabaw ye Basan mara la, olu dira Manase dencɛ Makiri kɔmɔgɔw ma ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye.

32Ka Musa to Mowabu kɔkɛnɛ la Zurudɛn baji kɔfɛ Zeriko kɔrɔn fɛ, a ye yɔrɔ minw tilan, o le ye nin ye. 33- A ma niyɔrɔ di Levi kɔmɔgɔw ma. Masaba, Isirayɛli ka Ala le ye u niyɔrɔ ye, i ko a tun y'a fɔ u ye cogo min na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index