Search form

Zoz 14

Jamana tɔ tilancogo

1Isirayɛlidenw ye yɔrɔ min sɔrɔ Kanaan jamana na k'o kɛ u ta ye, o le filɛ nin ye, sarakalasebaga Eleyazari ni Nun dencɛ Zozuwe, ani u ka fadenyabolow ɲamɔgɔw tun ye min tilan u ye. 2- U tun ye kala la le ka sɔrɔ ka jamana nin tilan ka kɛɲɛ n'o ye, k'a di Isirayɛli deen kɔnɔntɔn kɔmɔgɔw, ni Manase ta tilan kelen ma, i ko Masaba tun y'a fɔ Musa barika la cogo min na. 3- Bari Musa tun ye Isirayɛli deen fila kɔmɔgɔw ni Manase ta tilan kelen niyɔrɔ di u ma ka ban Zurudɛn baji kɔfɛ, nga a tun ma foyi di Levi kɔmɔgɔw ma tɔ nunu cɛma. 4Yusufu dencɛ fila, Manase ni Efarayimu, olu kɔmɔgɔw tun be jati fila ye. U tun ma niyɔrɔ di Levi kɔmɔgɔw ma jamana nin kɔnɔ, fɔɔ dugu dɔw dama, n'u kongow ka kɛ u ka begɛnw dɛndɛyɔrɔ ye, n'u ka nafolo sɔrɔyɔrɔ. 5Masaba tun ye kuma min fɔ Musa ye, Isirayɛlidenw ye jamana nin tilan ka kɛɲɛ n'o le ye.

6- Loon dɔ, Zuda kɔmɔgɔw gwɛrɛla Zozuwe la k'u to Giligali, Yefunɛ dencɛ Kalɛbu, min ye kenizi ye, ale y'a fɔ a ye ko: «Masaba Ala ye fɛɛn min fɔ a ka mɔgɔ Musa ye e ni ne ka koo la k'a to Kadɛsi Barineya, e b'o lɔn. 7- Masaba ka baarakɛla Musa tun be ne ci tuma min na ka bɔ Kadɛsi Barineya, janko ka na jamana nin kɔlɔsi, ne sii tun sera saan bi naani ma, ne fana tun kɔsegira ka na jaabili d'a ma ni kɔnɔgwɛ ye. 8Ne baden minw tun tagara ni ne ye, olu tun b'a la ka jama jigi tigɛ, nga ne kɔni tilenna tiɲɛ kan Masaba ne ka Ala ɲana. 9- Musa fana tun kalila ne ye o loon na ko: ‹Tiɲɛ na, i seen lara yɔrɔ o yɔrɔ jamana kɔnɔ, o bena kɛ e n'i deenw ta ye tuma bɛɛ, bari i ye mɛnni kɛ Masaba ne ka Ala fɛ.› 10Sisan Masaba barika la, n be sii la i ko a tun y'a fɔ cogo min na. A tun be kuma Musa fɛ ten tuma min na ka Isirayɛlidenw to munumunu na kongokolon kɔnɔ, o sera saan bi naani ni duuru. Sisan ne fana sii sera saan bi seegi ni duuru. 11Bii nin na, fanga be ne fɛ i n'a fɔ Musa tun ye ne ci loon min na. Fanga min tun be ne fɛ o waati la, o ɲɔgɔn le be ne fɛ sisan fana ka taga kɛlɛ la, walima ka koo o koo kɛ. 12O la, Masaba tun ye kuluyɔrɔ min koo fɔ o waati la, i ka o di ne ma, bari e yɛrɛ tun y'a mɛn k'o yɔrɔ ye anakiw sigiyɔrɔ ye, ani cɛfariduguw be o yɔrɔ la fana. N'a sɔrɔ Masaba bena fara ne kan, ne bena se k'u gwɛn i ko a tun y'a fɔ cogo min na.»

13O kɔ, Zozuwe ye duba kɛ Yefunɛ dencɛ Kalɛbu ye, ka sɔrɔ ka Eburɔn d'a ma o ka kɛ a ta ye. 14O la, Eburɔn mara kɛra kenizi Yefunɛ dencɛ Kalɛbu ta ye fɔɔ ka na se bii ma, bari a tun ye mɛnni kɛ Masaba fɛ, Isirayɛli ka Ala. 15Fɔlɔfɔlɔ u tun be Eburɔn wele ko Kiriyataraba, Araba tun ye mɔgɔbaba ye anaki nunu cɛma. O waati la, hɛrɛ sɔrɔla jamana nin kɔnɔ, kɛlɛ tun te yen tugu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index