Search form

Zoz 18

Isirayɛli ka deen wolonwula niyɔrɔw

1Isirayɛlidenw bɛɛ lajɛnna Silo, ka Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu dɔ lɔ k'o kɛ Ala ta ye ni jama be Ala kunbɛn yen. O y'a sɔrɔ u tun sera jamana nin kɔrɔ ka ban. 2Isirayɛli ka deen wolonwula kɔmɔgɔw le tun tora u fɛ minw tun ma u niyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ. 3Zozuwe y'a fɔ Isirayɛlidenw ye ko: «Aw bena banba ka jamana nin minɛ k'a kɛ aw ta ye tuma jumɛn? Masaba, aw faaw ka Ala ye o min di aw ma. 4Aw ka mɔgɔ saba saba bɔ Isirayɛli ka deenw kɔmɔgɔw bɛɛ la. Ne bena olu ci, u bena taga jamana nin yɔrɔ bɛɛ yaala, yɔrɔ min be kɛ u ta ye, k'o cogoya filɛ ka ɲa, ka na o fɔ ne ye. 5U bena n'a tilan yɔrɔ wolonwula, Zuda kɔmɔgɔw bena to u ka mara daanw na worodugu ɲaan faan na, Yusufu ka somɔgɔw fana bena to u ka mara daan na kɔgɔdugu ɲaan faan na. 6Ni aw ye jamana nin tilan yɔrɔ wolonwula, ka na o ɲafɔ ne ye tuma min na, ne bena kala la Masaba an ka Ala ɲakɔrɔ. 7Levi kɔmɔgɔw tena niyɔrɔ sɔrɔ aw cɛma, bari ka Masa Ala ka saraka minɛ ole kɛra olu niyɔrɔ ye. Gadi kɔmɔgɔw, ni Urubɛn ta, ani Manase kɔmɔgɔw tilan kelen, olu fana y'u ta sɔrɔ ka ban kɔrɔn fɛ Masaba ka baaraden Musa fɛ Zurudɛn baji kɔfɛ.»

8O mɔgɔ nunu tun be tagara jamana nin daan bɔyɔrɔ la tuma min na, Zozuwe y'a fɔ u ye ko u ka taga jamana nin yaala ka na o ɲafɔ ale ye, k'o kɔ, ale bena kala la u ye Masaba ɲakɔrɔ Silo. 9Mɔgɔ nunu tagara ka jamana yaala k'a tilan yɔrɔ wolonwula, bɛɛ n'a ka duguw, k'o yɔrɔ cogoya sɛbɛn sɛbɛ dɔ kɔnɔ ka na n'o ye Zozuwe fɛ u sigiyɔrɔ la Silo. 10Zozuwe ye kala la u ye Masaba ɲakɔrɔ Silo, ka jamana nin tilan Isirayɛlidenw cɛ ten o yɔrɔ la. A ye u kelen kelen bɛɛ niyɔrɔ d'u ma.

Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw niyɔrɔ

11U ye kala la, yɔrɔ min sera Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ma, ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye, o tun be Zuda ni Yusufu kɔmɔgɔw ta furancɛ la. 12U ka mara daan, kɔgɔdugu ɲafan na, ale tun be ta Zurudɛn baji ma, ka tɛmɛ ka taga Zeriko kɔgɔdugu ɲafan fɛ, ka tɛmɛ ka taga kuluyɔrɔ la, tileben fɛ, ka tɛmɛ ka taga gun Bɛtavɛni kongokolon na, 13ka tɛmɛ ka taga Luzi, ale min ye Betɛli ye, ka tɛmɛ Luzi worodugu ɲafan na, kulu min be Bɛtorɔn dugumatɔ worodugu ɲafan na, ka tɛmɛ o kulu kan ka taga Atarɔti Adari. 14Tileben faan fɛ, k'a ta kulu nin na, mara nin daan gɔngɔrɔra ka taga worodugu ɲafan fɛ ka taga se Kiriyati Baali ma, o min ye Kiriyati Yeyarimu ye. Zuda kɔmɔgɔw ka dugubaba dɔ lo. O le y'u daan ye tileben fɛ. 15Mara nin daan min be worodugu ɲafan fɛ, ale be daminɛ Kiriyati Yeyarimu, ka taga kɔrɔn fɛ ka taga se Nɛfutowa kɔɔ daminɛyɔrɔ la, 16ka taga tɛmɛ kulu gɛrɛfɛ o min be erefaw ka kɔkɛnɛ na kɔgɔdugu faan fɛ, Bɛninɔmu kɔkɛnɛ gɛrɛfɛ, ka tɛmɛ Inɔmu kɔkɛnɛ na ka taga tɛmɛ zebuziw ka dugu worodugu ɲafan na, ka taga fɔɔ Ɛnrogɛli, 17ka bɔ yen ka gɔngɔrɔ ka taga kɔgɔdugu ɲafan fɛ fɔɔ Ɛnsɛmɛsi, ka taga Gelilɔti, min tilennin be ni Adumimu tintin ye, ka tɛmɛ ka taga Urubɛn dencɛ Bowan kabakuru yɔrɔ la, 18ka tɛmɛ jigijigiyɔrɔ la, Araba kɔgɔdugu ɲafan na, ka ta'a tigɛ, 19ka taga tɛmɛ Bɛtogila kɔgɔdugu ɲafan na, ka taga gun *Kɔgɔji Fariman na kɔgɔdugu ɲafan fɛ, Zurudɛn baji donyɔrɔ la kɔgɔji nin kɔnɔ. O le tun ye mara nin daan ye worodugu ɲafan na. 20Zurudɛn baji le tun kɛr'a daan ye kɔrɔn fɛ. O le tun kɛra Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ka daan ye faan bɛɛ la, ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye. 21Dugubaba minw sera Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ma ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye, o ye: Zeriko ni Bɛtogila, ani Emɛkesisi, 22Bɛtaraba, ni Semarayimu ani Betɛli, 23Abimu ni Para, ani Ofura, 24Kefari Amona, ni Ofini ani Geba. O ye dugubaba tan ni fila ye ani u ka maraw. 25Gabaŋɔn ni Arama, ani Berɔti, 26Misipe ni Kefira, ani Mosa, 27Ɛrɛkɛmu ni Yiripeyɛli ani Tareyala, 28Sela ni Elɛfu, ani zebuziw ka dugu, min ye Zeruzalɛmu ye, Gibeyati ni Kiriyati, o ye dugubaba tan ni naani ye n'u ka maraw. O le ye Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw niyɔrɔ ye ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index