Search form

Zoz 19

Simeyɔn kɔmɔgɔw niyɔrɔ

1A siɲɛ filanan na, u ye kala la, Simeyɔn kɔmɔgɔw y'u niyɔrɔ sɔrɔ ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye, Zuda kɔmɔgɔw ka mara cɛma. 2- U ye dugu minw sɔrɔ u ka mara kɔnɔ, o filɛ: Bɛriseba ni Seba, ani Molada, 3Asari Suwali, ni Bala, ani Esɛmu, 4Ɛlitoladi ni Betuli, ani Ɔrima, 5Sikilagi ni Bɛtimarikabɔti, ani Asari Suza, 6Bɛtilebawɔti ni Saruwɛn, o ye dugubaba tan ni saba ye n'u maraw. 7Ayini ni Irimɔn, ani Etɛri ni Asan, o ye dugubaba naani ye n'u maraw. 8Dugudennin minw bɛɛ be o dugubaba nunu lamini na, fɔɔ ka taga se Baalati Beyɛri, min ye Arama ye worodugu ɲafan fɛ, olu bɛɛ. O le ye Simeyɔn kɔmɔgɔw ta ye ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye. 9Simeyɔn kɔmɔgɔw niyɔrɔ dira u ma Zuda kɔmɔgɔw ka mara le kɔnɔ. U ye mara nin cɛmancɛ le di u ma, bari mara nin tun ka bon kojugu Zuda kɔmɔgɔw ma.

Zabulɔn kɔmɔgɔw niyɔrɔ

10A siɲɛ sabanan na, u ye kala la, o sera Zabulɔn kɔmɔgɔw ma ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye. 11U ka mara nin daan tun be taga fɔɔ Saridi, ka tɛmɛ ka taga tileben fɛ Mareyala faan fɛ, ka taga se Dabɛsɛti, o kɔ ka taga gun kɔɔ ma min be Yokineyamu gɛrɛfɛ, 12ka bɔ Saridi ka gɔngɔrɔ ka taga kɔrɔn fɛ, fɔɔ ka taga se Kisilɔti Tabɔri mara daan na, ka tɛmɛ ka taga Doberati ka yɛlɛ Yafiya, 13ka bɔ o yɔrɔ la ka taga kɔrɔn fɛ ka tɛmɛ Gatefɛri, ni Itakasin, ka taga Irimɔn, ka taga fɔɔ Neya faan fɛ. 14O kɔ, ka gɔngɔrɔ kɔgɔdugu ɲafan fɛ, ka taga Anatɔn ka taga se Yifutayɛli kɔkɛnɛ ma. 15Dugubaba tan ni fila, ani u maraw be yen, Katati ni Naalali ani Simurɔn ni Yideyala, ani Bɛtilehɛmu tun ye u dɔw ye. 16O dugubaba nunu n'u maraw le ye Zabulɔn kɔmɔgɔw ta ye ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye.

Isakari kɔmɔgɔw niyɔrɔ

17A siɲɛ naaninan na, u ye kala la, o sera Isakari kɔmɔgɔw ma ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye. 18Dugubaba minw tun be u ka mara la, o ye: Zizireyɛli ni Kezulɔti ani Sunɛmu ye, 19ani Afarayimu ni Sihɔn, ani Anarati, 20Arabiti ni Kisiyɔn, ani Ebɛsi, 21Ɛrɛmɛti, ni Ɛnganimu ani Ɛnada, ni Bɛtipasesi. 22U ka mara daan tagara se Tabɔri ni Sasima, ani Bɛtisemɛsi, ka bɔ yen ka taga gun Zurudɛn baji la. Dugubaba nunu ye tan ni wɔɔrɔ ye ani u ka maraw. 23Yɔrɔ min sera Isakari kɔmɔgɔw ma ka kɛ u ta ye ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye, a dugubabaw n'u maraw, o le ye nin ye.

Asɛri kɔmɔgɔw niyɔrɔ

24A siɲɛ duurunan na, u ye kala la, o sera Asɛri kɔmɔgɔw ma, ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye. 25Dugubaba minw tun b'o ka mara nin na, olu ye nunu ye: Ɛlikati ni Ali ani Bɛtɛn ni Akisafi, 26Alamɛlɛki, ni Ameyadi ani Miseyali. Tileben fɛ, u ka mara daan tagara se Karimɛli kulu ma, ka ta'a bila Siwɔri Libinati kɔɔ la. 27O kɔ, ka gɔngɔrɔ ka taga kɔrɔn fɛ fɔɔ Bɛtidagɔn, ka taga se Zabulɔn, ani Yifutayɛli kɔkɛnɛ na, ka taga kɔgɔdugu ɲafan na fɔɔ Bɛtemɛki ni Neyiyɛli ka tɛmɛ ka taga Kabuli numanbolo fɛ, 28ka taga Abidɔng faan fɛ ni Erewɔbu, ani Amɔn ni Kana, fɔɔ ka taga se Sidɔn, min ka bon, 29ka gɔngɔrɔ ka taga Arama faan fɛ, fɔɔ ka taga se cɛfaridugu Tiri ma, ka tɛmɛ ka taga Oza, ka tɛmɛ Akizibu gɛrɛfɛ ka taga gun kɔgɔji la. 30Uma ni Afɛki ani Erewɔbu, ye dugu dɔw ye fana, daan nin tɛmɛna minw gɛrɛfɛ. O bɛɛ lajɛnnin ye dugubaba mugan ni fila ye ani u maraw. 31O le ye Asɛri kɔmɔgɔw ka niyɔrɔ ye ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye, a dugubabaw n'u ka maraw.

Nɛfutali kɔmɔgɔw niyɔrɔ

32A siɲɛ wɔɔrɔnan na, u ye kala la, o sera Nɛfutali ma, ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye. 33U ka mara daan tun be daminɛ Elɛfu ni Elɔn, ka tɛmɛ Saananimu ni Adami Nɛkɛbu ani Yabineyɛli, fɔɔ ka taga se Lakumu, ani ka taga gun Zurudɛn baji la. 34Mara nin daan tagara gɔngɔrɔ tileben fɛ Azinɔti Tabɔri, ka tɛmɛ o yɔrɔ la ka taga Ukɔki, ka taga se Zabulɔn ka mara daan na worodugu ɲafan fɛ ani Asɛri ta ma tileben faan fɛ.h Zurudɛn baji tun tora kɔrɔn ɲafan fɛ. 35Mara nin kɔnɔ cɛfariduguw filɛ: Sidimu, ni Seri ani Amati ni Arakati, ani Kinerɛti, 36Adama ni Arama ani Asɔri, 37Kedɛsi ni Edirɛyi ani Ɛnasɔri, 38Yireŋɔn ni Migidalɛli, ani Orɛmu ni Bɛtanati, ani Bɛtisemɛsi. O ye dugubaba tan ni kɔnɔntɔn ye, n'u maraw. 39O le kɛra Nɛfutali kɔmɔgɔw ta ye ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye, u ka dugubabaw n'u ka maraw.

Dan kɔmɔgɔw niyɔrɔ

40A siɲɛ wolonwulanan na, u ye kala la, o sera Dan kɔmɔgɔw ma ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye. 41Dugu minw tun be u ka mara la, o ye: Soreya ni Ɛsitawɔli ani Irisɛmɛsi, 42Salabin ni Ayalɔn ani Yitila, 43Elɔn ni Timunata ani Ekurɔn, 44Ɛliteke ni Gibetɔn ani Baalati, 45Yewuda ni Bene Beraki ani Gatirimɔn, 46Yarikɔn kɔɔ ni Arakɔn ani o yɔrɔ mara, min be Zafa gɛrɛfɛ. 47- Dan kɔmɔgɔw ka mara tun bɔsira u la tuma min na, u tagara Lɛsɛmu kɛlɛ, ka se u kɔrɔ k'u halaki ni murujan ye. U y'o minɛ k'o kɛ u yɛrɛ ta ye ka sigi a kɔnɔ ani k'u bɛma tɔgɔ la a kan ko Dan. 48O le ye Dan kɔmɔgɔw ta ye ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow ye, u ka dugubabaw n'u ka maraw le ye o ye.

Dugu min dira Zozuwe ma

49Isirayɛlidenw ye jamana nin tilan ka ban tuma min na k'u daanw bɔbɔ, u ye yɔrɔ dɔ di Nun dencɛ Zozuwe ma u cɛma. 50Ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye, a tun ye dugu min daali, u y'o d'a ma, o ye Timunata Sera ye, min be Efarayimu mara kuluyɔrɔ la. A y'o dugu nin lalaga k'a lɔ, ka sigi yen. 51Sarakalasebaga Eleyazari ni Nun dencɛ Zozuwe ani Isirayɛlidenw ka fadenyabolow ɲamɔgɔw ye kala la Masaba ɲakɔrɔ Silo, Ala ni jama ka Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la, ka bɛɛ niyɔrɔ d'a ma ten. O cogo la, u tilara yɔrɔ tilanko la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index