Search form

Zoz 4

Kabakuru tan ni fila ka koo

1Jama bɛɛ tɛmɛna ka ban Zurudɛn baji kɔfɛ tuma min na, Masaba y'a fɔ Zozuwe ye ko 2a ka mɔgɔ tan ni fila woloma k'u bɔ jama cɛma, sokala o sokala mɔgɔ kelen. 3Ko a k'a fɔ olu ye ko u ka kabakuru deen tan ni fila ta, sarakalasebaga nunu lɔyɔrɔ la baa dingɛ cɛmancɛ la, ka taga ni o kabakuru nunu ye k'u bila u ka layɔrɔ la. 4Zozuwe ye mɔgɔ tan ni fila nunu wele, a tun ye minw woloma ka bɔ Isirayɛlidenw cɛma, mɔgɔ kelen kelen sokalaw bɛɛ la, 5k'a fɔ u ye ko: «Aw ye tɛmɛ Masaba aw ka Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ɲafɛ Zurudɛn baji cɛmancɛ la, aw kelen kelen bɛɛ ka kabakuru ɲun k'a bila aw gaman kan ka kɛɲɛ ni Isirayɛlidenw ka sokalaw daa ye, 6janko o ka kɛ taamasiɲɛ ye aw fɛ. Loon min na n'aw deenw y'aw ɲininga ko nin kabakuru nunu kɔrɔ ye mun le ye, 7o tuma na, aw bena to k'u jaabi ko u tun be Zurudɛn baji tigɛra tuma min na ni Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ye, ko Zurudɛn baji tun tigɛra ka lɔ. A kɛra ten, kabakuru nunu bena kɛ hakilijigifɛn ye Isirayɛlidenw fɛ tuma bɛɛ.» 8Zozuwe tun ye min fɔ Isirayɛlidenw ye, u y'o kɛ. U ye kabakuru tan ni fila ta Zurudɛn baji dingɛ cɛmancɛ la ka kɛɲɛ ni Isirayɛlidenw ka sokalaw daa ye i ko Masaba tun y'a fɔ Zozuwe ye cogo min na. U y'u ta ka taga u bila u layɔrɔ la.

9Zozuwe ye kabakuru tan ni fila ta k'u koori ɲɔgɔn kan Zurudɛn baji dingɛ cɛmancɛ la, Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu tabagaw lɔyɔrɔ la. Kabakuru nunu be yen halibi.

10Sarakalasebaga minw ye kɛsu nin ta, olu lɔra Zurudɛn baji dingɛ cɛmancɛ la, fɔɔ jama ye Masaba ka fɔta bɛɛ kɛ ka ban, a tun ye min fɔ Zozuwe ye, i ko Musa tun y'a fɔ a ye cogo min na. O kɔ, jama bɛɛ banbana ka baa nin tigɛ.

11Jama bɛɛ tigɛra ka ban tuma min na, kɛsu nin n'a tabagaw bɔra ka bila jama ɲafɛ. 12Urubɛn kɔmɔgɔw ni Gadi kɔmɔgɔw ani Manase kɔmɔgɔw tilancɛ kelen bilara Isirayɛliden tɔw ɲafɛ n'u ka kɛlɛkɛminanw ye, i ko Musa tun y'a fɔ u ye cogo min na. 13Kɛlɛden minw tun ye Zurudɛn baji tigɛ Masaba ɲakɔrɔ Zeriko kɛnɛba la, olu tun be mɔgɔ waa bi naani ɲɔgɔn bɔ. 14O loon na, Masaba ye Zozuwe boɲa kosɔbɛ Isirayɛlidenw bɛɛ ɲakɔrɔ, u tun sirann'a ɲa i n'a fɔ u tun be siran Musa ɲa cogo min na a sii bɛɛ la.

15O kɔ, Masaba y'a fɔ Zozuwe ye ko: 16«A fɔ sarakalasebagaw ye minw be ne ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta, k'u ka bɔ baa dingɛ nin kɔnɔ.» 17Zozuwe y'a fɔ sarakalasebaga nunu ye k'u ka bɔ baa dingɛ nin kɔnɔ. 18U bɔra baa dingɛ cɛmancɛ la ni kɛsu nin ye ka na se kɛnɛma. U seen bilatɔ kɛnɛma, baji segir'a nɔɔ na ka yɔrɔ bɛɛ fa fɔɔ ka se baa dagolo la. 19Jama tun ye Zurudɛn baji tigɛ saan kalo fɔlɔ tile tannan loon, ka na sigi Giligali, Zeriko kɔrɔn ɲafan fɛ.

20U tun ye kabakuru tan ni fila minw ta Zurudɛn baji dingɛ kɔnɔ, Zozuwe ye olu minɛ k'u bila ɲɔgɔn kan Giligali. 21O kɔ, a y'a fɔ Isirayɛlidenw ye ko: «Loon min na n'aw deenw ye u wolobagaw ɲininga ko kabakuru nunu kɔrɔ ye mun ye, 22aw k'a fɔ u ye ko: ‹Zurudɛn jii tun tigɛra, Isirayɛlidenw donn'a dingɛ kɔnɔ k'a tigɛ, a janin.› 23Bari Masaba aw ka Ala tun ye Zurudɛn baji kɛ a tigɛra, aw bɛɛ tɛmɛna, i n'a fɔ a tun ye Buruku kɔgɔji kɛ cogo min na k'a tigɛ, an bɛɛ tɛmɛna. 24O la, dugukolo kan siyaw bɛɛ ka se k'a lɔn ko fanga be Masaba bolo, aw fana ka se ka siran Masaba aw ka Ala ɲa tuma bɛɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index