Search form

Zoz int

Kunnafoni

Musa nɔtabaga Zozuwe bilara Isirayɛlidenw ɲa ka Kanaan jamana kɛlɛ cogo min na, o koow le be fɔra kitabu nin kɔnɔ.

Kitabu nin tilancogo tilannin lo yɔrɔ fila. Ala tun y'a daa di jamana min koo la, ale kɛlɛko fɔnin be a yɔrɔ fɔlɔ la (1—12). Ala ye Isirayɛlidenw dɛmɛ ka kabako caaman kɛ. U ye Zurudɛn baji tigɛ, ka Zeriko dugu minɛ, ni Gibeŋɔn. Nga, n'u ye Ala ka bɛɛn cɛn tuma min na, u be dɛsɛ kɛlɛyɔrɔ la i n'a fɔ Ayi dugu kɛlɛko (7.1-12).

Jamana nin tilanko le be yɔrɔ filanan kɔnɔ (13—24). U ye yɔrɔ tilan Isirayɛli deen tan ni fila kɔmɔgɔw cɛ ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye. Levi kɔmɔgɔw dama le ma niyɔrɔ sɔrɔ. Bari, olu ye sarakalasebagaw ye. U ye duguw dama le sɔrɔ ka kɛ u sigiyɔrɔw ye. Ala y'a fɔ Zozuwe ye ko a ka dugu dɔw sigi ka kɛ kalifaduguw ye. Ni mɔgɔ dɔ tun bagara mɔgɔ dɔ ma k'a faga, o tigi tun be boli ka ta'a yɛrɛ kalifa o dugu nunu dɔ la.

Zozuwe tun be ladiliw sɔrɔ ka bɔ Ala fɛ k'o fɔ jama ye. A tun be to ka jama jaa gwɛlɛya ni kuma caaman ye, janko u be to kantigiya la Ala faan fɛ. Sanni a ka sa, a y'a fɔ Isirayɛlidenw ye ko:

«Ni aw y'a ye ko ka Masaba bato, o man di aw ye, aw b'a fɛ ka min bato, aw k'ale woloma bii...Ne ni n ka somɔgɔw, anw kɔni bena Masaba le bato.» (24.15)

Kitabu nin tilancogo

Kanaan jamana kɛlɛko 1.1—12.24

Kanaan jamana tilanko 13.1—21.45

Zurudɛn baji kɔrɔn mara ka koo 13.1-33

Zurudɛn baji tileben mara ka koo 14.1—19.51

Yɛrɛkalifaduguw ka koo 20.1-9

Levi kɔmɔgɔw ka duguw 21.1-45

Kɔrɔn fɛ siyaw be segi u fɛ 22.1-34

Zozuwe ka kuma laban n'a ka sayako 23.1—24.33

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index