Search form

Cɛf 10

Cɛfari Tola ni Yayiri ka koo

1Abimelɛki sanin kɔ, Isakari kɔmɔgɔ Dodo deen Puwa dencɛ Tola wilila ka Isirayɛlidenw kisi. A tun siginin be Samiri, Efarayimu mara kuluyɔrɔ la. 2A sigira Isirayɛlidenw kunna fɔɔ ka se saan mugan ni saba. O kɔ, a sara, u y'a suu don Samiri.

3Ale fana tɛmɛnin kɔ, Galaadika Yayiri wilila ka kɛ u kuntigi ye saan mugan ni fila kɔnɔ. 4Dencɛ bi saba tun b'a fɛ, olu tun be to ka yɛlɛ faliden bi saba fana kan. U tun siginin be dugu bi saba kunna, Galaadi mara la, minw be wele halibi Yayiri ka sigiyɔrɔ. 5O kɔ, Yayiri sara, u y'a suu don Kamɔn.

Amoniw be Isirayɛlidenw kɛlɛ

6O kɔ, Isirayɛlidenw ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ tugu. U ye *Baali ni *Asitarite sɔn yɔrɔ caaman na, ani Sirikaw ka joow, ni Sidɔnkaw, ani mowabuw ni amoniw, ni filisiw taw. U ye Masaba to yen u m'a bato tugu. 7O la, Masaba dimina, a y'u don filisiw ni amoniw bolo. 8Olu y'u tɔɔrɔ kosɔbɛ o saan nin na. Isirayɛliden minw bɛɛ tun be Zurudɛn baji kɔfɛ, amoriw ka jamana na Galaadi mara la, u ye olu tɔɔrɔ saan tan ni seegi kɔnɔ. 9Amoniw fana ye Zurudɛn baji tigɛ janko ka taga Zuda kɔmɔgɔw kɛlɛ ni Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw, ani Efarayimu kɔmɔgɔw. O kɛra dusukasiba ye Isirayɛlidenw fɛ. 10O la, Isirayɛlidenw kasira Masaba nɔɔ fɛ k'a fɔ ko: «An y'i hakɛ ta, bari an y'i to yen, e min ye an ka Ala ye, ka Baali sɔn yɔrɔ caaman na.» 11Masaba y'a fɔ u ye ko: «Tuma min na Ezipitikaw, ni amoriw ani amoniw ni filisiw, 12ani Sidɔnkaw ni amalɛkiw ani mawɔniw tun ye aw tɔɔrɔ, aw kulera ne nɔɔ fɛ, ne m'aw bɔsi u bolo wa? 13Nga aw ye ne to yen ka taga joow sɔn. O le y'a to ne tena aw kisi tugu. 14Aw tun ye joo minw woloma, aw ka banba ka dɛmɛ ɲini olu fɛ. Olu k'aw kisi aw tɔɔrɔwaati la!» 15Isirayɛlidenw y'a fɔ Masaba ye ko: «An ye hakɛ kɛ. Fɛɛn min ka di i ye, i k'o kɛ an na. A daan ye i ka makari an na k'an bɔsi bii dɔrɔn.» 16U ye siya wɛrɛw ka joo nunu ta k'u fili, ani ka Masaba bato. Isirayɛlidenw ka tɔɔrɔ digira Masaba la fɔɔ a ma se k'o muɲu tugu.

17Amoniw ye ɲɔgɔn lajɛn ka na sigi Galaadi mara la, Isirayɛlidenw fana ye ɲɔgɔn lajɛn ka na sigi Misipa. 18Galaadikaw n'u ɲamɔgɔw tora ka ɲɔgɔn ɲininga ko: «Jɔn le bena kɔn ka kɛlɛ daminɛ ni amoni nunu ye? Ni min y'o kɛ, o tigi bena kɛ kuntigi ye Galaadi mara la.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index