Search form

Cɛf 13

Cɛfari Samusɔn woloko

1Isirayɛlidenw ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ tugu. Masaba y'u don filisiw bolo saan bi naani kɔnɔ.

2O y'a sɔrɔ Soreyaka dɔ tun be yen, Dan ka fadenyabolo mɔgɔ dɔ tun lo, a tɔgɔ tun ko Manowa. A muso tun ma deen wolo ka ye, deen wolobali tun lo. 3Loon dɔ, Masaba ka mɛlɛkɛ y'a yɛrɛ yira muso nin na, k'a fɔ a ye ko: «Deen t'i fɛ, i kɛra deen wolobali ye. Nga i bena kɔnɔ ta ka dencɛ wolo. 4K'a ta sisan ma, i k'i yɛrɛ kɔlɔsi, i kana duvɛn walima minnifɛn fariman wɛrɛ si min, i kana dumuni dumu min ye aw tana ye. 5Bari e bena kɔnɔ ta, ka dencɛ wolo. Deen nin kuun tena li abada. Bari k'a to kɔnɔbara la, a bena kɛ Ala ta ye, ale le ben'a daminɛ ka Isirayɛlidenw bɔsi filisiw bolo.» 6Muso nin tagar'a fɔ a cɛɛ ye ko: «Ala ka mɔgɔ dɔ nana ne fɛ, a tun be i n'a fɔ Ala ka mɛlɛkɛ, a be siranya bila mɔgɔ la kosɔbɛ. Ne m'a ɲininga a bɔyɔrɔ la, a fana m'a tɔgɔ fɔ ne ye. 7A y'a fɔ ne ye ko ne bena kɔnɔ ta, ka dencɛ wolo, ko k'a ta sisan ma, ko ne kana duvɛn min tugu, walima minnifɛn fariman wɛrɛ si, ani ko n kana dumuni dumu min ye an tana ye. Ko bari deen nin bena kɛ Ala ta ye kabini kɔnɔbara la, fɔɔ ka taga se a ka saya ma.»

8O tuma na, Manowa ye Masaba daali ko: «Masaba, i k'a kɛ Ala ka mɔgɔ nin ka kɔsegi ka na an fɛ tugu, e tun ye min ci, janko deen min bena wolo, a k'ale balocogo yira an na.» 9Ala y'a ka daalili minɛ, Ala ka mɛlɛkɛ nin kɔsegira ka na muso nin fɛ k'a siginin to foro kɔnɔ. O y'a sɔrɔ a cɛɛ Manowa tun te yen. 10O yɔrɔnin bɛɛ, muso nin bolila ka ta'a fɔ a cɛɛ ye ko: «Cɛɛ min tun nan'a yɛrɛ yira ne la o loon na, a nana bii fana!» 11Manowa wilila ka tugu a muso kɔ, ka taga cɛɛ nin fɛ k'a ɲininga ko ale lo tun kumana muso nin fɛ wa. Cɛɛ nin y'a jaabi ko ale lo. 12A ye cɛɛ nin ɲininga tugu ko: «I tun ye min fɔ, n'o kɛra tuma min na, an ka kan ka mun le kɛ deen nin ye? An k'a minɛ cogo di?» 13Masaba ka mɛlɛkɛ y'a fɔ a ye ko: «Ne ye fɛɛn minw koo fɔ i ka muso ye, a k'a yɛrɛ tanga olu ma. 14Fɛɛn o fɛɛn dilanna ni *ɛrɛzɛn ye, a man kan k'o don a daa la, a man kan ka duvɛn, walima minnifɛn fariman wɛrɛ si min, a man kan fana k'aw tana si dumu.» 15A y'a fɔ Masaba ka mɛlɛkɛ nin ye ko: «Anw b'a ɲini i fɛ n'i be se ka kɔnɔni kɛ dɔɔni, an bena baden dɔ labɛn i ye.» 16Masaba ka mɛlɛkɛ y'a fɔ Manowa ye ko: «Hali n'i y'a ɲini ne fɛ ko n kana taga, ne tena i ka dumuni dumu, nga n'i b'a fɛ, i ka saraka jɛnita bɔ Masaba ye.» Manowa tun m'a lɔn ko Masaba ka mɛlɛkɛ lo. 17A ye Masaba ka mɛlɛkɛ nin ɲininga ko: «I tɔgɔ be di? Janko i ye min fɔ, n'o nana kɛ tuma min na, an ka se k'i tanu.» 18- A y'a jaabi ko: «Mun na e be ne tɔgɔ ɲininga? N tɔgɔ ye kabakotɔgɔ ye.»c 19O kɔ, Manowa ye baden, ni suman saraka bila kabakuru kan k'o kɛ saraka ye Masaba ye. Ka Manowa n'a muso to filɛli la, Masaba ye kabako kɛ. 20Ka tasuma to mana na sarakabɔyɔrɔ la ka wili sanfɛ, Masaba ka mɛlɛkɛ korila ka yɛlɛ n'a ye. Manowa n'a muso y'o ye dɔrɔn, u lara duguma k'u ɲaa biri. 21O kɛnin kɔ, Masaba ka mɛlɛkɛ ma segi k'a yɛrɛ yira Manowa n'a muso la tugu. O tuma na, Manowa sɔrɔla k'a faamu ko Masaba ka mɛlɛkɛ lo. 22O la, a y'a fɔ a muso ye ko: «An bena sa, bari an ye Ala ye!»

23A muso y'a fɔ a ye ko: «Ni Masaba tun b'a fɛ k'an faga, a tun tena sɔn k'an ka saraka jɛnita n'an ka suman saraka minɛ do. A fana tun ten'a kɛ an ɲaa be la nin koo nin bɛɛ kan. A fana tun tena sɔn ka koo nin ɲɔgɔn fɔ an ye.»

24Muso nin ye kɔnɔ ta ka dencɛ wolo, k'a tɔgɔ la ko Samusɔn. Masaba ye barika don deen na, a boɲana. 25K'a to Dan kɛlɛdenw sigiyɔrɔ la min be Soreya ni Ɛsitawɔli cɛ, Masaba ka Nii y'a daminɛ ka baara kɛ n'a ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index