Search form

Cɛf 14

Samusɔn be filisi sunguru dɔ furu

1Loon dɔ, Samusɔn wilila ka taga Timuna. A ye sunguru dɔ ye filisiw fɛ. 2A kɔsegira tuma min na, a y'a fɔ a facɛ n'a bamuso ye ko: «Ne ye sunguru dɔ ye Timuna dugu kɔnɔ filisiw fɛ. Aw ka ta'a daali ka n'a di ne ma furu la.» 3A facɛ n'a bamuso y'a fɔ a ye ko: «O tuma na, sunguru te i faden cɛma, walima an ka siya fɛ, n'i be wili ka taga sunguru ta filisi kɛnɛkɛnɛbaliw fɛ wa?» A y'a fɔ a facɛ ye ko a ka ta'a minɛ ka n'a di ale ma, bari a koo ka di ale ye. 4A facɛ n'a bamuso tun m'a lɔn ko Masaba le tun b'a fɛ a ka kɛ ten. A tun be cogo le ɲinina ka kɛlɛ sɔrɔ ni filisiw ye. O tuma na, filisiw tun be Isirayɛlidenw kunna.

5A tagara n'a facɛ n'a bamuso ye Timuna. K'o to sira kan, u sera *ɛrɛzɛnforow cɛma, minw ye Timunakaw ta ye, jarakanbelen dɔ bɔr'a kama n'a be sɔngɔra. 6Masaba ka Nii donna Samusɔn na, a ye jara nin minɛ k'a faran i n'a fɔ baden. O y'a sɔrɔ foyi tun t'a bolo. A fana ma foyi fɔ a facɛ n'a bamuso ye. 7U tagara kuma sunguru nin fɛ, a koo diyar'a ye.

8Tile damani tɛmɛnin kɔ, a ko a be segi ka taga sunguru nin kɔɲɔya kɛ. A tagara faran ka don ko a be jara nin suu filɛ. A ye lii ye jara nin suu kɔnɔ ani lidenw. 9A ye lii nin bɔ a bolo la ka to k'a dumu n'a be tagara. A ser'a facɛ n'a bamuso fɛ tuma min na, a ye olu sɔn, u y'a dumu. A m'a fɔ olu ye ko a y'a bɔ jara suu le kɔnɔ.

Samusɔn be talen la filisiw ye

10Samusɔn facɛ tagara sunguru nin fɛ. Samusɔn tagara ɲanagwɛ dɔ sigi o yɔrɔ la, bari kanbelenw tun be deli k'o ɲɔgɔn kɛ. 11U y'a ye tuma min na, u ye mɔgɔ bi saba wele, olu tora n'a ye. 12Samusɔn y'a fɔ olu ye ko: «Ne bena talen la aw ye, n'aw y'a kɔrɔ fɔ ka sɔrɔ ɲanagwɛ tile wolonwula nunu ma ban, ne bena deleke ɲanaman bi saba ni fani wɛrɛ bi saba d'aw ma. 13Nga n'aw ma se k'a kɔrɔ fɔ, aw le bena o deleke bi saba ni fani wɛrɛ bi saba di ne ma.» U y'a fɔ a ye ko a ka talen nin la, k'olu b'a lamɛnna. 14A y'a fɔ u ye ko:

«Dumunifɛn bɔra fɛndumubaga kɔnɔ,

fɛɛn diman bɔra fɛɛn fariman kɔnɔ.»

U ye tile saba kɛ, u ma se k'a kɔrɔ fɔ. 15Tile wolonwulanan loon, u y'a fɔ Samusɔn ka muso ye ko: «Banba ka se i cɛɛ kɔrɔ dɛ, janko an ka talen nin kɔrɔ lɔn. N'o tɛ, an bena e n'i ka somɔgɔw jɛni. Aw y'an wele janko ka se k'an ka fɛɛnw bɔsi an na, o tɛ wa?» 16Samusɔn ka muso kasira k'a fɔ a ye ko: «Ne koo man d'i ye, i te ne kanu! I ye talen la ne ka mɔgɔw ye, i yɛrɛ ma sɔn k'a kɔrɔ fɔ ne ye.» Samusɔn y'a jaabi ko: «Ne yɛrɛ m'a kɔrɔ fɔ n facɛ ni n bamuso ye wee, sankofɛrɛ n muso ye.» 17A tora ka kasi Samusɔn kunna tile wolonwula nunu kɔnɔ ɲanagwɛ nin na. A tile wolonwulanan loon, Samusɔn dɛsɛra ka tila k'a kɔrɔ fɔ a ye. Bari a tun b'a nii tɔɔrɔla. Muso nin fana tagar'a kɔrɔ fɔ a ka mɔgɔ nunu ye. 18Tile wolonwulanan loon, yanni tilekun ka don, dugu mɔgɔ nunu y'a fɔ Samusɔn ye ko:

«Mun le ka di ka tɛmɛ lii kan?

Fangatigi jumɛn le be yen ka tɛmɛ jara kan?»

Samusɔn y'a fɔ u ye ko:

«Ni aw tun ma ne ka misisunguru minɛ ka sɛnɛ kɛ n'a ye,

aw tun tena talen nin kɔrɔ lɔn.»

19Masaba ka Nii donna Samusɔn na. A wilila ka taga Asikalɔn, ka mɔgɔ bi saba faga ka olu ka faniw ta ka na o di talen nin kɔrɔfɔbagaw ma. A dimininba tagar'a faso la. 20O kɔ, u y'a ka muso nin minɛ k'a di a tɔɲɔgɔn dɔ ma min tun y'a teri ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index