Search form

Cɛf 16

Samusɔn ni Gazakaw

1Loon dɔ, Samusɔn wilila ka taga Gaza. A ye kakalamuso dɔ ye o yɔrɔ la. A donn'a fɛ ka jɛn n'a ye. 2U y'a fɔ Gazakaw ye ko Samusɔn nana u fɛ. U tagara soo lamini ka dugu nin bɔda kɔlɔsi suu bɛɛ kɔnɔ. U tora yen kudayi suu bɛɛ kɔnɔ, u ma foyi kɛ, ka to k'a fɔ ko: «Ni dugu gwɛra dɔrɔn, an b'a faga.» 3Nga Samusɔn lara fɔɔ ka se dugutilama. Dugutilama, a wilila ka dugu donda koonw n'u lɔgɔ fila bɔn, n'u sɔgɔlan, k'o la a gaman kan, ka yɛlɛ n'u ye kulu kan min be Eburɔn gɛrɛfɛ.

Dalila be Samusɔn don bolo la

4Waati dɔ tɛmɛnin kɔ, muso dɔ koo diyara Samusɔn ye Sorɛki kɔkɛnɛ na, a tɔgɔ ko Dalila. 5Filisiw ka ɲamɔgɔw tagara muso nin fɛ k'a fɔ a ye ko: «I ka Samusɔn nigɛ janko ka se k'a ka fangaba nin bɔyɔrɔ lɔn, ani an bena se a kɔrɔ cogo min na fana, k'a siri. An kelen kelen bɛɛ bena warigwɛ kuru waa kelen ni kɛmɛ d'i ma.» 6O la, Dalila y'a fɔ Samusɔn ye ko: «I ye fangaba nin be sɔrɔ cogo min na, o fɔ ne ye, an'i be se ka siri ni juru sifa min ye ka se i kɔrɔ.» 7Samusɔn y'a fɔ a ye ko: «N'u ye ne siri ni jurukɛnɛ wolonwula ye, minw ma ja fɔlɔ, ne barika be ban, ne be kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw.» 8Filisiw ka ɲamɔgɔw nana ni juru kɛnɛman wolonwula ye minw ma ja fɔlɔ ka na o di Dalila ma. A ye Samusɔn siri n'o ye. 9O y'a sɔrɔ mɔgɔw tun dogonin be soo kɔnɔ. A y'a fɔ Samusɔn ye ko: «Samusɔn, filisiw nana i kama!» O yɔrɔnin kelen, Samusɔn ye juru nunu tigɛ i n'a fɔ jese min donna tasuma kɔnɔ. A kɛra ten, u ma se k'a ka fanga nin bɔyɔrɔ lɔn tugu. 10O la, Dalila y'a fɔ Samusɔn ye tugu ko: «A filɛ, i ye tulon kɛ ni ne ye, i ye galon tigɛ ne ye. Sisan ne b'i daali, i be se ka siri cogo min na, i k'o fɔ ne ye.» 11A y'a fɔ Dalila ye ko: «Ni u ye ne siri ka ɲa ni juru ye fɛɛn wɛrɛ ma siri ka ye ni min ye fɔlɔ, ne barika be ban, ne be kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw.» 12Dalila ye jurukuraw ta k'a siri n'o ye. O kɔ, a y'a fɔ ko: «Samusɔn, filisiw nana i kama!» O y'a sɔrɔ mɔgɔw tun dogonin be soo kɔnɔ. O yɔrɔnin kelen, a ye juru nunu tigɛ ka bɔ a bolo i n'a fɔ jese.

13Dalila y'a fɔ a ye tugu ko: «Halibi i be tulon kɛra ne la, ka galon tigɛ ne ye. Ayiwa, o be se ka min kɛ k'i siri, o fɔ ne ye.» Samusɔn y'a fɔ a ye ko: «N'i ye ne kunsigi dannin wolonwula nunu minɛ k'o dan ni fanimugu dalajese ye, k'o don kwɛrɛ la, n'o kɛra, ne barika be ban, ne be kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw.» 14Dalila y'a kɛ a sinɔgɔra, a y'a kunsigi dan deen wolonwula ni fanimugu dalajesew ye k'o don kwɛrɛ la, o kɔ, k'a fɔ a ye ko: «Samusɔn, filisiw nana i kama!» Samusɔn kununna ka fanimugu n'a jese tigɛ ka bɔ, ani kwɛrɛ fana.

15A y'a fɔ Samusɔn ye ko: «I be se k'a fɔ ko ne koo ka d'i ye cogo di? K'a sɔrɔ e kɔnɔ gwɛnin tɛ ne ye, a siɲɛ sabanan le ye nin ye e be tulon kɛra ne la, i ma sɔn k'i ka fangaba bɔyɔrɔ fɔ ne ye.» 16Loon o loon, muso nin tun b'a la k'a sigɛn, a y'a sigɛn fɔɔ k'a dama tɛmɛ. 17Samusɔn y'a kɔnɔ gwɛ a ye k'a fɔ a ye ko: «Ne kuun ma li ka ye, bari ne ye Ala ta ye kabini ne be n bamuso kɔnɔ. Ni n kuun lira, n barika be ban, n be kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw.» 18Dalila y'a ye ko a y'a kɔnɔ gwɛ ale ye, a ye mɔgɔ bila ka ta'a fɔ filisiw ka ɲamɔgɔw ye ko u ka na, ko a y'a kɔnɔ gwɛ a ye. O la, filisiw ka ɲamɔgɔw nana n'u ka warigwɛ ye u bolo. 19A y'a kɛ Samusɔn sinɔgɔr'a seen kan. O kɔ, a ye mɔgɔ dɔ wele, ale nana, a ye Samusɔn kunsigi dannin wolonwula nunu li. A kɛra ten, a fanga daminɛna ka dɛsɛ, a barika banna. 20O kɔ, Dalila y'a fɔ a ye ko: «Samusɔn, filisiw nana i kama!» Samusɔn kununna, a ko a b'a kɛ i n'a fɔ fɔlɔta k'a yɛrɛ bɔsi. A tun m'a lɔn ko Masaba bɔra ale kɔ ka ban. 21Filisiw y'a minɛ k'a ɲadenw ci ka taga n'a ye Gaza. U y'a siri ni zirajɔrɔkɔw ye. A tun be to ka suman sin kaso la. 22O y'a sɔrɔ fana, a kunsigi nin tun be falenna tugu, u tun ye min li.

Samusɔn b'a yɛrɛ mɔnɛ bɔ ka sa

23Filisiw ka ɲamɔgɔw ye ɲɔgɔn lajɛn, janko ka sɔnniba kɛ u ka joo ye, min tɔgɔ ko Dagɔn, ani ka nisɔndiya. U tun b'a fɔra ko u ka joo le ye u jugu Samusɔn don u bolo. 24Jama ye Samusɔn ye tuma min na, u y'u ka joo tanu k'a fɔ k'u ka joo ye u jugu don u bolo, ko min tun be to k'u ka jamana cɛn, k'u ka mɔgɔw faga.

25U nisɔndiyaninba tun y'a fɔ ko u ka taga Samusɔn bɔ kaso la ka na n'a ye janko a ka olu ɲanagwɛ. U ye Samusɔn bɔ kaso kɔnɔ, a tora ka yɛlɛkokow kɛ u ɲana. U tun y'a to boon kɔnɔ samasenw cɛma. 26Kanbelen min tun ye Samusɔn bolo minɛ, a y'a fɔ ale ye ko: «Taga ni ne ye ne be maga soo kɔnɔ samasen nunu na ka n yɛrɛ dɛn u la.» 27Joso nin tun fara, cɛɛ ni musow la. Filisiw ka ɲamɔgɔw bɛɛ tun be yen, mɔgɔ waa saba (3 000) ɲɔgɔn tun be boon nin sanfɛ, cɛɛ ni musow, u tun be Samusɔn filɛla n'a be yɛlɛkokow kɛra. 28Samusɔn ye Masaba daali ko: «Matigi, Masaba, i hakili to ne la, ka fanga di ne ma siɲɛ kelen tugu, ne ka n mɔnɛ bɔ siɲɛ kelen tugu filisiw la ne ɲaden nunu cɛnko kama.» 29Samusɔn ye samasen fila minɛ minw tun be boon cɛmancɛ la, kelen tun b'a kinibolo la, kelen b'a numanbolo la. 30A y'a fɔ ko ale ni filisiw ka sa ɲɔgɔn fɛ. A ye samasen nunu ɲɔti ni fanga ye, boon nin benn'a kɔnɔ jama n'u ka ɲamɔgɔw bɛɛ kan. A kɛra ten, Samusɔn salon na, mɔgɔ minw sara n'a ye, olu cayara n'a tun ye minw faga k'a to nii na. 31A badenw n'a faa ka somɔgɔw bɛɛ tagar'a suu ta ka na n'a ye. U kɔsegira tuma min na, u y'a suu don a facɛ Manowa ka kaburu kɔnɔ Soreya ni Ɛsitawɔli furancɛ la.

A tun kɛra ɲamɔgɔ ye Isirayɛlidenw kunna saan mugan kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index