Search form

Cɛf 4

Debora ni Baraki ka koo

1Eyudi sanin kɔ, Isirayɛlidenw ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ tugu. 2O la, Masaba y'u don Kanaan masacɛ Yabin bolo min tun be Azɔri kunna. Mɔgɔ min tun b'a ka kɛlɛdenw kunna, ale tun ye Sizera ye. A siginin tun be Arosɛtigoyimu. 3O la, Isirayɛlidenw kasira Masaba nɔɔ fɛ, bari wotoro nigɛlaman kɛmɛ kɔnɔntɔn tun be Yabin fɛ, u tun be to ka Isirayɛlidenw sɛgɛn kosɔbɛ fɔɔ saan mugan kɔnɔ.

4O waati la, Debora, min tun ye Lapidɔti muso ye, ale tun ye kira ye, Isirayɛlidenw ɲamɔgɔ tun lo. 5A tun siginin be tamarosun dɔ kɔrɔ o tun be min wele Debora ta. O tun be Arama ni Betɛli furancɛ la Efarayimu mara kuluyɔrɔ la. Isirayɛlidenw tun be to ka ta'a fɛ n'a be olu ka kitikow ɲanabɔ. 6A ye cii bila ka ta'a fɔ Abinowamu dencɛ Baraki ye ka bɔ Kedɛsi, Nɛfutali mara la, ko: «Masaba, Isirayɛli ka Ala y'a fɔ k'i ka taga Tabɔri kulu kan ka Nɛfutali kɔmɔgɔ ni Zabulɔn kɔmɔgɔ mɔgɔ waa tan (10 000) woloma, 7ko ale ben'a to Yabin ka kɛlɛdenw kuntigi Sizera be na i kama Kisɔn kɔɔ daa la, ani a ka kɛlɛkɛwotorow n'a ka kɛlɛdenw, ko ale bena u don i bolo.» 8Baraki y'a fɔ a ye ko n'a be taga ni ale ye, ko ale be taga, ko n'a te taga, ko ale fana te taga. 9Debora y'a fɔ a ye ko ale bena taga n'a ye, ko nga a tena tɔgɔ sɔrɔ a ka taama nin na tugu, ko bari Masaba bena Sizera don muso le bolo. O kɔ, Debora wilila ka taga ni Baraki ye Kedɛsi. 10Baraki ye Zabulɔn kɔmɔgɔw, ni Nɛfutali kɔmɔgɔw wele o yɔrɔ la. Mɔgɔ waa tan tugur'a kɔ, Debora fana tagara n'a ye.

11O y'a sɔrɔ kenicɛ Ebɛri tun faranna keni tɔw la, minw ye Musa birancɛ Obabu kɔmɔgɔw ye. A tun tagar'a ka fanibugu lɔ fɔɔ joyiri kɔrɔ Sanayimu mara la Kedɛsi gɛrɛfɛ.

12U y'a fɔ Sizera ye ko Abinowamu dencɛ Baraki tun tagara Tabɔri kulu kan. 13K'a ta Arosɛtigoyimu mara la, Sizera y'a ka wotoro nigɛlamanw kɛmɛ kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛn Kisɔn kɔɔ daa la, ani jama bɛɛ min tun be n'a ye. 14Debora y'a fɔ Baraki ye ko: «Wili, bari Masaba ye Sizera don i bolo bii yɛrɛ. Masaba b'i ɲa.» O la, Baraki wilila ka jigi ka bɔ Tabɔri kulu kan, mɔgɔ waa tan tun be n'a ye. 15Masaba y'a kɛ Baraki sera Sizera n'a ka kɛlɛdenw kɔrɔ ni murujan ye k'u gwɛn n'u ka wotorow bɛɛ ye fɔɔ Sizera yɛrɛ jigira ka bɔ a ka wotoro kɔnɔ ka to ka boli seen na. 16Baraki tugura kɛlɛden nunu ni wotoro nunu kɔ fɔɔ ka taga se Arosɛtigoyimu. U ye Sizera ka kɛlɛdenw bɛɛ faga ni murujan ye, hali mɔgɔ kelen ma to.

17Sizera bolila seen na ka taga Yayɛli ka fanibugu faan fɛ. Ale tun ye kenicɛ Ebɛri ka muso ye, bari bɛɛn tun be Asɔri masacɛ Yabin ni kenicɛ Ebɛri ka fadenyabolo mɔgɔw cɛ. 18Yayɛli bɔra ka Sizera kunbɛn k'a fɔ a ye ko a ka don ale matigi, ko a kana siran. A donna Yayɛli fɛ fanibugu kɔnɔ, ale y'a dogo birifani kɔrɔ. 19A y'a fɔ muso nin ye ko a ka jii di ale ma a b'a min, ko minnɔgɔ be ale la. Muso nin ye foroko dɔ dayɛlɛ nɔnɔ tun be min na, ka dɔ d'a ma. A y'o min, o kɔ, a ye birifani nin biri a kan yen. 20O kɔ, a y'a fɔ muso nin ye tugu ko: «I ka lɔ daa la. Ni mɔgɔ nana ɲiningali kɛ, ko mɔgɔ dɔ donna yan wa, i k'a tigi jaabi ko ayi.» 21U be fɛɛn minw kɛ ka fanibugu gwengwen n'a ye, Ebɛri muso Yayɛli y'o dɔ ta, ni marito, ka taama dɔɔni dɔɔni, ka taga fɛɛn nin gwengwen Sizera kungolo la fɔɔ a tɛmɛna ka bɔ faan dɔ fɛ ka don dugukolo la. O y'a sɔrɔ Sizera tun sinɔgɔra kosɔbɛ sɛgɛnkojugu bolo, a kɛra ten, a sara. 22Ka Baraki to n'a be Sizera kɔgwɛnna, Yayɛli bɔra ka ta'a kunbɛn k'a fɔ a ye ko: «I be mɔgɔ min kɔgwɛnna, na ne ben'a yira i la.» Baraki donna muso nin ka soo kɔnɔ ka Sizera suu lanin sɔrɔ yen, fɛɛn nin b'a kungolo la.

23Ala ye Kanaan masacɛ Yabin don Isirayɛlidenw bolo o loon na. 24Isirayɛlidenw barika boɲana Kanaan masacɛ Yabin ma ka taga fɔɔ u sera k'a halaki pewu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index