Search form

Dusu 5

Matigi, to an ka segi i ma

1Masaba, min ye anw sɔrɔ,

e kana ɲinɛ o kɔ.

A filɛ, u b'an nɛnina cogo min.

2An niyɔrɔ dira lonanw ma.

Mɔgɔ minw siya te lɔn,

an ka soow kɛra olu ta ye.

3An kɛra falatɔw ye, faa t'an fɛ.

An bamusow kɛra i ko firiyamusow.

4An be wari bɔ, ka sɔrɔ k'an ka jii min.

An te lɔgɔ sɔrɔ n'an ma wari bɔ.

5An tɔɔrɔbagaw b'an kɔ.

An fanga nagasira,

lafiɲɛyɔrɔ te yen.

6An y'an tigɛ jan Ezipitikaw ni Asirikaw fɛ

waasa ka dumuni sɔrɔ.

7An faaw le ye kojugu kɛ,

olu te yen bii,

anw le b'u kunko ɲunna.

8Jɔɔnw le kɛra an kuntigiw ye,

mɔgɔ te yen min b'an bɔsi u bolo.

9Sanni an ka dumuni sɔrɔ,

o ye faratiba ye,

kongo kɔnɔ benkannikɛlaw kosɔn.

10An fari gwannin lo i ko gwaa,

kɔngɔ gwankojugu bolo.

11U be fanga la musow kan ka la n'u ye *Siyɔn kɔnɔ.

U be sunguruninw fana kɛ ten Zuda duguw la.

12U ye dugu ɲamɔgɔ dɔw dulon.

U ma cɛkɔrɔbaw boɲa hali dɔɔni.

13Kanbelenw be wugu ɲun,

cɛdenninw be talontalonna lɔgɔsiri kɔrɔ.

14Cɛkɔrɔbaw ye ɲɔgɔnlajɛn dabila,

kanbelenw ye dɔnkilila dabila.

15An ka nisɔndiya dabilara,

an ka dɔɔn yɛlɛmana ka kɛ dusukasi ye.

16An ka kunnawolon banna.

Bɔnɛ ye an ta ye,

bari an donna Matigi gasi la.

17N'aw y'a ye an dusu kasira ten,

ni ɲaji fara an ɲaa na ten,

18o kɔrɔ ko Siyɔn kulu halakira le.

A kɛra kongowuluw ka yaalayɔrɔ ye.

19Masaba, ele b'i ka kuntigiya la tuma bɛɛ.

E b'i ka masaya la kudayi.

20Mun na i b'i hakili bɔ an kɔ tuma bɛɛ?

Mun na i b'an bila i bolo kɔ an sii bɛɛ la?

21A to an ka kɔsegi e ma Masaba,

an bena sɔn i ma.

An ka koo lalaga, ka kɛ i ko

a tun be cogo min na fɔlɔfɔlɔ.

22Yala i be sɔn k'an fili pepewu wa?

I be sɔn ka dimi an kɔrɔ

fɔɔ k'a dama tɛmɛ wa?

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index