Search form

Dusu int

Kunnafoni

Dusukasidɔnkili kitabu ye makaritɔkanw ye, minw labɛnna fɔɔ ka se dɔnkili duuru ma. U be Zeruzalɛmu dugu ciko fɔ.

A sɛbɛnbaga b'a ka dusukasi yira ni taamasiɲɛ caaman ye. O bɛɛ n'a ta, a lanin be Ala la, a y'a jigi to a kan kudayi, a ko:

«Masaba ka ɲumanya ma ban,

a ka makari ma ban.

Loon o loon sɔgɔma, u be kɛ kokura ye.

E ka ɲi kosɔbɛ.» (3.22-23)

Ni zuwifuw be Zeruzalɛmu ciko dusukasi kɛ saan o saan, u be to ka olu le kalan. Zeruzalɛmu dugu cira a saan 586 sanni Yezu Krista ka wolo.

Kitabu nin tilancogo

Dɔnkili fɔlɔ: Zeruzalɛmu labilara 1.1-22

Dɔnkili filanan: Masaba kɛr'a ka jama jugu bisigi ye 2.1-22

Dɔnkili sabanan: Jigi layɔrɔ be yen halibi 3.1-66

Dɔnkili naaninan: Zeruzalɛmu cɛnna 4.1-22

Dɔnkili duurunan: Jama be Masaba ka nɛɛma ɲini 5.1-22

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index