Search form

Sar 10

Arɔn deen fila be jɛni

1Arɔn dencɛ Nadabu ni Abiyu y'u ka wusulandagaw ta ka takami kɛ u kɔnɔ ka wusulan kɛ a kan, ka na n'o tasuma ye Masaba ɲakɔrɔ. U tun ma Masaba ka kuma jati, u ma tasuma nin bɔ Masaba ka sarakabɔyɔrɔ kan. 2O la, tasuma bɔra Masaba fɛ k'u halaki. U sara Masaba ɲakɔrɔ. 3Musa y'a fɔ Arɔn ye ko: «Masaba kaan tun be nin koo le ma a kumatuma na. A tun ko:

‹Mɔgɔ minw be gwɛrɛ ne la,

olu k'u janto ne ka Alaya la.

Boɲa ka kan ka la ne kan bɛɛ ɲana.› »

Arɔn ma foyi fɔ.b 4Musa ye Arɔn facɛfitini Uziyɛli dencɛ Misayɛli ni Elisafan wele k'a fɔ u ye ko: «Aw ye gwɛrɛ ka na aw balimaw suu ta ka bɔ Ala ka sigiyɔrɔ ɲafɛ ka taga n'u ye jama sigiyɔrɔ kɔfɛ.» 5Olu gwɛrɛla k'u ta, u ka fɔrɔcababaw tun be u kanna, u tagara n'u ye jama sigiyɔrɔ kɔfɛ, i ko Musa y'a fɔ cogo min na. 6O kɔ, Musa y'a fɔ Arɔn n'a dencɛ Eleyazari ni Itamari ye ko: «Aw kan'a to aw kunsigi ka ɲagami, aw kana aw ka faniw faran, n'o tɛ, aw bena sa, ani Masaba bena dimi jama bɛɛ kɔrɔ fana. Masaba ye mɔgɔ minw halaki ni tasuma ye, aw ka olu suu kasiko to aw balimaw, Isirayɛliden tɔw bɛɛ bolo. 7Aw kana bɔ Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la, n'o tɛ, aw bena sa, bari Masaba ka tulu mɔnna aw kan.» Musa ye min fɔ, u y'o kɛ.

Minnifɛn fariman sariya

8Masaba y'a fɔ Arɔn ye ko: 9«N'aw be don Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ tuma min na, ele n'i dencɛw, aw kana duvɛn, walima minnifɛn fariman wɛrɛ min, n'o tɛ, aw bena sa. O ye sariya ye aw kɔmɔgɔw bɛɛ fɛ, min tena dabila abada, 10waasa min ye Ala ta ye, ani min t'a ta ye, aw ka se k'o faranfasi, ka se ka fɛnnɔgɔnin ni fɛnsaniyanin bɔ ɲɔgɔn na. 11Ne Masaba ye sariya minw bɛɛ di Isirayɛlidenw ma Musa barika la, aw k'u kalan olu bɛɛ la.»

Sarakasogo sariya

12- Arɔn dencɛ Eleyazari ni Itamari, minw tora nii na, Musa y'a fɔ Arɔn ni olu ye ko: «Suman saraka yɔrɔ minw be jɛni Masaba ye pewu, ni olu bɔra ka ban, aw k'o tɔɔ ta ka buru dilan n'a ye, fununan kana kɛ a la, k'a dumu sarakabɔyɔrɔ gɛrɛfɛ. O ye fɛɛn saniyanin ye kosɔbɛ. 13Aw k'a dumu yɔrɔ senuman dɔ la. I yɛrɛ n'i deenw niyɔrɔ lo ka bɔ sarakaw la minw be jɛni Masaba ye pewu. Masaba y'o le fɔ ne ye. 14- Disi min be fifa Masaba ɲafɛ, ale ni woto min ka kan ka bɔ, ele n'i dencɛw, n'i denmusow be se k'o fana dumu. Aw k'o dumu yɔrɔ dɔ la min saniyanin lo sariya faan fɛ. U kɛra i yɛrɛ n'i deenw niyɔrɔ ye ka bɔ Isirayɛlidenw ka jɛnɲɔgɔnya sarakaw la. 15Woto min ka kan ka bɔ, Isirayɛlidenw ka na n'o ye, ani disi min be fifa Masaba ɲakɔrɔ, ani tuluyɔrɔ jɛnitaw. U k'o fifa Masaba ɲafɛ. Olu bena kɛ e n'i deenw niyɔrɔ ye tuma bɛɛ, i ko Masaba y'a fɔ cogo min na.»

16Bakɔrɔnin min tun kɛra hakɛ yafa saraka ye, Musa y'o koo ɲininga. A y'a mɛn ko u y'a jɛni ka ban. A dimina Arɔn dencɛ Eleyazari ni Itamari kɔrɔ, minw tora nii la. A y'u ɲininga ko: 17- «Mun na aw ma hakɛ yafa saraka nin sogo ɲimi Masaba sigiyɔrɔ la? Fɛɛn saniyanin lo kosɔbɛ. Masaba y'o di aw ma, janko aw ka yafa daali jama ye ale ɲafɛ u ka kojugu kama, a ka se ka yafa u ma. 18Saraka joli ma don Yɔrɔ Senuman na minkɛ, aw tun ka kan k'a sogo ɲimi Ala ka sigiyɔrɔ la, i ko ne tun y'a fɔ cogo min na.» 19Arɔn y'a fɔ Musa ye ko: «Isirayɛlidenw y'u ka hakɛ yafa saraka, n'u ka saraka jɛnita bɔ Masaba ɲakɔrɔ bii. Koo min fana ye ne sɔrɔ, e yɛrɛ b'o lɔn. Ni ne tun ye hakɛ yafa saraka sogo nin ɲimi bii, o tun bena diya Masaba ye wa?» 20Musa y'o mɛn tuma min na, a wasara.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index