Search form

Sar 12

Jigibagatɔ saniyako

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2«A fɔ Isirayɛlidenw ye ko: Ni muso ye kɔnɔ ta ka dencɛ wolo, sariya faan fɛ, a nɔgɔnin lo fɔɔ tile wolonwula, i n'a fɔ a nɔgɔnin lo cogo min na a ka landa waati la. 3- A jiginin kɔ tile seeginan loon, deen bena kɛnɛkɛnɛ. 4O kɔ, muso nin ka kan ka tile bi saba ni saba kɛ sanni a be saniya ka bɔ a ka joli koo la, min bɔnn'a jigiwaati la. Fɛɛn o fɛɛn kɛra Masaba ta ye, a man kan ka maga o si la, a man kan ka don Masaba ka sigiyɔrɔ la fɔɔ a ka saniyalonw ka dafa. 5N'a ye denmuso wolo, a nɔgɔnin be to fɔɔ lɔgɔkun fila, i n'a fɔ a ka landa waati la. O kɔ, a ka kan ka tile bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ kɛ sanni a ka saniya ka bɔ a ka joli koo la. 6N'a saniyalonw dafara tuma min na, a mana kɛ dencɛ, walima denmuso ye, a ka kan ka na ni saga ye min ye saan kelen sɔrɔ, k'a kɛ saraka jɛnita ye, ani jɛnɛtuba, walima tuganin, k'o kɛ hakɛ yafa saraka ye. A ka na n'u ye sarakalasebaga fɛ Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la. 7Sarakalasebaga k'u bɔ Masaba ye, taamasiɲɛ min be kɛ k'a yira k'o tigi saniyara, a k'o kɛ muso nin kan. O yɔrɔnin bɛɛ, a be saniya ka bɔ a joli o la, min bɔnn'a jigiwaati la.

«O ye sariya ye jigibagatɔ ye, a mana kɛ dencɛ, walima denmuso ye.

8- «Ni see t'a ye ka saga sɔrɔ, a ka na ni tuganin fila ye, walima jɛnɛtuba fila. Kelen ka kɛ saraka jɛnita ye, tɔ kelen ka kɛ hakɛ yafa saraka ye. Sarakalasebaga ben'a saniyako kɛ, o la, a bena saniya.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index