Search form

Sar 13

Farisogobana sariyaw

1Masaba y'a fɔ Musa ni Arɔn ye ko:

2«Ni mɔgɔ fari yɔrɔ dɔ fununa, walima n'a fari kurukurula, walima ni yɔrɔ nugunin bɔr'a fari la, ka kɛ i n'a fɔ farisogobana, u ka na n'o tigi ye sarakalasebaga Arɔn fɛ, walima a dencɛ dɔ fɛ, min ye sarakalasebaga ye. 3Sarakalasebaga k'o fari dimiyɔrɔ filɛ. Ni dimiyɔrɔ nin sii gwɛra, n'a y'a ye k'o yɔrɔ nin jiginin lo dɔɔni ka kɛ dingɛ ye, o ye farisogobana ye. N'a y'a filɛ ka ban, a k'a fɔ k'o tigi nɔgɔnin lo. 4N'a y'a ye k'o yɔrɔ gwɛnin lo, n'a ma jigi ka kɛ dingɛ ye, n'o yɔrɔ sii fana ma gwɛ, sarakalasebaga ka banabagatɔ nin bila yɔrɔ dɔ la a danna tile wolonwula kɔnɔ. 5Tile wolonwulanan loon, sarakalasebaga k'a filɛ. N'a y'a ye ko yɔrɔ nin ma taga ɲa, a ma jɛnsɛn a fari la, a k'a tigi bila a danna tile wolonwula tugu. 6Ni tile wolonwula dafara tugu, sarakalasebaga ka segi k'a filɛ. Ni yɔrɔ nin tununa dɔɔni, n'a ma jɛnsɛn a fari la, sarakalasebaga k'a fɔ k'o tigi saniyanin lo, yɔrɔ kurukurunin dama lo. A tigi k'a ka faniw ko, o kɔ, a be saniya. 7Nga ni sarakalasebaga y'a filɛ ka ban, yɔrɔ kurukurunin nin ka sɔrɔ ka jɛnsɛn a fari la, a ka segi ka n'a yɛrɛ yira sarakalasebaga la. 8Ale k'a filɛ. Ni yɔrɔ nin boɲan'a fari la, sarakalasebaga k'a fɔ k'o tigi nɔgɔnin be. Farisogobana lo.

9«Ni farisogobana be mɔgɔ min na, u ka taga n'a ye sarakalasebaga fɛ, 10ale k'a filɛ. N'a tigi fari yɔrɔ dɔ fununa, n'a gwɛra, ni o yɔrɔ sii fana gwɛra, n'a faribugu be ye, 11o ye farisogobana ye min ban ka gwɛlɛ kosɔbɛ. Sarakalasebaga k'a fɔ ko a nɔgɔnin be. A kana o tigi bila a danna, bari a nɔgɔnin be ka ban. 12Nga ni sarakalasebaga y'a ye k'o bana jɛnsɛnn'a fari bɛɛ la, k'a ta a kuun na fɔɔ ka ta'a bila a seen na, 13sarakalasebaga k'a filɛ. Ni bana nin b'a tigi fari yɔrɔ bɛɛ la, a k'a fɔ k'o tigi saniyanin lo. A yɔrɔ bɛɛ gwɛra minkɛ, a saniyanin lo. 14Nga u mana faribugu ye tuma min na, a be kɛ mɔgɔnɔgɔnin ye. 15Ni sarakalasebaga ye faribugu ye, a k'a fɔ k'o tigi nɔgɔnin be. Faribugu nɔgɔnin be, farisogobana lo. 16Ni o faribugu nin yɛlɛmana tuguni ka gwɛ, a tigi ka taga sarakalasebaga fɛ, 17ale k'a filɛ. Ni dimiyɔrɔ nin gwɛra, sarakalasebaga k'a fɔ k'o tigi saniyanin lo, ko a nɔgɔnin tɛ tugu.

18«Ni sumunin bɔra mɔgɔ farisogo la, ka tila ka ban, 19o kɔ, sumunin nin bɔyɔrɔ ka funu ka gwɛ, walima ka kɛ yɔrɔ nugunin ye, min wulenna dɔɔni ka gwɛ dɔɔni, o tigi k'a yɛrɛ yira sarakalasebaga la, 20ale k'a filɛ. N'a y'a ye k'o yɔrɔ jiginin lo dɔɔni ka kɛ dingɛ ye, n'a sii gwɛra, a k'a fɔ k'o tigi nɔgɔnin be. Farisogobana lo, min be daminɛna sumunin nɔɔ na. 21Nga n'a y'a filɛ, k'a ye ko sii gwɛman t'a la, a ma jigi ka kɛ dingɛ ye fana, n'a ɲaa faganin lo dɔɔni, a k'o tigi bila a danna tile wolonwula kɔnɔ. 22N'a y'a sɔrɔ bana nin jɛnsɛnna a fari la, sarakalasebaga k'a fɔ k'o tigi nɔgɔnin be, farisogobana lo. 23Nga n'o yɔrɔ nugunin tora ten, a ma jɛnsɛn, o ye sumunin nɔɔ ye. Sarakalasebaga k'a fɔ k'o tigi saniyanin lo.

24«Ni tasuma ye mɔgɔ dɔ jɛni, ni yɔrɔ nugunin dɔ bɔra jɛniyɔrɔ nin na, min wulenna dɔɔni ka gwɛ dɔɔni, walima min gwɛra, 25sarakalasebaga k'a filɛ. Ni yɔrɔ nugunin nin sii gwɛra, n'a y'a ye k'o yɔrɔ nin jiginin be ka kɛ dingɛ ye, farisogobana lo. A bɔra jɛniyɔrɔ la. Sarakalasebaga k'a fɔ k'o tigi nɔgɔnin be, farisogobana lo. 26Nga ni sarakalasebaga y'a filɛ, ni sii gwɛman te o yɔrɔ la, a ma jigi dɔɔni ka kɛ dingɛ ye, n'a ɲaa faganin lo dɔɔni, sarakalasebaga k'a tigi bila a danna tile wolonwula kɔnɔ. 27A tile wolonwulanan loon, a k'a filɛ. Ni bana jɛnsɛnn'a fari la, a k'a fɔ k'o tigi nɔgɔnin be, farisogobana lo. 28Nga n'a yɔrɔ nugunin tora ten, a ma jɛnsɛn a fari la, n'a ɲaa faganin lo dɔɔni, o tuma na, o yɔrɔ nin funun'a jɛniko kama. Sarakalasebaga k'a fɔ k'o tigi saniyanin lo, tasuma nɔɔ lo dɔrɔn.

29«Ni joli bɔra cɛɛ, walima muso kuun na, walima a bonbo la, 30sarakalasebaga k'o dimiyɔrɔ nin filɛ. N'a y'a ye ko a jiginin be ka kɛ dingɛ ye, ni siwulen dɔɔni b'a la, sarakalasebaga k'a fɔ k'o tigi nɔgɔnin be, kaba sifa dɔ lo, farisogobana lo a kungolo la, walima a bonbo kan. 31Nga ni sarakalasebaga y'o dimiyɔrɔ nin filɛ k'a ye ko a ma jigi ka kɛ dingɛ ye, sii finman t'a la, a k'o banabagatɔ nin bila a danna tile wolonwula kɔnɔ. 32A tile wolonwulanan loon, a ka dimiyɔrɔ nin filɛ. Ni a ma jɛnsɛn, ni siwulen t'a la, n'a ma jigi ka kɛ dingɛ ye, 33o tigi k'a kunsigi, walima a bonbosi li, nga a man kan ka yɔrɔ nin li. Sarakalasebaga k'a bila a danna ka tile wolonwula wɛrɛ kɛ. 34Ni tile wolonwula dafara tugu, a k'a yɔrɔ filɛ. Ni kaba ma jɛnsɛn a tigi fari la, n'a y'a ye ko a ma jigi ka kɛ dingɛ ye, a k'a fɔ k'o tigi saniyanin lo. A k'a ka faniw ko, a be saniya. 35Nga n'o kaba nin jɛnsɛnn'a fari la a fɔnin kɔ ko a saniyanin lo, 36sarakalasebaga k'a filɛ. Ni kaba jɛnsɛnna o tigi fari la, kuun t'a la a ka siwulen filɛ tugu, a tigi nɔgɔnin be. 37Nga n'a y'a ye ko kaba ma taga ɲa, ni sii finman bɔr'a la, kaba nin banna. A tigi kɛnɛyara ka ban. A saniyanin lo. Sarakalasebaga k'a fɔ ko a saniyanin lo.

38«Ni yɔrɔ nugunin gwɛman dɔ bɔra cɛɛ, walima muso fari la, 39sarakalasebaga k'a filɛ. Ni yɔrɔ nin gwɛra dɔɔni, bana nɔgɔman lo, a tigi saniyanin lo.

40«Ni mɔgɔ dɔ kuun wulanna, n'a kuncɛ nɛmunin lo, o tigi saniyanin be. 41N'a tenda le wulanna, o tigi ye tenda wulannin ye, a saniyanin lo. 42Nga ni joli bɔr'a kuncɛ wulannin nin na, walima a tenda wulannin nin na, ni o yɔrɔ wulenna dɔɔni ka gwɛ dɔɔni, farisogobana bɔtɔ lo a kuncɛ, walima a tenda la. 43Sarakalasebaga k'a filɛ. Dimiyɔrɔ min fununin b'a kuncɛ, walima a tenda la, n'o wulenna dɔɔni ka gwɛ dɔɔni, i n'a fɔ farisogobana be cogo min na, 44bana b'a la, a nɔgɔnin lo. Sarakalasebaga k'a fɔ ko a nɔgɔnin lo bana nin kosɔn min b'a kungolo la.

45«Mɔgɔ min bananin be ten, a ka fani faranninw don, k'a kunsigi ɲagaminin to, a k'a bonbo datugu ka to ka pɛrɛn k'a fɔ ko: ‹Nɔgɔnin, nɔgɔnin!› 46Bana b'a la waati min bɛɛ la, a nɔgɔnin be to o waati la. A be to a danna, a sigiyɔrɔ be kɛ jama ka sigiyɔrɔ kɔfɛ.

Fani bugun

47«Ni bugun bɔra fani min kan, sagasifani, walima fani min danna ni jese ɲanaman ye, 48danfani fɛɛn o fɛɛn dilanna ni jese ɲanaman ye, walima ni sagasi ye, ni golo, walima fɛɛn o fɛɛn ye golo ye, 49n'o yɔrɔ ɲaa kɛra binkɛnɛ ye, walima n'a wulenna o fani kan, danfani fɛɛn o fɛɛn lo, ani golo, walima fɛɛn o fɛɛn ye golo ye, o ye bugun ye. A ka kan ka yira sarakalasebaga la, 50ale k'o yɔrɔ nin filɛ. A be fɛɛn min kan, a k'o bila danna tile wolonwula kɔnɔ. 51A tile wolonwulanan loon, a k'o yɔrɔ nin filɛ. N'a jɛnsɛnna fani nin kan, walima danfani fɛɛn o fɛɛn, walima fɛɛn o fɛɛn kɛra golo ye, o ye cɛnnikɛbugun ye, o fɛɛn nin nɔgɔra. 52Bugun nin be fani min kan, a danna ni jese ɲanaman ye wo, walima sagasi ye, walima ni fɛɛn o fɛɛn ye gololaman ye wo, sarakalasebaga k'a jɛni, bari bugun nin be cɛnni kɛ. A k'a jɛni pewu. 53Nga ni sarakalasebaga y'a filɛ k'a ye ko a ma jɛnsɛn fani kan, walima danfani nin, walima fɛɛn gololaman nin kan, 54o tuma na, a k'a fɔ k'u ka fɛɛn nin ko. A k'a bila danna tile wolonwula wɛrɛ tugu. 55O fɛɛn nin konin kɔ, sarakalasebaga k'a filɛ. Ni yɔrɔ nin ɲaa ma yɛlɛma, hali n'a ma jɛnsɛn, a nɔgɔnin lo. Nɔɔ nin kɛr'a ɲaɲuman kan wo, a ɲajugu lo wo, i k'a jɛni. 56Ni sarakalasebaga y'a filɛ, k'a ye ko bugun nin ɲaa faganin lo dɔɔni fɛɛn nin konin kɔ, o tuma na, a k'a yɔrɔ faran ka bɔ fani na, walima fɛɛn gololaman nin, walima danfani nin na. 57Nga o kɔ, ni bugun yera o fani nin kan tugu, walima o danfani nin kan, walima o fɛɛn gololaman nin kan, a be jɛnsɛnna tugu. Bugun be fɛɛn min kan, i k'o jɛni. 58I ye fɛɛn o fɛɛn ko, a kɛra fani ye, walima danfani sifa o sifa, walima fɛɛn gololaman, n'o bugun bɔra, a ka ko tugu. O kɔ, a bena saniya.

59«O ye sariya ye bugun koo la, min be bɔ sagasifani kan, walima fani ɲanaman, walima danfani sifa o sifa, walima fɛɛn gololaman kan. O b'a yira n'a saniyanin be, walima n'a nɔgɔnin be.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index