Search form

Sar 14

Mɔgɔ nɔgɔnin saniyako sariya

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2- «Sariya min be farisogobanatigi koo la a saniyalon na, o filɛ nin ye. U bena na n'a ye sarakalasebaga fɛ loon min na, 3sarakalasebaga ka bɔ ka taga jama ka sigiyɔrɔ kɔfɛ, k'a filɛ. Ni banabagatɔ nin kɛnɛyara, 4sarakalasebaga k'a fɔ ko u ka na ni kɔnɔ saniyanin fila ye minw ɲanaman lo, banabagatɔ nin tɔgɔ la, ka na ni sɛdirilɔgɔ dɔ ye fana, ni gaari wuleman ani *izɔpiyiri furaburu. 5A k'a fɔ k'u k'o kɔnɔw kelen kaan tigɛ bɔgɔdaga sanfɛ, jii ɲanaman be min kɔnɔ. 6Kɔnɔ min kaan tun tigɛra jii ɲanaman sanfɛ, i ka kɔnɔ tɔ kelen ɲanaman, ni sɛdirilɔgɔ, ni gaari wuleman ani izɔpiyiri furaburu nunu kori k'o sun o joli la. 7Cɛɛ min ka kan ka saniya, i ka joli nin seriseri ale kan siɲɛ wolonwula k'a fɔ ko a saniyara. O kɔ, i ka kɔnɔ ɲanaman dɔ nin bila ka taga kongo kɔnɔ.

8«O kɔ, a tigi k'a ka faniw ko k'a farisi bɛɛ li, ka ko, o la, a be saniya sariya faan fɛ. A be se ka segi jama ka sigiyɔrɔ la, nga a man kan ka don a ka fanibugu kɔnɔ fɔɔ tile wolonwula. 9A tile wolonwulanan loon, a k'a farisi bɛɛ li: a kunsigi far'a bonbosi, n'a ɲasi, n'a farisi tɔɔ bɛɛ kan. A k'a ka faniw ko, k'a yɛrɛ ko, a be saniya. 10A tile seeginan loon, a ka na ni sagajigi fila ye, fiɲɛ te minw na, ani sagamuso kelen, min ye saan kelen sɔrɔ ni fiɲɛ t'a la. A ka na ni mugu tɛntɛnnin kilo kɔnɔntɔn ye fana, a ye min ɲagami ni tulu ye, k'o kɛ suman saraka ye, ka na ni tulu litiri tilancɛ ye fana. 11Sarakalasebaga min be saniyako kɛ, ale ka taga n'a tigi ye, ni sarakafɛn nunu ye Masaba ɲafɛ ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la.

12«O kɔ, sarakalasebaga ka sagaden kelen minɛ k'o bɔ fili yafa saraka ye k'o tulu litiri tilancɛ dɔ ta, k'u fila bɛɛ fifa Masaba ɲafɛ. 13Hakɛ yafa saraka ni saraka jɛnita begɛnw kaan be tigɛ yɔrɔ senuman min na, a ka sagaden nin kaan tigɛ o yɔrɔ la. Hakɛ yafa saraka ye sarakalasebaga ta ye cogo min na, fili yafa ta fana be ten. Sarakalasebaga ta lo. Fɛɛn saniyanin lo kosɔbɛ. 14Mɔgɔ min nan'a yɛrɛ saniyayɔrɔ la, sarakalasebaga ka fili yafa saraka nin joli dɔ ta k'a kɛ a tigi kinibolo tulo dakun kan, n'a kinibolo bolokunnadenba kan, ani a kinibolo senkunnadenba kan. 15A ka tulu nin dɔ yɛlɛma a yɛrɛ numanbolo la, 16k'a kinibolo bolokunnaden sun tulu nin na a numanbolo la, k'o seriseri Masaba ɲakɔrɔ n'a bolokunnaden ye siɲɛ wolonwula. 17Tulu tɔɔ min tor'a bolo la, a k'o dɔ kɛ a tigi kinibolo tulo dakun kan, n'a kinibolo bolokunnadenba kan, n'a kinibolo senkunnadenba kan, fili yafa saraka joli kɛra yɔrɔ minw na. 18Tulu tɔɔ min tora sarakalasebaga bolo, a k'o kɛ a kuun na, k'a tigi saniyako kɛ Masaba ɲakɔrɔ. 19O kɔ, sarakalasebaga ka hakɛ yafa saraka bɔ, k'a tigi ka nɔgɔ bɔ a la. O kɔ, a ka saraka jɛnita kaan tigɛ, 20ka suman saraka fara o kan k'o bɔ saraka ye sarakabɔyɔrɔ kan, k'a saniyako kɛ. O la, a be saniya.

Dɛsɛbagatɔ saniyako

21«N'a tigi ye dɛsɛbagatɔ ye, n'a te se k'o fɛɛn nunu bɛɛ sɔrɔ, a ka na ni sagaden kelen ye k'a kɛ fili yafa saraka ye min bena fifa janko k'a ka hakɛ yafa daali. A ka mugu tɛntɛnnin kilo saba ta, a ye min ɲagami ni tulu ye, k'o kɛ suman saraka ye ani tulu litiri tilancɛ, 22ani tuganin fila, walima jɛnɛtuba fila, ka kɛɲɛ n'a seko ye. Kelen ka kɛ hakɛ yafa saraka ye, a tɔ kelen ka kɛ saraka jɛnita ye. 23A tile seeginan loon, a ka na n'o fɛɛn nunu ye sarakalasebaga fɛ a ka saniyako kama Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la Masaba ɲakɔrɔ. 24Sagaden min be kɛ fili yafa saraka ye, sarakalasebaga ka o ni tulu litiri tilan minɛ, k'u fifa Masaba ɲakɔrɔ. 25A ka sagaden nin kaan tigɛ k'a kɛ fili yafa saraka ye. Mɔgɔ min ka kan ka saniya, a k'a joli dɔ ta k'o kɛ ale kinibolo tulo dakun kan, n'a kinibolo bolokunnadenba, ani a kinibolo senkunnadenba kan. 26A k'o tulu nin dɔ yɛlɛma a yɛrɛ numanbolo la, 27k'a dɔ seriseri n'a kinibolo bolokunnaden ye Masaba ɲakɔrɔ siɲɛ wolonwula. 28Tulu min b'a bolo la, a k'o dɔ kɛ a tigi kinibolo tulo dakun kan, n'a kinibolo bolokunnadenba, an'a kinibolo senkunnadenba kan, a tun ye fili yafa saraka joli kɛ yɔrɔ minw na. 29Tulu tɔɔ min tora sarakalasebaga bolo, a k'o kɛ a kuun na janko k'a tigi saniyako kɛ Masaba ɲakɔrɔ. 30O kɔ, a ka tuganin kelen, walima jɛnɛtuba kelen minɛ, min kɛra a tigi seko ye, 31k'o kɛ hakɛ yafa saraka ye, k'a tɔ kelen kɛ saraka jɛnita ye. O ni suman saraka ka kan ka bɔ ɲɔgɔn fɛ. O la, sarakalasebaga b'a tigi saniyako kɛ Masaba ɲakɔrɔ.

32«See te farisogobanatigi min ye ka sarakafɛnw sɔrɔ, o saniyako sariya le ye nin ye.»

Soo kɔnɔ bugun

33Masaba y'a fɔ Musa ni Arɔn ye ko: 34«Ne be Kanaan jamana min di aw ma ka kɛ aw ta ye, n'aw sera o yɔrɔ la tuma min na, ni ne y'a kɛ bugun bɔra soo min kɔnɔ aw ka jamana nin na, 35o soo tigi ka kan ka ta'a fɔ sarakalasebaga ye, ko ale y'a kɔlɔsi k'a ye ko fɛɛn dɔ b'a ka soo kɔnɔ min bɔnin be bugun ma. 36Sarakalasebaga k'a fɔ k'u ka minanw bɛɛ bɔ soo nin kɔnɔ sanni a ka don k'o bugunyɔrɔ filɛ, janko sokɔnɔfɛnw si kana jati fɛnnɔgɔnin ye. O kɔ, sarakalasebaga ka don o soo nin kɔnɔ k'a filɛ. 37A ka bugunyɔrɔ filɛ ka ɲa soo kogo kan. N'a y'a ye k'o bugunyɔrɔ nin jiginin lo ka kɛ dingɛ ye kogo la, ka fin, walima ka wulen, 38a ka bɔ soo nin kɔnɔ ka lɔ soo daa la fɔlɔ k'a daa tugu, a daa tugunin ka to tile wolonwula. 39Tile wolonwulanan loon, sarakalasebaga ka segi ka n'a filɛ. N'a y'a ye ko bugun nin jɛnsɛnna kogo kan, 40a k'a fɔ ko bugun be kabakuru minw na, u ka olu walaka ka taga u fili yɔrɔ nɔgɔnin dɔ la dugu kɔfɛ. 41A k'a to u ka soo kɔnɔna bɛɛ siɲɛ. U ka taga o bɔgɔ bɔn yɔrɔ nɔgɔnin dɔ la dugu kɔfɛ. 42O kɔ, u ka kabakuru wɛrɛw cɛ k'u don dɔ nunu nɔɔ na, ka bɔgɔ wɛrɛ kɛ ka soo nin kogo mɔ.

43«N'u ye kabakuru nunu walaka ka bɔ soo nin kogo la, ani k'a siɲɛ ka tila k'a mɔn tugu, ni bugun segira ka bɔ kogo nin kan, 44sarakalasebaga ka ta'a filɛ. Ni bugun nin jɛnsɛnna soo kɔnɔ, o ye bugun ye min be cɛnni kɛ soo kɔnɔ, soo nin nɔgɔnin lo. 45U ka soo nin walaka k'a kabakuruw n'a lɔgɔw n'a bɔgɔ bɛɛ cɛ ka taga n'o ye dugu kɔfɛ, yɔrɔ nɔgɔnin dɔ la. 46Soo nin datugunin be waati min na, ni mɔgɔ o mɔgɔ donn'a kɔnɔ o waati la, o tigi nɔgɔnin be to fɔɔ wulafɛ. 47Ni mɔgɔ o mɔgɔ lara soo nin kɔnɔ, walima ni min ye dumuni kɛ a kɔnɔ, o tigi k'a ka faniw ko.

48«Nga ni sarakalasebaga donna soo nin kɔnɔ k'a filɛ, k'a ye ko bugun ma jɛnsɛn soo nin kɔnɔ a mɔnnin kɔ, o tuma na, a ben'a fɔ ko soo nin saniyanin lo, bari bugun tununa. 49A ka kɔnɔ fila, ni sɛdirilɔgɔ dɔ, ni gaari wuleman, ani *izɔpiyiri furaburu dɔ ta k'o kɛ ka soo nin saniya. 50A ka kɔnɔ kelen kaan tigɛ bɔgɔdaga sanfɛ, jii ɲanaman be min kɔnɔ, 51ka sɛdirilɔgɔ ni izɔpiyiri furaburu ni gaari wulenman, ani kɔnɔ ɲanaman nin minɛ k'u don dɔ nin joli ni jii ɲanaman nin na k'o seriseri soo nin kan siɲɛ wolonwula. 52A k'o soo saniya ni kɔnɔ nin joli ye, ani jii ɲanaman nin, ni kɔnɔ ɲanaman nin, ani sɛdirilɔgɔ, ni izɔpiyiri furaburu, ani gaari wuleman ye. 53O kɔ, a ka kɔnɔ ɲanaman nin bila ka bɔ dugu kɔnɔ ka taga kongo kɔnɔ. O la, a be soo nin saniyako kɛ, a be kɛ fɛɛn saniyanin ye.

54«O ye sariya ye farisogobana sifa bɛɛ koo la, ani *kaba, 55ni fani ka bugun, ani soo kɔnɔ bugun, 56ni fari funufunubana, ani fari kurukurubana, ni fari nugunugubana, 57k'a lɔn ni fɛɛn dɔ nɔgɔnin be, walima n'a saniyanin be. O ye sariya ye farisogobana, ni bugun koo la.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index