Search form

Sar 16

Hakɛ yafalon

1Arɔn dencɛ fila minw tun gwɛrɛla Masaba ɲakɔrɔ ni u sara, olu sanin kɔ, Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2- «A fɔ i kɔrɔcɛ Arɔn ye ko a kana to ka don ne ka sigiyɔrɔ la, soo cɛtigɛfani kɔfɛ, ne ka layidu taamasiɲɛ kɛsu datugulan gɛrɛfɛ, tuma bɛɛ, waasa a kana na sa, bari ne bena na sankaba kɔnɔ o kɛsu datugulan sanfɛ.

3- «A ka kan ka don ne ka sigiyɔrɔ la cogo min na, o filɛ nin ye. A ka na ni tura kɛɲɛnin ye k'o kɛ hakɛ yafa saraka ye, ka na ni sagajigi ye k'a kɛ saraka jɛnita ye. 4A k'a ka sarakalaseforocaba don, min danna ni jese ɲanaman ye, k'a ka kurusi ɲanaman don, k'a cɛɛ siri ni cɛsirinan ɲanaman ye, ka fani ɲanaman meleke a kuun na. Olu ye a ka sarakalasefaniw ye. A ka ko ka sɔrɔ k'o fani nunu don. 5A ka bakɔrɔnin fila minɛ Isirayɛli jama fɛ k'u kɛ hakɛ yafa saraka ye, ka sagajigi kelen minɛ, k'o kɛ saraka jɛnita ye.

6«A ka na ni tura ye k'o kɛ a yɛrɛ ka hakɛ yafa saraka ye, janko ka yafa daali ale yɛrɛ n'a ka somɔgɔw ye. 7O kɔ, a ka bakɔrɔnin fila nunu minɛ ka na n'u ye Masaba ɲakɔrɔ Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la, 8ka kala la bakɔrɔnin fila nunu kan. U kelen ka kɛ Masaba ta ye, kelen ka kɛ Azazɛlid ta ye. 9Bakɔrɔnin min kɛra ne Masaba ta ye kalabon seen fɛ, Arɔn ka na n'o ye k'o kɛ hakɛ yafa saraka ye. 10Min mana kɛ Azazɛli ta ye kalabon seen fɛ fana, u ka na n'o ɲanaman ye ne Masaba ɲakɔrɔ, a ka kɛ ka mɔgɔw ka hakɛw yafa daali. Ka sɔrɔ ka bila ka taga kongokolon kɔnɔ Azazɛli fɛ.

11«Arɔn ka na ni tura ye k'o kɛ a yɛrɛ ka hakɛ yafa saraka ye, janko ka yafa daali ale yɛrɛ n'a ka somɔgɔw ye. A k'a kaan tigɛ k'a kɛ a yɛrɛ ka hakɛ yafa saraka ye. 12A ka wusulandaga ta ka takami bɔ sarakabɔyɔrɔ kan Masaba ɲakɔrɔ k'a fa, k'a tigɛ ɲaa fila fa wusulan kasadiman susunin na, ka don n'o ye soo cɛtigɛfani kɔfɛ. 13A ka wusulan nin kɛ takami kan Masaba ɲakɔrɔ. Wusulan nin sisi bena wili ka layidu taamasiɲɛ kɛsu datugulan datugu, janko a kana sa. 14A ka tura nin joli dɔ ta k'o seriseri n'a bolokunnaden ye kɛsu nin datugulan kan a kɔrɔn ɲafan fɛ, ka dɔ seriseri n'a bolokunnaden ye siɲɛ wolonwula datugulan nin ɲafɛ.

15- «O kɔ, bakɔrɔnin min be bɔ jama ka hakɛ yafa saraka ye, a k'o kaan tigɛ ka don n'a joli ye soo cɛtigɛfani kɔfɛ. A ye min kɛ ni tura joli ye, a k'o ɲɔgɔn kɛ ni bakɔrɔnin ta ye fana k'a seriseri kɛsu datugulan kan, ani a ɲafɛ. 16O la, a bena kɛ ne ka sigiyɔrɔ ka hakɛ be yafa, Isirayɛlidenw ka konɔgɔninw n'u ka sariya cɛnniw kosɔn, u ka hakɛ bɛɛ. A k'o ɲɔgɔn kɛ Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu yɔrɔ tɔw kosɔn fana, min be u sigiyɔrɔ cɛma, u be u ka konɔgɔninw kɛ yɔrɔ min na. 17Mɔgɔ si man kan ka sɔrɔ Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ Arɔn dontuma na ka saraka bɔ janko ka hakɛ yafa daali ne ka sigiyɔrɔ la, fɔɔ n'a bɔra tuma min na. A b'o kɛ janko a yɛrɛ ka hakɛ, n'a ka somɔgɔw ta, ani Isirayɛli jama bɛɛ ta ka yafa. 18Sarakabɔyɔrɔ min be Masaba ɲakɔrɔ, a bena bɔ ka na o yɔrɔ la k'a saniya. A ka tura joli, ni bakɔrɔnin joli dɔ ta, k'o kɛ sarakabɔyɔrɔ nɔnkɔnw faan bɛɛ kan. 19O kɔ, a k'o joli nin dɔ seriseri sarakabɔyɔrɔ kan n'a bolokunnaden ye siɲɛ wolonwula k'a saniya, ka Isirayɛlidenw ka konɔgɔninw bɔ a la.

Bakɔrɔnin sarakako

20«Ni Arɔn ye ne ka sigiyɔrɔ ni Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu, ani sarakabɔyɔrɔ saniya ka ban tuma min na, bakɔrɔnin min ɲanaman tora, a ka gwɛrɛ n'ale ye, 21k'a bolo fila la a kuun na, ka Isirayɛlidenw ka tilenbaliyakow, n'u ka sariya cɛnkow bɛɛ fɔ, u ka hakɛ bɛɛ, k'u bɛɛ la bakɔrɔnin nin kuun na. O kɔ, a k'a bila a ka taga kongo kɔnɔ. Mɔgɔ min bilara o baara kama, ale lo bena taga n'a ye. 22Bakɔrɔnin k'u ka tilenbaliyakow bɛɛ ta ka taga n'u ye fɔɔ kongokolon dɔ la.

«Ni bakɔrɔnin bilara ka taga kongo kɔnɔ ka ban, 23- Arɔn be don Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ. A tun ye fani ɲanaman minw don a dontuma na ne ka sigiyɔrɔ la, a be olu bɔ k'u to yen. 24A ka ko yɔrɔ senuman dɔ la, k'a yɛrɛ ka faniw don, ka sɔrɔ ka bɔ k'a yɛrɛ ka saraka jɛnita ni jama ta bɔ janko ka hakɛ yafa daali ale ni jama ye. 25Begɛn min kɛra hakɛ yafa saraka ye, a k'o tulu jɛni sarakabɔyɔrɔ kan.

26«Mɔgɔ min ye Azazɛli ka bakɔrɔnin bila ka taga kongo kɔnɔ, ale k'a ka faniw ko ka jii ko. O kɔ, a be se ka don jama ka sigiyɔrɔ la. 27- Tura ni bakɔrɔnin minw kɛra hakɛ yafa saraka ye, ni Arɔn donna ni u joli ye ne sigiyɔrɔ la ka yafa daali n'u ye, u ka taga ni olu ye jama ka sigiyɔrɔ kɔfɛ k'u golo n'u sogo, ani u boo jɛni. 28U jɛnibaga k'a ka faniw ko, ale yɛrɛ fana ka ko. O kɔ, a be sɔrɔ ka don jama ka sigiyɔrɔ la.

Hakɛ yafa daali sariya

29- «Nin bena kɛ sariya ye aw fɛ min tena dabila abada. Saan kalo wolonwulanan tile tannan loon, aw ka suun don, aw kana baara si kɛ o loon na, dugulen fara lonan kan, min be aw cɛma, 30bari o loon na, aw ka yafa daali bena kɛ janko aw ka se ka yafa sɔrɔ, ani ka saniya. O la, aw bena saniya ka bɔ aw ka hakɛ bɛɛ la Masaba ɲakɔrɔ. 31O loon ye lafiɲɛlon ye aw fɛ, aw ka kan ka lafiɲɛ ka suun don o loon. O ye sariya ye min tena dabila abada.

32«U ye tulu kɛ sarakalasebaga min kunna k'a yira ko a kɛra sarakalasebagaw kuntigi ye a faa nɔɔ na, ale lo bena hakɛ yafa daali. A ka jese ɲanaman faniw don, minw ye sarakalasefaniw ye, 33ka hakɛ yafa daali janko ka ne sigiyɔrɔ, ni Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu, ani sarakabɔyɔrɔ saniya, ka sarakalasebagaw ni jama bɛɛ ka hakɛ yafa daali fana.

34«O bena kɛ sariya ye aw fɛ min tena dabila abada: O koo be kɛ siɲɛ kelen saan o saan waasa Isirayɛlidenw ka hakɛ bɛɛ ka se ka yafa.»

Masaba ye min fɔ Musa ye, a y'o kɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index