Search form

Sar 18

Cɛɛ ni muso ka koo

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2«A fɔ Isirayɛlidenw ye ko: Ne ye Masaba aw ka Ala ye. 3Aw tun be Ezipiti jamana min kɔnɔ, o yɔrɔ mɔgɔw tun be koo minw kɛ, aw kana o ɲɔgɔn kɛ. Ne be taga n'aw ye Kanaan jamana min kɔnɔ fana, aw kana olu ka kɛwaliw ɲɔgɔn kɛ, aw kana tugu u ka landaw kɔ. 4Aw ka ne ka kuma bato ka banba ka ne ka sariyaw mara. Ne le ye Masaba aw ka Ala ye.

5- «Aw ka ne ka sariyaw ni ne ka kuma bato. Ni mɔgɔ min y'o kɛ, o tigi bena balo o barika la. Ne le ye Masaba ye.

6«Aw cɛma, mɔgɔ si man kan ka jɛn n'a balima yɛrɛ yɛrɛ ye. Ne le ye Masaba ye.

7«Aw kana jɛn n'aw baa ye, k'aw faa lɛɛbu. I baa lo, i kana jɛn n'a ye.

8- «Aw kana jɛn n'aw faa ka muso ye, k'aw faa lɛɛbu.

9- «Aw kana jɛn n'aw balimamuso ye fadenya la, walima badenya la, a wolola aw ka soo wo, walima soo wɛrɛ wo, aw kana jɛn n'a ye.

10«Aw kana jɛn n'aw mamaden musoman ye, aw dencɛ denmuso, walima aw denmuso ta. O b'aw yɛrɛ lɛɛbu.

11«Aw kana jɛn n'aw faa ka muso dɔ denmuso ye, min ye a woloden yɛrɛ yɛrɛ ye, bari aw balimamuso lo.

12- «Aw kana jɛn n'aw tɛnɛmuso ye, ale ye aw faa balimamuso yɛrɛ yɛrɛ ye.

13«Aw kana jɛn n'aw bamuso dɔgɔmuso, walima a kɔrɔmuso ye, ale ye i baa ka somɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye.

14«Aw kana jɛn n'aw facɛkɔrɔba, walima aw facɛfitini ka muso ye, k'a lɛɛbu, aw bamusofitini lo.

15- «Aw kana jɛn n'aw biranmuso ye. Aw dencɛ ka muso lo. Aw kan'a lɛɛbu.

16- «Aw kana jɛn n'aw kɔrɔ, walima aw dɔgɔ ka muso ye. O bena aw balimacɛ lɛɛbu.

17- «Aw kana jɛn ni muso ye ka tila ka jɛn n'a denmuso ye. Aw kana jɛn n'o muso mamaden ye fana, a dencɛ deen, walima a denmuso deen. U ye a ka mɔgɔw yɛrɛ yɛrɛ ye, o ye mɔgɔkolonya ye.

18«Aw kana aw muso kɔrɔmuso, walima a dɔgɔmuso furu, k'aw muso to sii la. O be keliya don u cɛ.

19- «Aw kana jɛn ni muso ye a ka landa tuma na, bari a nɔgɔnin lo.

20- «Aw kana jɛn n'aw mɔgɔɲɔgɔn ka muso ye k'aw yɛrɛ nɔgɔ a fɛ.

21- «Aw kana aw deen si kɛ saraka ye *Milikɔmu ye. Aw kana ne, aw ka Ala tɔgɔ cɛn. Ne le ye Masaba ye.

22- «Aw kana aw cɛɲɔgɔn ɲini i n'a fɔ muso, o ye koo kolon ye.

23- «Cɛɛ kana begɛn ɲini i n'a fɔ muso k'a yɛrɛ nɔgɔ a fɛ. Jɛnɲɔgɔnya kana don muso ni begɛn cɛ, o ye koɲagaminin ye.

24«Aw kana aw yɛrɛw nɔgɔ o koo nunu si la, bari ne be siya minw gwɛnna ka bɔ aw ɲafɛ, olu y'u yɛrɛ nɔgɔ ten le. 25O la, jamana nin nɔgɔra. O le y'a to ne y'u ka tilenbaliya sara, k'u gwɛn a ka bɔ jamana nin na.

26«Aw kɔni ka kan ka ne ka sariyaw ni ne ka kuma bato. Dugulen fara lonan kan min be aw cɛma, aw kana o koo nunu si kɛ, minw ka go ne Masaba ye. 27Mɔgɔ minw tun be jamana nin kɔnɔ aw ɲa, olu ye o koo nunu bɛɛ kɛ, jamana nin nɔgɔra. 28Aw kana o kɛ, waasa ne kana aw gwɛn jamana nin na aw ka konɔgɔninw kosɔn, i n'a fɔ ne ye siya nunu gwɛn cogo min na, minw tun be aw ɲa yɔrɔ nin na. 29Ni mɔgɔ o mɔgɔ y'o koo goman nunu ɲɔgɔn dɔ kɛ, o kɛbaga bena gwɛn ka bɔ a ka mɔgɔw cɛma.

30«Aw ka ne ka fɔta bato, janko koo dagabali minw tun be kɛ aw ɲa, aw kana o ɲɔgɔn si kɛ k'aw yɛrɛ nɔgɔ. Ne le ye Masaba aw ka Ala ye.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index