Search form

Sar 2

Suman saraka

1«Ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka na ni suman saraka ye k'a bɔ ne Masaba ye, a ka saraka bɔta ka kɛ mugu tɛntɛnnin ye. A ka tulu ni wusulan kɛ a kan, 2ka taga n'a ye Arɔn dencɛ sarakalasebagaw fɛ, u dɔ k'a tigɛ ɲaa kelen bɔ mugu nin la min ɲagaminin be ni tulu ye, ka wusulan bɛɛ fara o kan, k'o bɛɛ jɛni pewu sarakabɔyɔrɔ kan, o ka kɛ hakilijigifɛn ye. O saraka ɲɔgɔn kasa ka di ne Masaba ye. 3A tɔɔ ye Arɔn n'a deenw ta ye. O ye fɛɛn saniyanin ye kosɔbɛ, bari saraka min jɛnina ne Masaba ye pewu, o dɔ lo.

4«N'i b'a fɛ ka suman wusu dibi kan, ka sɔrɔ k'o bɔ saraka ye. Kana fununan kɛ a la. A be se ka kɛ burumisɛnw ye, walima a be se ka kɛ furufuru ye, minw dilanna ni mugu tɛntɛnnin ye, tulu ka ɲagami a la. Ni furufuru lo, i ka tulu funfun a kan. 5N'i ka suman saraka ye yiranta ye ŋɔmidaga la, a ka kɛ ni mugu tɛntɛnnin ye, tulu ɲagaminin be min na, fununan kana kɛ a la. 6I k'a karikari fitini fitini ka tulu kɛ a kan. O ye suman saraka ye. 7N'i b'a fɛ ka suman nin yiran tango la ka sɔrɔ k'o bɔ saraka ye, a ka kɛ ni mugu tɛntɛnnin ye, tulu ɲagaminin be min na. 8Ni suman saraka min labɛnna ten, i ka na n'o ye ne Masaba fɛ, k'a di sarakalasebaga ma, ale ka taga n'a ye sarakabɔyɔrɔ gɛrɛfɛ. 9Sarakalasebaga ka dɔ bɔ o suman saraka nin la k'a jɛni pewu sarakabɔyɔrɔ kan, o ka kɛ hakilijigifɛn ye. O saraka nin kasa ka di ne Masaba ye. 10A tɔɔ nin ye Arɔn n'a dencɛw ta ye. O ye fɛɛn saniyanin ye kosɔbɛ, saraka min jɛnina ne Masaba ye pewu, o dɔ lo.

11«Aw be suman saraka minw bɔ ne Masaba ye, fununan kana sɔrɔ u si la. Bari aw be saraka min bɔ ne Masaba ye k'a jɛni pewu, fununan, walima lii man kan ka sɔrɔ o la. 12N'aw b'a fɛ ka sɛnɛfɛn deen fɔlɔw bɔ saraka ye ne Masaba ye, aw be se ka fununan, walima lii kɛ a la, nga a man kan ka jɛni sarakabɔyɔrɔ kan.

13«I ka kɔgɔ kɛ i ka suman sarakaw bɛɛ la. I kana sɔn ka suman saraka bɔ ni kɔgɔ t'a la, bari kɔgɔ le ye i ka Ala ka layidu taamasiɲɛ ye. I ka kɔgɔ kɛ i ka sarakaw bɛɛ la.

14«N'i be na ni sɛnɛfɛn deen fɔlɔw ye k'a kɛ saraka ye ne Masaba ye, i ka kuun fɔlɔw tigɛ suman nin na k'u yiran k'u faran. 15I ka tulu ni wusulan kɛ a kan, o ye suman saraka ye. 16Sarakalasebaga k'o kisɛ faranfarannin dɔ ta, ni tulu dɔ, ani wusulan bɛɛ, k'o jɛni k'a kɛ hakilijigifɛn ye. Saraka lo, min be jɛni pewu ne Masaba ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index