Search form

Sar 23

Ɲanagwɛw

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2«A fɔ Isirayɛlidenw ye ko: Aw ka kan ka jama lajɛn ɲɔgɔn kan ka ne bato ne Masaba ka ɲanagwɛ siginin minw na, olu filɛ nin ye:

3- «Aw be se ka baara kɛ tile wɔɔrɔ kɔnɔ, nga tile wolonwulanan loon ye lafiɲɛlon ye, aw ka ɲɔgɔn lajɛn ka ne bato. Aw kana baara si kɛ o loon na aw ka sigiyɔrɔw bɛɛ la, aw k'o loon labila ne Masaba ye.

4«Aw ka kan ka ɲɔgɔn lajɛn ka ne Masaba bato n ka ɲanagwɛ siginin minw na, olu filɛ nin ye:

Hɔrɔnya ɲanagwɛ

5- «Saan kalo fɔlɔ, tile tan ni naaninan loon tile bentuma na, *Hɔrɔnya ɲanagwɛ min be kɛ ka ne Masaba boɲa, o be daminɛ. 6- Kalo nin tile tan ni duurunan loon, *Buru funubali ɲanagwɛ be daminɛ, ne boɲa kama. Fununan te buru min na, aw k'o dumu tile wolonwula kɔnɔ. 7A tile fɔlɔ la, aw ka ɲɔgɔn lajɛn ka ne bato, aw kana baaragwɛlɛn si kɛ. 8Aw ka saraka jɛni ne ye tile wolonwula kɔnɔ. A tile wolonwulanan loon, aw ka lajɛn ka ne bato tugu, aw kana baaragwɛlɛn si kɛ.»

9Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 10«A fɔ Isirayɛlidenw ye ko: Ne bena jamana min di aw ma, n'aw donna o kɔnɔ tuma min na, n'aw ye suman tigɛ, aw ka na n'aw ka suman kuun fɔlɔw sirinin ye sarakalasebaga fɛ. 11Sarakalasebaga k'o fifa ne Masaba ɲakɔrɔ janko ne k'aw ka saraka minɛ. A k'o fifa lafiɲɛlon dugusagwɛ. 12Aw b'o suman fifa loon min na, saga min ye saan kelen sɔrɔ ni fiɲɛ t'a la, aw k'o kɛ saraka jɛnita ye ne Masaba ye. 13Ka fara o kan, aw ka mugu tɛntɛnnin kilo wɔɔrɔ ta ka tulu ɲagami o la k'a jɛni pewu saraka ye ne Masaba ye. A kasa ka di ne ye. Duvɛn litiri kelen ni tilancɛ ka fara o kan. 14Aw kana sumankura buru dumu, aw kan'a kisɛ yirannin, walima a kɛnɛman ɲimi n'aw ma saraka nin bɔ aw ka Ala ye fɔlɔ. O ye sariya ye aw kɔmɔgɔw bɛɛ fɛ aw ka sigiyɔrɔw bɛɛ la, o tena dabila abada.

Sumanladon ɲanagwɛ

15- «Aw ka lɔgɔkun wolonwula dafanin jati k'a daminɛ lafiɲɛlon dugusagwɛ la, aw nana ni suman kuun sirininw saraka ye k'o fifa loon min na. 16Aw ka tile bi duuru jati fɔɔ ka taga se lafiɲɛlon wolonwulanan dugusagwɛ ma. O tile bi duurunan loon, aw ka sumankura saraka bɔ ne Masaba ye. 17Aw ka na ni burukun fila ye ka bɔ aw ka sigiyɔrɔw la, k'u fifa Masaba ɲakɔrɔ. O burukun kelen kelen bɛɛ ka dilan ni mugu tɛntɛnnin kilo saba saba ye ka fununan kɛ u la k'u wusu. O ye sɛnɛfɛn deen fɔlɔw saraka ye ne Masaba ye. 18O buru ni sagajigi wolonwula minw ye saan kelen kelen sɔrɔ ni fiɲɛ t'o la, ani tura kɛɲɛnin kelen, ni sagajigi fila, ka na n'o ye. Olu bena kɛ saraka jɛnita ye ne Masaba ye, u n'u ka suman sarakaw, ni jii. Saraka lo min be jɛni pewu, a kasa ka di ne ye. 19Aw ka bakɔrɔnin kelen bɔ hakɛ yafa saraka ye ka saga fila bɔ minw ye saan kelen kelen sɔrɔ, k'u kɛ jɛnɲɔgɔnya saraka ye. 20Sarakalasebaga ka saga fila nunu, ni sɛnɛfɛn deen fɔlɔw burukunw fifa ne Masaba ɲakɔrɔ ɲɔgɔn fɛ. U ye ne niyɔrɔ ye, u be kɛ sarakalasebaga ta ye. 21Aw ka jama lajɛn ɲɔgɔn kan ka ne Masaba bato o loon yɛrɛ la, aw kana baaragwɛlɛn si kɛ. O ye sariya ye aw kɔmɔgɔw fɛ aw ka sigiyɔrɔw bɛɛ la, o tena dabila abada.

22- «Ni aw b'aw ka forow kɔnɔ sumanw tigɛ tuma min na, aw ka foro daa la taw to yen. Aw kana fɛfɛri kɛ aw ka foro kɔnɔ. Aw k'o to fantanw, ni lonanw ye minw be aw cɛma. Ne le ye Masaba aw ka Ala ye.»

Sankura ɲanagwɛ

23Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 24«A fɔ Isirayɛlidenw ye ko: Saan kalo wolonwulanan tile fɔlɔ ka kɛ lafiɲɛlon ye aw fɛ. Aw ka buru fiyɛ o ɲanagwɛ koo la, ani ka ɲɔgɔn lajɛn ka ne bato janko ka ne hakili jigi aw koo la. 25Aw kana baaragwɛlɛn si kɛ o loon na. Aw ka saraka bɔ ne Masaba ye min be jɛni pewu.»

Hakɛ yafalon

26Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 27- «O kalo wolonwulanan tile tannan loon ye hakɛ yafalon ye. Aw ka lajɛn ka ne Masaba bato, ka suun don, ani ka saraka bɔ ne Masaba ye min be jɛni pewu. 28Aw kana baara si kɛ o loon na. Hakɛ yafalon lo, aw ka hakɛ yafa be daali loon min na, ne Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ. 29Ni mɔgɔ min ma suun don o loon na, o tigi be gwɛn ka bɔ a ka mɔgɔw cɛma. 30Ni mɔgɔ min ye baara kɛ o loon na, ne yɛrɛ bena o tigi halaki k'a bɔ a ka mɔgɔw cɛma. 31Aw kana baara si kɛ o loon na. O ye sariya ye min tena dabila abada aw kɔmɔgɔw bɛɛ fɛ aw ka sigiyɔrɔw bɛɛ la. 32O ye lafiɲɛlon ye aw fɛ, baara te kɛ o loon, aw ka suun don. K'a ta tilekun dontuma na o kalo tile kɔnɔntɔnnan loon na fɔɔ ka ta'a bila a dugusagwɛ tilekun dontuma na, aw k'o lafiɲɛlon bato.»

Gwatakɔrɔsigi ɲanagwɛ

33- Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 34«A fɔ Isirayɛlidenw ye ko: Saan kalo wolonwulanan tile tan ni duuru loon, *Gwatakɔrɔsigi ɲanagwɛ be daminɛ k'a kɛ tile wolonwula, ka ne Masaba boɲa. 35A loon fɔlɔ, jama ka lajɛn ka ne bato, aw kana baaragwɛlɛn si kɛ. 36Tile wolonwula kɔnɔ, aw ka sarakaw bɔ ne Masaba ye minw be jɛni pewu. A tile seeginan loon, aw ka lajɛn ka ne bato, ani k'o saraka ɲɔgɔn jɛni ne ye. Ɲanagwɛ lajɛnni laban lo, aw kana baaragwɛlɛn si kɛ o loon na.

37«Olu ye ɲanagwɛw ye, ne Masaba ye minw sigi, ko aw ka jama lajɛn ɲɔgɔn kan ka sarakaw bɔ ne ye minw be jɛni pewu, ko u ka ne bato o loonw na. Aw ka saraka jɛnitaw bɔ, ni suman sarakaw, ani jɛnɲɔgɔnya sarakaw, ni jii, k'o bɛɛ bɔ ka kɛɲɛ n'u bɔlon ye. 38O saraka nunu ka fara ne Masaba ka lafiɲɛlonw sarakaw kan, n'aw ka boɲafɛnw, ani aw ka dajuru sarataw, ni aw ka diyanasarakaw bɛɛ kan, aw be minw di ne Masaba ma.

39«K'a ta saan kalo wolonwulanan tile tan ni duuru loon na, n'aw ye aw ka suman ladon ka ban tuma min na, aw ka ɲanagwɛ kɛ ka ne Masaba boɲa fɔɔ tile wolonwula. O ɲanagwɛ loon fɔlɔ n'a loon seeginan ka kɛ lafiɲɛlonw ye. 40A loon fɔlɔ, aw ka yiriden ɲanamanw ta, ni tamarofuraburuw, ni yiribolo minw furaburu ka ca, ani kɔda la yiribolow, ka nisɔndiya ne Masaba aw ka Ala ɲakɔrɔ tile wolonwula kɔnɔ. 41Aw ka ɲanagwɛ nin kɛ ne Masaba ye tile wolonwula kɔnɔ saan o saan. O ye sariya ye aw kɔmɔgɔw bɛɛ fɛ min tena dabila abada. Aw k'a kɛ saan kalo wolonwulanan na. 42Aw ka sigi gwataw kɔrɔ tile wolonwula kɔnɔ. Isirayɛlidenw bɛɛ ka sigi gwataw kɔrɔ, 43janko aw kɔmɔgɔw k'a lɔn ko ne ye Isirayɛlidenw bɔ Ezipiti jamana na tuma min na, ko ne y'a kɛ u sigira gwataw kɔrɔ. Ne le ye Masaba aw ka Ala ye.»

44A kɛra ten, Masaba ye ɲanagwɛ minw sigi, Musa y'o bɛɛ fɔ Isirayɛlidenw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index