Search form

Sar 24

Fitinɛba

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2«A fɔ Isirayɛlidenw ye ko u ka na ni olivutulu ɲanaman ye i fɛ. O bena kɛ fitinɛ tulu ye, janko fitinɛ mananin ka to loon bɛɛ sufɛ. 3Arɔn k'o fitinɛ labɛn Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu cɛtigɛfani ɲafɛ, min be ne Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu datugu. A mananin ka to ne Masaba ɲakɔrɔ k'a ta wulafɛ fɔɔ ka dugu gwɛ, a man kan ka faga fewu. O ye sariya ye min tena dabila abada aw kɔmɔgɔw bɛɛ fɛ. 4Fitinɛ bilayɔrɔ ka kɛ ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye, Arɔn ka fitinɛw bila yen u mananin ka to ne Masaba ɲakɔrɔ loon bɛɛ sufɛ.

Buru min be bila Masaba ɲakɔrɔ

5- «I ka mugu tɛntɛnnin ta ka burukun tan ni fila dilan n'a ye. O burukun kelen kelen bɛɛ ka dilan ni mugu kilo wɔɔrɔ wɔɔrɔ ye. 6I k'o burukun tan ni fila tilan fila ye k'o la tabali kan min dilanna ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye, k'u bila ne Masaba ɲakɔrɔ, layɔrɔ kelen kelen bɛɛ burukun wɔɔrɔ wɔɔrɔ. 7I ka wusulan yɛrɛ yɛrɛ kɛ o layɔrɔ kelen kelen bɛɛ kan. O bena jɛni pewu ne Masaba ye buru nɔɔ na. O ka kɛ hakilijigifɛn ye. 8Lafiɲɛlon o lafiɲɛlon, o buru ka bila ne Masaba ɲakɔrɔ. O ye koo ye, Isirayɛlidenw ka kan ka min kɛ kudayi. 9- Buru nin ka kɛ Arɔn n'a deenw ta ye. Olu k'u dumu yɔrɔ senuman dɔ la, bari o ye fɛɛn saniyanin ye kosɔbɛ ka bɔ sarakaw la minw be jɛni ne Masaba ye pewu. O bena kɛ u niyɔrɔ ye tuma bɛɛ.»

Mɔgɔfagalaw ni Ala tɔgɔ cɛnbagaw minɛcogo

10Muso dɔ tun be yen, Isirayɛliden dɔ tun lo, a cɛɛ tun ye Ezipitika ye. Deen dɔ tun b'u fɛ. Deen nin bɔra ka taga Isirayɛlidenw fɛ. Kɛlɛ wilil'a ni Isirayɛliden dɔ cɛ jama ka sigiyɔrɔ la. 11Muso nin deen ye Ala tɔgɔjugu fɔ. O la, u tagara n'a ye Musa fɛ. Deen nin baa tɔgɔ ko Selomiti, Dan kɔmɔgɔ Dibiri denmuso tun lo. 12U ye deen nin datugu yɔrɔ dɔ la fɔɔ Masaba k'a sago yira o koo la k'a gwɛya u ye.

13O kɔ, Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 14«Taga n'o Ala tɔgɔ cɛnbaga nin ye jama ka sigiyɔrɔ kɔfɛ. A ye kuma fɔ mɔgɔ minw bɛɛ ɲana, olu k'u bolo la a kuun na, o kɔ, jama bɛɛ k'a bon ni kabakuruw ye k'a faga. 15A fɔ Isirayɛlidenw ye ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a ka Ala tɔgɔjugu fɔ, o tigi ka hakɛ kunko bena to a yɛrɛ kunna. 16Ni mɔgɔ min ye ne Masaba tɔgɔjugu fɔ, o ka kan ka faga. Jama bɛɛ k'a bon ni kabakuruw ye. Mɔgɔ te bɔ mɔgɔ la, dugulen walima lonan, min siginin be aw cɛma, n'a ye ne tɔgɔjugu fɔ, a ka kan ka faga.

17- «Mɔgɔ o mɔgɔ mana mɔgɔ nii bɔ, o tigi ka kan ka faga. 18Ni mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ wɛrɛ ka begɛn faga, a ka kan k'a ɲɔgɔn di.

19«Ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a mɔgɔɲɔgɔn mandimi, a ye min kɛ, o ɲɔgɔn ka kan ka kɛ a la fana. 20- N'a y'a kolo kari, a kolo dɔ fana ka kari. Ɲaa juru be bɔ ni ɲaa ye. Ɲiin juru be bɔ ni ɲiin ye. N'a ye mɔgɔ mandimi cogo min na, o ɲɔgɔn ka kɛ a la fana. 21Mɔgɔ min ye begɛn faga, o tigi k'o ɲɔgɔn di. Nga n'a ye mɔgɔ faga, a fana ka kan ka faga.

22- «Lonan ni dugulen bɛɛ ka sariya ye kelen ye aw fɛ. Ne le ye Masaba aw ka Ala ye.»

23Musa y'o fɔ Isirayɛlidenw ye. U tagara ni Ala tɔgɔ cɛnbaga nin ye jama sigiyɔrɔ kɔfɛ k'a bon ni kabakuru ye. Masaba y'a fɔ Musa ye ko min ka kɛ, Isirayɛlidenw y'o kɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index