Search form

Sar 4

Hakɛ yafa saraka

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2«A fɔ Isirayɛlidenw ye ko: Ni mɔgɔ dɔ filila ka hakɛ kɛ, n'a ma ne Masaba ka fɔta dɔ lo bato, n'a ye kodagabali kɛ, o tigi ka kan ka min kɛ, o filɛ nin ye:

3«Ni sarakalasebagaw kuntigi le ye hakɛ kɛ, min kosɔn jama jalakira, a ka na ni tura kɛɲɛnin ye fiɲɛ te min na, k'a kɛ hakɛ yafa saraka ye ne Masaba ye a ka hakɛ kosɔn. 4A ka na n'a ye Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la ne Masaba ɲakɔrɔ, k'a bolo la a kuun na k'a kaan tigɛ ne ɲakɔrɔ. 5O kɔ, ale sarakalasebagaw kuntigi yɛrɛ k'a joli dɔ ta ka don n'a ye Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ, 6k'a bolokunnaden sun joli nin na k'o seriseri siɲɛ wolonwula ne Masaba ɲafɛ, ne ka sigiyɔrɔ la, cɛtigɛfani ɲafɛ. 7O kɔ, wusulan kasadiman saraka be jɛni sarakabɔyɔrɔ min kan Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ ne Masaba ɲakɔrɔ, a ka joli nin dɔ kɛ o nɔnkɔnw kan, k'a tɔɔ bɛɛ bɔn saraka jɛnita bɔyɔrɔ juu kɔrɔ, min be Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la. 8O kɔ, a ka tura nin tulu bɛɛ bɔ a la: a kɔnɔnatulu bɛɛ, 9n'a kɔkili fila ni tulu min b'u kan, n'a soron ta, ani a biɲɛ yɔrɔ ɲanaman, a bena min bɔ n'a kɔkiliw ye, 10i n'a fɔ a be jɛnɲɔgɔnya saraka tura ta bɔ cogo min na. O kɔ, sarakalasebaga k'a jɛni saraka jɛnita bɔyɔrɔ la. 11Nga tura nin golo n'a sogo bɛɛ, n'a kunkolo n'a seenw, n'a nugu ani a boo, 12o kɔrɔ ko tura nin tɔɔ bɛɛ, a ka taga n'a bɛɛ ye jama ka sigiyɔrɔ kɔfɛ, yɔrɔ dɔ la min saniyanin lo sariya faan fɛ, bugurigwɛ bɔnyɔrɔ la, k'a jɛni lɔgɔ kan yen.

13«Ni Isirayɛli jama bɛɛ le filila ka hakɛ kɛ, n'u ma ne Masaba ka fɔta bato ka kodagabali kɛ, hali n'u ma bɔ o kala ma, u jalakira. 14N'u nana bɔ u ka hakɛ nin kala ma tuma min na, u ka na ni tura kɛɲɛnin ye k'o kɛ hakɛ yafa saraka ye. U ka na n'a ye Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu ɲafɛ. 15Jama ka cɛkɔrɔbaw k'u bolow la tura nin kuun na ne Masaba ɲakɔrɔ, ka tura nin kaan tigɛ ne ɲana. 16O kɔ, sarakalasebagaw kuntigi k'a joli dɔ ta ka don n'o ye Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ, 17k'a bolokunnaden sun joli nin na k'o seriseri siɲɛ wolonwula ne Masaba ɲakɔrɔ soo cɛtigɛfani ɲafɛ. 18Sarakabɔyɔrɔ min be ne ɲafɛ Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ, a ka joli nin dɔ kɛ o nɔnkɔnw kan, k'a tɔɔ bɛɛ bɔn saraka jɛnita bɔyɔrɔ juu kɔrɔ, min be Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la. 19A k'a tulu bɛɛ bɔ a la k'o jɛni sarakabɔyɔrɔ kan. 20A ye hakɛ yafa saraka tura ta kɛ cogo min na, a ka tura dɔ nin ta kɛ ten fana. O la, sarakalasebaga bena o koo yafa daali, ne Masaba be yafa u ma. 21O kɔ, a ka taga n'o tura nin ye jama sigiyɔrɔ kɔfɛ k'a jɛni, i n'a fɔ a ye fɔlɔta jɛni cogo min na. O ye jama ka hakɛ yafa saraka ye.

22«Ni jama ɲamɔgɔ dɔ filila ka hakɛ kɛ, n'a ma ne Masaba a ka Ala ka fɔta bato, ka kodagabali dɔ kɛ, a jalakira. 23N'a nana bɔ a kala ma tuma min na, a ka na ni bakɔrɔnin ye fiɲɛ te min na, k'o kɛ saraka ye. 24Saraka jɛnita kaan be tigɛ ne Masaba ɲafɛ yɔrɔ min na, a k'a bolo la a kuun na k'a kaan tigɛ yen. Hakɛ yafa saraka lo. 25O kɔ, sarakalasebaga k'a joli dɔ ta k'a bolokunnaden sun a la, k'a mɔ saraka jɛnita bɔyɔrɔ nɔnkɔnw kan, k'a tɔɔ bɔn sarakabɔyɔrɔ nin juu kɔrɔ. 26A k'a tulu bɛɛ jɛni sarakabɔyɔrɔ kan, i n'a fɔ jɛnɲɔgɔnya saraka ta tulu be jɛni cogo min na. O la, sarakalasebaga b'o tigi ka hakɛ yafa daali, ne Masaba bena yafa a ma.

27- «Ni mɔgɔ dɔ le filila ka hakɛ kɛ jama cɛma, n'a ma ne Masaba ka fɔta bato ka kodagabali dɔ kɛ, a jalakira. 28N'a nana bɔ o kala ma tuma min na, a ka na ni bamuso ye fiɲɛ te min na, k'a kɛ saraka ye a ka hakɛ kosɔn. 29Saraka jɛnita kaan be tigɛ yɔrɔ min na, a k'a bolo la a kuun na k'a kaan tigɛ yen. 30O kɔ, sarakalasebaga k'a joli dɔ ta k'a bolokunnaden sun a la k'a mɔ saraka jɛnita bɔyɔrɔ nɔnkɔnw kan k'a tɔɔ bɛɛ bɔn sarakabɔyɔrɔ juu kɔrɔ. 31Jɛnɲɔgɔnya saraka tulu be bɔ cogo min na, a k'a tulu bɛɛ bɔ ten, k'o jɛni sarakabɔyɔrɔ kan. A kasa ka di ne Masaba ye. O la, sarakalasebaga b'o tigi ka hakɛ yafa daali, ne be yafa a ma.

32«N'o tigi be na ni sagaden ye k'a kɛ hakɛ yafa saraka ye, a ka na ni sagamuso ye fiɲɛ te min na. 33Saraka jɛnita kaan be tigɛ yɔrɔ min na, a k'a bolo la a kuun na k'a kaan tigɛ yen, k'a kɛ hakɛ yafa saraka ye. 34O kɔ, sarakalasebaga k'a joli dɔ ta k'a bolokunnaden sun a la k'a mɔ saraka jɛnita bɔyɔrɔ nɔnkɔnw kan k'a tɔɔ bɛɛ bɔn sarakabɔyɔrɔ juu kɔrɔ. 35A k'a tulu bɛɛ bɔ a la, i n'a fɔ jɛnɲɔgɔnya saraka sagaden ta be bɔ cogo min na. Sarakalasebaga k'o jɛni sarakabɔyɔrɔ kan, ka fara sarakaw kan minw be jɛni ne Masaba ye pewu. O la, sarakalasebaga be o tigi ka hakɛ yafa daali, ne Masaba be yafa a ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index