Search form

Sar 5

Hakɛ yafa saraka bɔkun

1«Ni mɔgɔ dɔ welela janko a ka seereya kɛ ka tiɲɛ fɔ koo dɔ la, a ye min ye, walima a ye min mɛn, n'a ma sɔn k'o fɔ, o be kɛ hakɛ ye a kunna. 2Ni mɔgɔ dɔ magara fɛɛn dɔ la, min saniyanin tɛ sariya faan fɛ, a kɛra kongokɔnɔfɛn suu ye wo, walima begɛn suu ye wo, walima fɛɛn fofota suu ye, hali n'a tigi ma bɔ a kala ma, a tigi be nɔgɔ. A jalakinin lo. 3N'a magara mɔgɔ dɔ ka fɛnnɔgɔnin dɔ la, a kɛra fɛɛn o fɛɛn ye min be se ka mɔgɔ nɔgɔ, hali n'a ma bɔ a kala ma, n'a y'a lɔn tuma min na, a jalakinin lo. 4Ni mɔgɔ dɔ daa teliyara ka kali ko a bena koo dɔ kɛ, n'a ma miiri fɔlɔ, o kɛra koo ye min b'a nafa wo, walima min t'a nafa, mɔgɔ be se ka kali koo o koo la n'a ma miiri, hali n'a ma bɔ a kala ma, n'a y'a lɔn tuma min na, a jalakinin lo.

5«Mɔgɔ o mɔgɔ mana o koo nunu dɔ kɛ, a ka lɔ a hakɛ la. 6O kɔ, a ka na ni begɛnmisɛn ye, sagamuso, walima bamuso, k'o bɔ hakɛ yafa saraka ye Masaba ye, a ka hakɛ kosɔn. Sarakalasebaga ka yafa daali a ye a ka hakɛ nin kosɔn.

Fantan ka saraka

7«Ni see te mɔgɔ min ye ka saga, walima baa sɔrɔ, o tigi ka na ni tuganin fila ye, walima jɛnɛtuba fila, k'u kɛ saraka ye Masaba ye, a ka hakɛ kosɔn. Kelen be kɛ hakɛ yafa saraka ye, kelen be kɛ saraka jɛnita ye. 8A ka na n'u ye sarakalasebaga fɛ, ale ka kɔn ka hakɛ ta bɔ fɔlɔ. A k'a kaan tigɛ, nga a kan'a kungolo bɔ a la. 9A k'a joli dɔ seriseri sarakabɔyɔrɔ gɛrɛn na, k'a tɔɔ bɔn sarakabɔyɔrɔ juu kɔrɔ. Hakɛ yafa saraka lo. 10O kɔ, a ka kɔnɔ filanan kɛ saraka jɛnita ye ka kɛɲɛ n'a cogo ye, k'o tigi ka hakɛ yafa daali a ye. O la, Masaba bena yafa a ma.

11«Ni tuganin fila, walima jɛnɛtuba fila sɔrɔ see t'a ye fana, a ka na ni mugu tɛntɛnnin kilo naani ye k'o kɛ hakɛ yafa saraka ye a ka hakɛ kosɔn. A kana tulu, walima wusulan kɛ a kan, bari hakɛ yafa saraka lo. 12A ka na n'o ye sarakalasebaga fɛ, sarakalasebaga k'a tigɛ ɲaa kelen bɔ mugu nin na. Saraka minw be jɛni ne Masaba ye pewu, a k'o jɛni ni olu ye sarakabɔyɔrɔ kan, o ka kɛ hakilijigifɛn ye. Hakɛ yafa saraka lo. 13O la, n'a ye hakɛ min kɛ, sarakalasebaga bena o yafa daali a ye, ne Masaba be yafa a ma. Suman saraka koo be kɛ cogo min na, sarakalasebaga ben'a kɛ ten.»a

14Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 15«Fɛɛn minw be di ne Masaba ma, ni mɔgɔ dɔ filila ka hakɛ kɛ o fɛɛn nunu dɔ koo la, n'a ma tugu k'a kɛ, a ka na ne ɲafɛ ni sagajigi ye, fiɲɛ te min na. A k'a bɔ a ka sagaw cɛma k'a kɛ fili nin yafa saraka ye, saga min sɔngɔ be bɛn warigwɛ hakɛ dɔ ma ka kɛɲɛ ni ne ka sigiyɔrɔ warigwɛ kuru jaticogo ye. 16A tigi ma min di ne ka sigiyɔrɔ la, a b'o sara, k'a ɲɔgɔn tilan duurunan fara a kan, k'a bɛɛ di sarakalasebaga ma, ale ka sagajigi nin faga k'a kɛ fili yafa saraka ye k'o tigi ka hakɛ yafa daali. O la, ne Masaba bena yafa a ma.

17«Ni mɔgɔ dɔ ye hakɛ kɛ, n'a ma ne Masaba ka fɔta bato ka kodagabali kɛ, hali n'a ma bɔ a kala ma, a jalakinin lo. O kunko b'a kunna. 18A ka sagajigi bɔ a ka sagaw cɛma, fiɲɛ te min na, min sɔngɔ be bɛn o saraka nin ɲɔgɔn ma, ka na o di sarakalasebaga ma k'o kɛ fili yafa saraka ye. O la, a filila ka hakɛ min kɛ, sarakalasebaga bena o yafa daali a ye, ne Masaba be yafa a ma. 19O ye fili yafa saraka ye, bari o tigi tun ye hakɛ kɛ ne Masaba la.»

20- Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 21«Ni mɔgɔ dɔ ye hakɛ kɛ ka fili ne Masaba ma, n'a ye galon tigɛ a mɔgɔɲɔgɔn ye fɛɛn dɔ koo la, min kalifar'a ma, walima a ye min dɔndɔ, walima fɛnsoɲanin dɔ koo la, walima n'a y'a tɔɲɔ, 22walima n'a ye fɛntununin dɔ ye ka galon tigɛ a koo la, walima n'a kalila galon kan o koo nunu dɔ la minw ye hakɛ ye, 23n'a ye hakɛ kɛ ten, a jalakinin lo. A ka kan k'o fɛɛn nin sara, a ye min soɲa, walima a ye mɔgɔ tɔɲɔ ka min sɔrɔ, walima fɛɛn min tun kalifar'a ma, walima a ye fɛntununin min ye, 24walima n'a kalila galon kan fɛɛn min la. Loon min na a b'a ka fili yafa saraka bɔra, a k'o fɛɛn nin tilan duurunan fara a kan k'a di fɛɛn tigi ma. 25A ka sagajigi bɔ a ka sagaw cɛma, fiɲɛ te min la, min sɔngɔ be bɛn o saraka nin ɲɔgɔn ma, ka na o di sarakalasebaga ma k'o kɛ fili yafa saraka ye ne Masaba ye. 26O la, sarakalasebaga bena yafa daali o tigi ye ne Masaba fɛ. A ye fɛɛn o fɛɛn kɛ min ye fili ye k'a kɛ a jalakira, ne Masaba bena o yafa.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index