Search form

Sar 6

Saraka jɛnitaw

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2«A fɔ Arɔn n'a deenw ye ko:

«Saraka jɛnita sariya filɛ nin ye. Saraka jɛnita ka kan ka to sarakabɔyɔrɔ kan fɔɔ ka dugu gwɛ, tasuma mananin ka to yen. 3Sarakalasebaga ka kan k'a ka forocaba don a kaan na min danna ni jese ɲanaman ye, k'a ka kurusi don a cɛɛ la min danna ni jese ɲanaman ye. Saraka jɛnita buguri min tora sarakabɔyɔrɔ kan, a k'o bugurigwɛ cɛ k'o bila sarakabɔyɔrɔ gɛrɛfɛ. 4O kɔ, a k'o fani nunu bɔ ka fani dɔ wɛrɛw don, ka sɔrɔ ka bugurigwɛ ta ka taga n'a ye jama sigiyɔrɔ kɔfɛ, yɔrɔ dɔ la min saniyanin lo sariya faan fɛ. 5Tasuma mananin ka to sarakabɔyɔrɔ la, a man kan ka faga. Sɔgɔma o sɔgɔma, sarakalasebaga ka lɔgɔ don a la ka saraka jɛnita la o kan, ani ka jɛnɲɔgɔnya sarakaw tulu jɛni o kan. 6Tasuma mananin ka to sarakabɔyɔrɔ la tuma bɛɛ, a man kan ka faga fewu.

Suman saraka

7«Suman saraka sariya le filɛ nin ye. Arɔn dencɛw ka kan k'o bɔ ne Masaba ye sarakabɔyɔrɔ ɲafɛ. 8Sarakalasebaga ka kan k'a tigɛ ɲaa kelen bɔ mugu tɛntɛnnin na, ni tulu, ani wusulan bɛɛ, min be suman saraka kan, k'u bɛɛ jɛni sarakabɔyɔrɔ kan, k'o kɛ hakilijigifɛn ye. O saraka nin kasa ka di ne Masaba ye. 9Arɔn n'a dencɛw k'a tɔɔ dumu. U k'a dumu yɔrɔ senuman dɔ la. U k'a dumu Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu luu kɔnɔ, fununan kana kɛ a la. 10N'u be suman saraka wusu, fununan man kan ka don a la. O ye Arɔn n'a dencɛw ta ye, ne y'a di u ma ka bɔ sarakaw la minw be jɛni ne ye pewu. A saniyanin lo kosɔbɛ i n'a fɔ hakɛ yafa saraka, ani fili yafa ta. 11Arɔn deen cɛmanw dɔrɔn le be se k'a dumu. O ye u niyɔrɔ ye sarakaw la minw be jɛni ne Masaba ye pewu, waati nataw bɛɛ la. Ni mɔgɔ wɛrɛ magar'a la, o tigi ta be cɛn.»

12Masaba y'a fɔ Musa ye fana ko: 13«Kabini loon min na tulu kɛra Arɔn n'a dencɛw kan ka kɛ ne Masaba ka sarakalasebagaw ye, u ka kan ka to ka saraka min bɔ ne ye, o ye mugu tɛntɛnnin kilo saba ye. A tilan kelen ka bɔ sɔgɔma, a tɔɔ ka bɔ wulafɛ. 14A ka ɲagami ni tulu ye ka yiran ŋɔmidaga kɔnɔ. A ka karikari, k'o kunkurunw bɔ suman saraka ye, a kasa ka di ne Masaba ye. 15Arɔn dencɛ min mana kɛ sarakalasebagaw kuntigi ye a nɔɔ na, ale fana k'o ɲɔgɔn kɛ. O ye ne Masaba niyɔrɔ ye tuma bɛɛ, a bɛɛ ka jɛni pewu. 16Sarakalasebaga yɛrɛ ka suman sarakaw bɛɛ ka kan ka jɛni pewu, o man kan ka dumu.»

Kojugu yafa saraka

17Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 18«A fɔ Arɔn n'a dencɛw ye ko: Hakɛ yafa saraka sariya le ye nin ye: Saraka jɛnita kaan be tigɛ yɔrɔ min na, hakɛ yafa saraka kaan ka tigɛ yen ne Masaba ɲakɔrɔ. Fɛɛn saniyanin lo kosɔbɛ. 19Sarakalasebaga min b'o koo ɲafɛ, ale lo be se k'a dumu. A k'a dumu yɔrɔ senuman dɔ la, Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu luu kɔnɔ. 20Ni fɛɛn o fɛɛn magara o sogo nin na, a ta be cɛn. N'a joli serila fani dɔ kan, a k'a ko yɔrɔ senuman dɔ la. 21Sogo nin tobira bɔgɔdaga min kɔnɔ, o ka kan ka ci. Nga n'a tobira ziradaga le kɔnɔ, a k'a jɔsi ka ɲa, k'a sananko jii la. 22Sarakalasebaga ka somɔgɔ cɛmanw bɛɛ be se k'a dumu. Fɛɛn saniyanin lo kosɔbɛ. 23Nga n'u donna ni hakɛ yafa saraka min joli ye Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ ne ka sigiyɔrɔ la janko ka yafa daali, o sogo si kana dumu, a ka jɛni.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index