Search form

Sar 9

Sarakalasebaara daminɛ

1A tile seeginan loon, Musa ye Arɔn n'a dencɛw ni Isirayɛli cɛkɔrɔbaw wele, 2k'a fɔ Arɔn ye ko: «Na ni tura kɛɲɛnin ye k'a kɛ hakɛ yafa saraka ye, ka na ni sagajigi ye k'o kɛ saraka jɛnita ye Masaba ɲakɔrɔ. Fiɲɛ kana sɔrɔ u si la. 3O kɔ, i k'a fɔ Isirayɛlidenw ye k'u ka na ni bakɔrɔnin kelen ye k'a kɛ hakɛ yafa saraka ye, ka na ni misiden ye min ye saan kelen sɔrɔ, ani saga min ye saan kelen sɔrɔ, fiɲɛ kana sɔrɔ u si la, k'u kɛ saraka jɛnita ye. 4Ka tura kelen ni sagajigi kelen kɛ jɛnɲɔgɔnya saraka ye k'u kaan tigɛ Masaba ɲakɔrɔ. U ka na ni suman saraka ye, tulu ɲagaminin be min na, bari Masaba ben'a yɛrɛ yira aw la bii.»

5Musa ye fɛɛn minw koo fɔ, u nana ni olu ye ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu ɲafɛ. Jama bɛɛ gwɛrɛla ka lɔ Masaba ɲakɔrɔ. 6O kɔ, Musa ko: «Masaba y'a fɔ ko aw ka kan ka min kɛ janko aw b'a ka nɔɔrɔ ye, o le ye nin ye.» 7- Musa y'a fɔ Arɔn ye ko: «Gwɛrɛ ka na sarakabɔyɔrɔ la k'i ka hakɛ yafa saraka n'i ka saraka jɛnita bɔ janko k'i yɛrɛ, ni jama ka yafa daali. O kɔ, i ka jama ka saraka bɔ janko ka yafa daali u ye, i ko Masaba y'a fɔ cogo min na.»

8O la, Arɔn gwɛrɛla sarakabɔyɔrɔ la ka misiden kaan tigɛ k'a kɛ a yɛrɛ ka hakɛ yafa saraka ye. 9A dencɛw nana n'o joli ye a fɛ. A y'a bolokunnaden sun a la k'a mɔ sarakabɔyɔrɔ nɔnkɔnw na, k'a tɔɔ bɔn sarakabɔyɔrɔ juu kɔrɔ. 10O kɔ, a ye begɛn nin tulu, n'a kɔkiliw, n'a biɲɛ yɔrɔ ɲanaman jɛni sarakabɔyɔrɔ kan i ko Masaba tun y'a fɔ Musa ye cogo min na. 11Nga a y'a sogo n'a golo jɛni jama sigiyɔrɔ kɔfɛ. 12O kɔ, min ye saraka jɛnita ye, a y'o kaan tigɛ. A dencɛw y'o joli ta k'a d'a ma. A y'a seriseri sarakabɔyɔrɔ faan bɛɛ kan. 13U ye begɛn nin sogo tigɛtigɛnin n'a kunkolo d'a ma. A y'u jɛni sarakabɔyɔrɔ kan. 14A y'a nugu n'a seenw ko k'u la saraka jɛnita kan sarakabɔyɔrɔ sanfɛ k'u jɛni.

15O kɔ, a gwɛrɛla ni jama ka saraka ye. A ye bakɔrɔnin minɛ min bena kɛ u ka hakɛ yafa saraka ye. A y'a kaan tigɛ k'a kɛ hakɛ yafa saraka ye i n'a fɔ fɔlɔta. 16O kɔ, a nana ni saraka jɛnita ye k'o bɔ ka kɛɲɛ n'a cogo ye. 17A gwɛrɛla ni suman saraka fana ye, k'a tigɛ ɲaa kelen bɔ o la k'o jɛni sarakabɔyɔrɔ kan ni sɔgɔma saraka jɛnita ye. 18- A ye tura ni sagajigi fana kaan tigɛ k'u kɛ jama ka jɛnɲɔgɔnya saraka ye. A dencɛw y'o joli ta k'o d'a ma. A y'a seriseri sarakabɔyɔrɔ faan bɛɛ kan. 19Tura ni sagajigi tuluyɔrɔw, minw ye u kukala ye, ni kɔnɔnatulu, ni kɔkiliw, ani biɲɛ yɔrɔ ɲanaman, 20u ye olu la begɛn nunu disiw kan. Arɔn sɔrɔla ka tulu nunu jɛni sarakabɔyɔrɔ kan. 21Arɔn ye disi nunu, ni kinibolo woto nunu fifa Masaba ɲakɔrɔ i ko Musa tun y'a fɔ cogo min na. 22- O kɔ, a y'a bolo wili jama faan fɛ ka duba kɛ u ye. A tilara hakɛ yafa saraka, ni saraka jɛnita, ni jɛnɲɔgɔnya saraka bɔni la minkɛ, a jigira ka bɔ yen.

23O kɔ, Musa ni Arɔn donna Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ. U bɔra yen tuma min na, u ye duba kɛ jama ye, u bɛɛ sɔrɔla ka Masaba ka nɔɔrɔ ye. 24Tasuma bɔra Masaba fɛ ka saraka jɛnita ni tulu jɛni sarakabɔyɔrɔ kan. Jama bɛɛ y'o ye tuma min na, u nisɔndiyara fɔɔ ka kule ani k'u ɲaa biri duguma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index