Search form

Luka 1

Kitabu sɛbɛnkun

1Koo minw kɛra an fɛ, mɔgɔ dɔw y'a daminɛ ka olu kibaru sɛbɛn. 2O koow kɛra minw ɲana kabini u daminɛtuma, n'u nana kɛ Ala ka kuma fɔbagaw ye, olu y'o koow lakali an ye cogo min na, u sɛbɛnbagaw y'o sɛbɛn ka kɛɲɛ ni olu ka seereya ye. 3Ne fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kosɔbɛ o koow bɛɛ la kabini u daminɛtuma, o le y'a to, ne miirila ko a ka ɲi ne fana k'o koow sɛbɛn k'u tugutugu ɲɔgɔn na e ye, kɔrɔ Tewofili, 4waasa i k'a lɔn ko u y'i kalan koo minw na, ko tiɲɛ yɛrɛyɛrɛ lo.

Mɛlɛkɛ dɔ be Zan batizelikɛla woloko fɔ

5- Zude mara masacɛ *Erɔdi ka tile la, sarakalasebaga dɔ tun be yen min tɔgɔ ko Zakari. Abiya tɔgɔ lara sarakalasebaga minw ka jɛnkulu la, olu dɔ tun lo. A muso buruju bɔra sarakalasebagaw kuntigi Arɔn la. A tɔgɔ tun ko Elizabɛti. 6U fila bɛɛ tilennin tun be Ala ɲakɔrɔ, u tun be Matigi ka sariyaw bɛɛ bato a ɲaa ma. 7Deen si tun t'u fɛ, bari Elizabɛti tun ye muso wolobali ye, ka fara o kan, u fila bɛɛ tun kɔrɔla.

8Loon dɔ, Zakari tun be sarakalasebaga baara la n'a ka jɛnkulu mɔgɔw ye Alabatosoba kɔnɔ, bari u ka baarakɛlon tun lo. 9Ka kɛɲɛ ni sarakalasebagaw ka landa ye, u tun be to ka mɔgɔ kelen woloma, ale be don Matigi ka yɔrɔ senuman na ka wusulan jɛni, o wolomani kɛɲɛna Zakari ma. 10Ka Zakari to wusulan jɛni na, jama bɛɛ tun be Ala daalili la Alabatosoba lukɛnɛ na.

11Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ y'a yɛrɛ yira Zakari la, o mɛlɛkɛ lɔnin tun be kinibolo ɲafan fɛ wusulan jɛniyɔrɔ la. 12Zakari y'a ye tuma min na, a hakili ɲagamina, a siranna kosɔbɛ. 13Nga mɛlɛkɛ y'a fɔ a ye ko: «Zakari, kana siran, bari i ka daalili minɛna. I ka muso bena dencɛ wolo i ye, i k'a tɔgɔ la ko Zan. 14A woloko bena kɛ nisɔndiya dafanin ye i fɛ, ani mɔgɔ caaman nisɔn bena diya a koo la. 15- A bena kɛ mɔgɔbaba ye Matigi ɲakɔrɔ. A tena duvɛn, walima minnifɛn fariman si min. A bena fa Nii Senuman na kabini a wolotuma na. 16A bena kɛ sababu ye Isirayɛlidenw caaman be segi ka sɔn Matigi u ka Ala ma. 17- A bena taama Ala ɲakɔrɔ ni sebagaya ye, min ɲɔgɔn tun dira kira Eli ma, waasa ka bɛɛn don faaw n'u deenw cɛ. A bena mɔgɔmurutininw hakili yɛlɛma k'a kɛ mɔgɔtilenninw hakili ye. A bena jama labɛn k'a bila Matigi ye.»

18Zakari ye mɛlɛkɛ ɲininga ko: «Ne be se ka la o la cogo di? Bari ne ni n muso bɛɛ kɔrɔla.»

19- Mɛlɛkɛ y'a jaabi ko: «Ne ye Gabiriyɛli ye. Ne le be lɔ Ala ɲakɔrɔ k'a ka ciiw lamɛn. A ye ne ci ka na nin kibaru diman nin fɔ i ye. 20Ayiwa, i bena kɛ bobo ye, fɔɔ ka taga se nin koow kɛwaati ma, bari i ma la ne ka kuma na, k'a sɔrɔ o koow bena kɛ n'u kɛlon sera.»

21O y'a sɔrɔ jama tun be Zakari kɔnɔna. U tun kabakoyara, bari a mɛnna ka tɛmɛ Alabatosoba yɔrɔ senuman na. 22Nga Zakari nana bɔ tuma min na, a ma se ka kuma u fɛ. U y'a faamu ko a ye yelifɛn dɔ ye Alabatosoba yɔrɔ senuman kɔnɔ. A kumana u fɛ n'a bolo ye. A tora boboya la.

23Zakari ka baarakɛlonw dafara loon min na, a segira ka taga soo. 24O koow tɛmɛnin kɔ, Zakari muso ye kɔnɔ ta. Nga, a y'o kɔnɔ dogo fɔɔ kalo duuru. 25A tun b'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko: «Matigi ye koo min kɛ ne ye, a filɛ: A ye ne yɔrɔ filɛ sisan ka ne ka maloyako bɔ n kunna mɔgɔw bɛɛ ɲana.»

Mɛlɛkɛ dɔ be Yezu woloko fɔ

26Elizabɛti kɔnɔ kalo wɔɔrɔnan la Ala ye mɛlɛkɛ Gabiriyɛli ci Galile mara dugu dɔ la min tɔgɔ ko Nazarɛti. 27- A y'a ci yen sunguru dɔ fɛ min tɔgɔ tun ko Mariyamu. A maminɛnin tun be Yusufu ye min buruju bɔra masacɛ Dawuda la. 28Mɛlɛkɛ ser'a fɛ k'a fɔ a ye ko: «Nisɔndiya, Mariyamu! I koo diyara Ala ye, Matigi Ala b'i fɛ.»

29O kuma nin ye Mariyamu hakili ɲagami, a y'a yɛrɛ ɲininga k'o foli sifa kɔrɔ ye mun ye. 30Mɛlɛkɛ y'a fɔ a ye ko: «Kana siran, Mariyamu, bari i koo diyara Ala ye. 31- A filɛ, i bena kɔnɔ ta ka dencɛ wolo, i k'a tɔgɔ la ko Yezu. 32- A bena kɛ mɔgɔbaba ye, a bena wele Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala Dencɛ. Matigi Ala ben'a kɛ masa ye i n'a fɔ a faa Dawuda. 33A bena sigi masaya la Isirayɛlidenw kunna fɔɔ tuma bɛɛ, a ka masaya tena ban abada.»

34Mariyamu ye mɛlɛkɛ ɲininga ko: «Ne bena se ka kɔnɔ ta cogo di? K'a sɔrɔ ne ma cɛɛ lɔn fɔlɔ.»

35Mɛlɛkɛ y'a jaabi ko: «Nii Senuman bena jigi i kan, Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala ka sebagaya bena kɛ i kan. O kama, i bena Deen senuman min wolo, a bena wele Ala Dencɛ. 36A filɛ, i balimamuso Elizabɛti fana ye kɔnɔ ta a n'a ka kɔrɔya bɛɛ, a kalo wɔɔrɔnan ye nin ye. A bena dencɛ wolo, ale min tun be jati muso wolobali ye. 37- Ala te dɛsɛ foyi la.»

38O la, Mariyamu y'a fɔ a ye ko: «Ne ye Matigi ta ye, i y'a fɔ cogo min na, Ala k'a kɛ ne ye ten.» O kɔ, mɛlɛkɛ bɔra a kɔrɔ ka taga.

Mariyamu be taga bɔ Elizabɛti fɛ

39O tile fila nin na, Mariyamu wilila ka teliya ka taga dugu dɔ la Zude mara la, kuluw ka ca yɔrɔ min na. 40A tagara don Zakari ka soo kɔnɔ ka Elizabɛti fo. 41Elizabɛti ye Mariyamu ka folikan mɛn tuma min na, deen lamagara a kɔnɔ. A fara Nii Senuman na, 42ka kaba k'a fɔ ko: «I ye nɛɛma sɔrɔ Ala fɛ ka tɛmɛ musow bɛɛ kan, ani deen min b'i kɔnɔ, o fana ye nɛɛma sɔrɔ. 43Ne ye jɔn ye fɔɔ ne Matigi bamuso yɛrɛ be na bɔ ne fɛ? 44A filɛ, ne y'i ka folikan mɛn tuma min na, ne deen lamagara nisɔndiya fɛ ne kɔnɔ. 45I dagamunin lo, bari mɛlɛkɛ ye Matigi ka kuma min fɔ i ye, i lara a la.»

Mariyamu ka tanuli dɔnkili

46- O la, Mariyamu ko:

«Ne be Matigi boɲa n dusu la,

47ne nisɔn diyanin be n Kisibaga Ala kosɔn,

48- bari, a y'a hakili to a ka jɔnmuso majiginin na.

Kabini sisan, mɔgɔw ben'a fɔ waati bɛɛ

ko ne dagamunin lo,

49bari Setigi ye kobabaw kɛ ne ye, a tɔgɔ ka senu.

50Ala be makari a ɲasiranbagaw la waati bɛɛ.

51A ye kabakow kɛ n'a ka sebagaya ye,

a ye yɛrɛboɲalaw hakili ɲagami.

52- A ye fanga bɔsi faamaw na

ka dɛsɛbatɔw kɛ mɔgɔbabaw ye.

53A ye fɛnɲuman caaman di kɔngɔtɔw ma

ka fɛntigiw bololakolon bila ka taga.

54A nana ni dɛmɛ ye Isirayɛli jama ma,

min y'a ka baarakɛlaw ye,

55- k'a hakili to a ka ɲumanya la

Ibrayima n'a kɔmɔgɔw faan fɛ,

i ko a tun y'a daa di an faaw ma cogo min na.»

56Mariyamu tora Elizabɛti fɛ ka kalo saba ɲɔgɔn kɛ, o kɔ, a segira ka taga soo.

Zan batizelikɛla woloko

57Elizabɛti jigilon nana se, a ye dencɛ wolo. 58A sigiɲɔgɔnw n'a ka mɔgɔw y'a mɛn minkɛ ko Matigi y'a ka makari boɲa a faan fɛ, u nisɔn diyara ka fara Elizabɛti kan. 59- A tile seegi, deen kɛnɛkɛnɛlon sera. U nan'a kɛnɛkɛnɛ, u tun b'a fɛ k'a facɛ tɔgɔ la a la ko Zakari. 60Nga a bamuso y'a fɔ ko: «Ayi, a tɔgɔ bena la ko Zan.»

61U y'a jaabi ko: «I ka mɔgɔ si tɔgɔ te ten.» 62U ye deen faa ɲininga bobow ka kumacogo la ko a b'a fɛ tɔgɔ jumɛn ka la a deen kan.

63Zakari ye walaka ɲini u fɛ k'a sɛbɛn o kan ko: «A tɔgɔ ko Zan.» U bɛɛ kabakoyara. 64O yɔrɔnin bɛ, Zakari ka boboya banna, a y'a daminɛ ka kuma ka Ala tanu. 65U ka mara mɔgɔw bɛɛ siranna, Zude mara kuluyɔrɔ bɛɛ mɔgɔw tun be o koow lakali ɲɔgɔn ye. 66Mɔgɔ minw mana o kibaru mɛn, u bɛɛ tun be miiri a la k'u yɛrɛ ɲininga ko: «O tuma na, deen nin bena kɛ mun le ye sa?» Tiɲɛ na, Matigi Ala tun b'a fɛ.

Zakari ka tanuli ni kiraya dɔnkili

67Deen facɛ Zakari fara Nii Senuman na, ka kirayakuma fɔ ko:

68«Tanuli ka kɛ Matigi ye, Isirayɛli ka Ala,

bari a y'a janto a ka mɔgɔw la k'u hɔrɔnya.

69A ye kisibaga barikaman lawili an ye,

a y'a bɔ a ka baarakɛla Dawuda buruju la,

70i ko a tun ye o kuma don a ka fɔlɔfɔlɔ kiraw daa la cogo min na

71ko a bena an kisi an juguw ma,

k'an tila ka bɔ an kɔniyabagaw bɛɛ bolo.

72O cogo la, a makarila an faaw la,

a y'a hakili to a ka layidu la.

73A tun ye layidu ta an Faa Ibrayima ye, tiɲɛ na,

74ko a bena an tila an juguw la,

waasa an jaa gwɛlɛyanin ka baara kɛ ale ye,

75a k'an jati mɔgɔ senumanw ni mɔgɔtilenninw ye an sii bɛɛ la.

76- E kɔni, ne deen,

i bena wele Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala ka kira,

bari i bena taama Matigi ɲakɔrɔ k'a ka sira labɛn.

77I bena kisili sira yira a ka mɔgɔw la

u ka hakɛw yafali seen fɛ,

78an ka Ala ka makari n'a ka ɲumanya barika la.

A bena kɛnɛ ci an ye ka bɔ sanfɛ i ko tile bɔtɔ kɛnɛ,

79- ka yeelen bɔ dibilamɔgɔw ye,

ni minw be siran saya ɲa,

ani k'an bila hɛrɛ sira kan.»

80Ayiwa, Zan tun be kɔgɔra, n'a hakili be boɲa ka taga. A tora kongokolon kɔnɔ fɔɔ ka taga se a yɛrɛ yiralon ma Isirayɛlidenw la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index