Search form

Luka 16

Namaramɔgɔ talen

1Yezu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko: «Cɛɛ nafolotigi dɔ tun be yen. A tun ye mɔgɔ dɔ ta k'a bila a ka nafolo kunna. Mɔgɔw y'a kɔrɔfɔ a kuntigi ye ko a b'a ka nafolo cɛn. 2A kuntigi y'a wele k'a fɔ a ye ko: ‹Ne be min mɛnna i ka koo la, o man di. I ye baara kɛ cogo min na, o ɲafɔ ne ye, bari i tena se ka to ne ka nafolo kunna tugu.› 3O kuma mɛnnin kɔ, a y'a miiri ko: ‹Ne bena mun kɛ sa? Bari ne kuntigi bena n bɔ a ka nafolo kunna. Ne te se ka sɛnɛ kɛ. Ka daalili kɛ, o bena kɛ maloya ye ne ma. 4Ni ne gwɛnna ka bɔ baara nin na tuma min na, ne bena min kɛ mɔgɔ dɔw ka se ka ne dɛmɛ, ne y'o lɔn.›

5«O tuma na, mɔgɔ minw ye juru ta a kuntigi fɛ, a y'u wele kelen kelen. Min kɔnna ka na, a y'ale ɲininga ko: ‹Ne kuntigi ka juru min b'i la, joli lo?› 6O y'a jaabi ko: ‹Tulu daga kɛmɛ.› A y'a fɔ o ye ko: ‹I ka juru sɛbɛ filɛ nin ye, sigi ka tulu daga bi duuru sɛbɛn joona joona.› 7O kɔ, a y'a fɔ dɔ wɛrɛ ye ko: ‹E do, joli b'i la?› O y'a jaabi ko: ‹*Bile bɔɔrɔ kɛmɛ.› A y'a fɔ o ye ko: ‹I ka juru sɛbɛ filɛ nin ye, bɔɔrɔ bi seegi sɛbɛn.›

8«Cɛɛ namaratɔ nin kuntigi y'a tanu a ka cekuya kosɔn. Tiɲɛ na, nin diɲɛ mɔgɔw be koow kɛ ni cekuya ye u ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ Alalɔnbagaw kan.»

Nafolo minɛcogo

9Yezu tagara ɲa ni kuma ye k'a fɔ ko: «Ne b'a fɔ aw ye ko aw ka teriw ɲini ni diɲɛ nafolo ye, waasa n'o nana ban tuma min na, olu ka se k'aw kunbɛn arijana na. 10Mɔgɔ min ye mɔgɔsɔbɛ ye kofitini na, o ye mɔgɔsɔbɛ ye koba la fana. Min ye janfamɔgɔ ye kofitini na, o ye janfamɔgɔ ye koba la fana. 11N'aw ma kɛ mɔgɔsɔbɛw ye nin diɲɛ nafolo koow la, jɔn le bena nafolosɔbɛ kalifa aw ma? 12N'aw ma kɛ mɔgɔsɔbɛw ye mɔgɔ wɛrɛ ka nafolo koo la, min bena kɛ aw ta ye, jɔn ben'a d'aw ma?

13- «Mɔgɔ si te se ka baara kɛ kuntigi fila ye, bari a bena kelen kɔniya ka kelen kanu, walima a bena nɔrɔ kelen na k'a mako bɔ kelen na. Aw te se ka nafolo kanu, ka baara kɛ Ala ye fana.»

Yezu ka ladili dɔw

14Nafolo koo ka di *Fariziɲɛw ye minkɛ, u y'o kuma bɛɛ mɛn tuma min na, u tun be yɛlɛla Yezu ma. 15A y'a fɔ u ye ko: «Mɔgɔw ɲana, aw kɔni b'aw yɛrɛw kɛ mɔgɔtilenninw ye, nga min b'aw dusu la, Ala b'o lɔn, bari adamadenw be fɛɛn min jati fɛnba ye, o ye fɛɛn nafatan ye Ala ɲana.

16- «Kabini fɔlɔfɔlɔ, u tun be mɔgɔw kalan ni Ala ka sariya, ni kiraw ka kuma ye fɔɔ ka na se Zan batizelikɛla ka waati ma. K'a ta o ma, Ala ka masaya kibaru diman be fɔra mɔgɔw ye. Bɛɛ be jijara fana ka don o masaya la.

17- «Sankolo ni dugukolo ka wili ka bɔ u nɔɔ na, o ka nɔgɔ ni sariya kuma fɔnin dakuru ɲaa kelen cɛnni ye.

18- «Mɔgɔ o mɔgɔ y'a muso furu sa ka dɔ wɛrɛ ta, o tigi be kakalaya kɛ. Ni mɔgɔ o mɔgɔ ye muso furusanin furu, o tigi be kakalaya kɛ fana.

Nafolotigi ni Lazari ka koo

19«Nafolotigi dɔ tun be yen, a tun be dakamana fani don ka faamadumuni kɛ ka ɲanagwɛ loon o loon. 20Fantan dɔ fana tun be yen min tɔgɔ ko Lazari. A fari yɔrɔ bɛɛ tun ye joli ye. A tun be la nafolotigi ka soo daa la. 21Dumuni murumuru minw tun be ben nafolotigi fɛ, a tun b'a fɛ ka olu dumu, nga a tun t'o sɔrɔ. Ka fara o kan, wuluw tun be na k'a ka jolidaw nɛɛmu.

22«Fantan nin nana sa, mɛlɛkɛw y'a ta ka taga sigiyɔrɔ d'a ma Ibrayima gɛrɛfɛ arijana na. Nafolotigi nin fana nana sa, u y'a suu don. 23A tun be tɔɔrɔba la jahanama na, a y'a ɲaa kɔrɔta ka Ibrayima ye yɔrɔjan ni Lazari b'a gɛrɛfɛ. 24O tuma na, a pɛrɛnna ko: ‹Ne faa Ibrayima, makari ne la. A fɔ Lazari ye ko a ka taga bolokunnaden sun jii la ka na ne kaan ɲigi n'a ye, bari ne tɔɔrɔnin be kojugu tasuma nin kɔnɔ.›

25«Nga Ibrayima y'a fɔ a ye ko: ‹N deen, e yɛrɛ y'a lɔn ko k'i to diɲɛ na, i tun be ɲasuma na, ni Lazari be sigɛn na. Sisan, Lazari fana be ɲasuma na, e be sigɛn na. 26Hali n'o tɛ, dingɛbelebeleba be an ni aw cɛ. O la, ni mɔgɔ min b'a fɛ ka bɔ yan ka taga aw fɛ, a kana se, ani mɔgɔ fana kana se ka bɔ aw fɛ ka na yan.› 27Nafolotigi y'a fɔ ko: ‹O tuma, ne faa, ne b'i daali, i ka Lazari bila ka taga ne ka somɔgɔw fɛ, 28bari dɔgɔcɛ duuru be ne fɛ. A ka taga u lasɔmi waasa olu fana kana na nin tɔɔrɔ yɔrɔ la.›

29«Ibrayima y'a jaabi ko: ‹Ala ka sariya ni kiraw ka sɛbɛw be u bolo, u ka olu kɔnɔnakuma bato.› 30Nafolotigi ko: ‹Ayi, o te labɔli kɛ ne faa Ibrayima, nga ni mɔgɔ min sara ka ban, n'ale kununna ka taga kuma u fɛ, u bena nimisa ka faran u ka kojuguw la.› 31Ibrayima tilara k'a fɔ a ye ko: ‹N'u ma Ala ka sariya ni kiraw ka sɛbɛw kɔnɔnakuma bato, hali ni mɔgɔ sanin dɔ kununna ka taga kuma u fɛ, u tena la o la.› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index