Search form

Luka 23

U be taga ni Yezu ye Pilati fɛ

(Mat 27.2,11-14; Mar 15.1-5; Zan 18.28-38)

1O tuma na, kititigɛlaw bɛɛ sinna ka wili ka taga ni Yezu ye Pilati fɛ. 2U y'a daminɛ ka Yezu jalaki ko: «An y'a ye ko cɛɛ nin b'an ka siya kunnacɛnna. A b'u bali ka lɛnpo sara Ɔrɔmu masacɛ ma. A ko ale ye Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin ye, ko ale ye masa ye.»

3Pilati y'a ɲininga ko: «I ye zuwifuw ka masa ye wa?»

Yezu y'a jaabi ko: «E ko ten.»

4Pilati y'a fɔ sarakalasebagaw kuntigiw ni jama ye ko: «Ne ma kuun ye cɛɛ nin be se ka jalaki min na.»

5Nga u segira k'a fɔ ko: «A be mɔgɔw kalan an ka jamana yɔrɔ bɛɛ la. O le b'a to mɔgɔw be muruti. A y'a daminɛ Galile mara la fɔɔ ka na se yan Zude mara la.»

Pilati be Yezu ci Erɔdi ma

6Pilati ye Galile tɔgɔ mɛn mɔgɔw daa la minkɛ, a ye ɲiningali kɛ ko yala ni Yezu ye Galileka ye. 7A y'a lɔn ko Yezu bɔra *Erɔdi ka mara la tuma min na, a y'a fɔ u ye k'u ka taga n'a ye Erɔdi fɛ, bari Erɔdi fana tun be Zeruzalɛmu o loon nin na. 8Erɔdi ye Yezu ye minkɛ, o diyara a ye kosɔbɛ. A tun b'a fɛ ka Yezu ye kabini tumajan bari a tun y'a ka koo mɛn. A tun be miiri fana ko Yezu bena kabako dɔ kɛ ale ɲana. 9A ye Yezu ɲininga koo caaman na, nga Yezu m'a jaabi. 10Sarakalasebagaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw tun be yen. U tun b'a la ka kumajugu fɔ waasa k'a ka koo juguya. 11Erɔdi n'a ka sɔlidasiw ye Yezu lɔgɔbɔ kosɔbɛ ka delekeɲuman dɔ don a kaan na. O kɛnin kɔ, a y'u bila ka segi ni Yezu ye Pilati fɛ. 12O loon nin na, Pilati ni Erɔdi kɛra teriw ye k'a sɔrɔ u tun ye ɲɔgɔn juguw ye fɔlɔ la.

Yezu ka kiti laban

(Zan 19.4)

13Pilati ye sarakalasebagaw kuntigiw, ni zuwifuw ka kuntigiw ani jama wele 14k'a fɔ u ye ko: «Aw le nana ni cɛɛ nin ye k'a fɔ ne ye ko a be mɔgɔw kunnacɛn. Ayiwa, ne y'a ɲininga aw ɲana. Aw ye koo minw fɔ k'olu y'a jalakikun ye, ne y'a ye ko jalakita tɛ. 15*Erɔdi fana m'a jalakikun ye, bari a segira k'a bila ka na anw fɛ. O la, ne ma koo si ye cɛɛ nin ka kan ka faga min kama. 16O la, ne ben'a to u b'a bugɔ ni golokami ye. O kɔ, ne ben'a bila ka taga.»

[ 17Saan o saan, *Hɔrɔnya ɲanagwɛ tuma, Pilati tun ka kan ka kasoden dɔ labila.]

18U bɛɛ pɛrɛnna ko: «Cɛɛ nin faga, ka Barabasi labila.» 19Barabasi tun donna kaso la murutili ni mɔgɔfaga kosɔn. O murutili tun kɛra dugu kɔnɔ.

20Pilati tun b'a fɛ ka Yezu bila minkɛ, a kumana jama fɛ tugu. 21Nga u pɛrɛnna ko: «A gwengwen lɔgɔ kan! A gwengwen lɔgɔ kan!»

22Pilati kumana u fɛ a siɲɛ sabanan na ko: «A ye kojugu jumɛn kɛ? A ye koo min kɛ n'o b'a fagakun bɔ, ne m'o ye. O la, ne ben'a to u b'a bugɔ ni golokami ye. O kɔ, ne ben'a to a be taga.»

23Nga u tora ka pɛrɛn ko Pilati ka Yezu gwengwen lɔgɔ kan. U ka mankan boɲana fɔɔ ka see sɔrɔ. 24O tuma na, Pilati y'a fɔ ko u ye min daali, k'o bena kɛ u ye. 25Barabasi min tun donna kaso la murutili ni mɔgɔfaga kosɔn, a y'ale labila i n'a fɔ u y'a ɲini cogo min na. Nga a ye Yezu don u bolo waasa u k'u sago kɛ a la.

Yezu ka gwengwenko

(Mat 27.32; Mar 15.21)

26U taatɔ ni Yezu ye, u ye cɛɛ dɔ kunbɛn min tun bɔr'a ka foro la. Sirɛnika tun lo, a tɔgɔ tun ko Simɔn. U y'ale karaba ko a ka Yezu gwengwenlɔgɔ ɲun ka tugu a kɔ.

27Jamaba tugunin tun be Yezu kɔ. Muso caaman ɲaa sisinin tun be, ani u tun b'u disi gosi dusukasi bolo Yezu ka tɔɔrɔ kosɔn. 28Nga Yezu y'a ɲaa yɛlɛma k'a fɔ u ye ko: «Zeruzalɛmu musow, aw kana kasi ne kosɔn. Aw ye kasi aw yɛrɛw n'aw ka deenw kosɔn, 29bari loon dɔ bena se, mɔgɔw ben'a fɔ ko: ‹Muso minw ma deen sɔrɔ ka ye, ni minw te se ka deen sɔrɔ, ani minw ma siin di deen ma ka ye, olu dagamunin lo.› 30- O tuma na, mɔgɔw ben'a daminɛ k'a fɔ kuluw ye ko: ‹Aw ka ben an kan!› U ben'a fɔ tintinw ye ko: ‹Aw k'an datugu!› 31Ne be kuma ten bari aw yɛrɛ y'a ye u be nin kɛra yirikɛnɛ na, yiri jalan ta bena kɛ cogo di?»

32U tun be tagara ni kojugukɛla fila fana ye k'olu ni Yezu faga ɲɔgɔn fɛ.

33U tagara se kulunin dɔ kan, u be min wele ko Kungolokolo. U ye Yezu gwengwen lɔgɔ kan yen, ka kojugukɛla fila nunu fana gwengwen lɔgɔ dɔw kan, kelen a kinibolo fɛ, kelen a numanbolo fɛ. 34- Nga Yezu y'a fɔ ko: «N Faa, yafa u ma bari u be min kɛra, u m'o lɔn.»

U ye kala la ka Yezu ka faniw tilan ɲɔgɔn cɛ. 35- Mɔgɔw tun lɔra n'u be filɛli kɛ. Zuwifuw ka kuntigiw kɔni tun be yɛlɛla Yezu ma. U ko: «A ye mɔgɔ wɛrɛw kisi, a k'a yɛrɛ kisi sa. N'a ye Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin ye tigitigi, a k'a yɛrɛ kisi.»

36- Sɔlidasiw fana tun be yɛlɛla a ma. U gwɛrɛla a la k'u be vinɛgiri d'a ma. 37U y'a fɔ ko: «N'i ye zuwifuw ka masa ye, i yɛrɛ kisi.»

38U y'a sɛbɛn fɛɛn dɔ kan k'a dulon gwengwenlɔgɔ la Yezu kunna ko: «Nin ye zuwifuw ka masa ye.»

39Kojugukɛla minw tun gwengwenna fana, olu kelen tun b'a nɛnina ko: «I te Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin ye wa? I yɛrɛ kisi k'an fana kisi kɛ!»

40Nga kojugukɛla tɔ kelen nin ye dɔ nin sɔngɔ ko: «E min b'o tɔɔrɔ ɲɔgɔn na, i te siran Ala ɲa! 41An kɔni ka kan ni tɔɔrɔ nin ye bari an ye kojugu kɛ, nga ale ma kojugu si kɛ.» 42O kɔ, a y'a fɔ Yezu ye ko: «Matigi, n'i nana sigi i ka masaya la tuma min na, i k'i hakili to ne la.»

43Yezu y'a jaabi ko: «Tiɲɛ na, ne b'a fɔ i ye, i bena kɛ ne fɛ arijana na bii yɛrɛ.»

Yezu ka sayako

(Mat 27.45-56; Mar 15.33-41; Zan 19.28-30)

44Tilegwangwanfɛ, dibi donna yɔrɔ bɛɛ fɔɔ ka lɛrɛ saba kɛ. 45- Alabatosoba cɛtigɛfani faranna fila ye. 46- Yezu pɛrɛnna kosɔbɛ ko: «N Faa, ne be n nii segi i ma.» A y'o fɔ ka ban tuma min na, a nii bɔra.

47Sɔlidasiw kuntigi ye koo nunu ye ten, a ye Ala boɲa k'a fɔ ko: «Siga t'a la, cɛɛ nin tun ye mɔgɔɲuman ye.»

48Koo minw tun kɛra, mɔgɔ minw tun tagara olu filɛ, u kɔsegitɔ tun b'u disi gosi dusukasi bolo. 49- Yezu lɔnbagaw bɛɛ lɔnin tun be yɔrɔjan k'o koow filɛ. Muso minw tun tugura Yezu kɔ ka bɔ Galile mara la, olu fana tun b'u cɛma.

Yezu suu donko

(Mat 27.57-61; Mar 15.42-47; Zan 19.38-42)

50Cɛɛ dɔ fana tun be yen, a tɔgɔ ko Yusufu, zuwifuw ka kititigɛlaw dɔ tun lo. Mɔgɔɲuman tun lo, a tun te sɔn ka mɔgɔ tɔɲɔ. 51A tun ma sɔn a tɔɲɔgɔnw ka koo latigɛli ani u ka kɛtaw ma. A tun bɔra zuwifu ka dugu dɔ la min tɔgɔ ko Arimate. A tun be Ala ka masaya waati kɔnɔna. 52A tagara Pilati sɛgɛrɛ ka Yezu suu daali a fɛ. 53O kɔ, Yusufu tagara Yezu suu bɔ lɔgɔ kan k'a kasange ni bagi gwɛman ye, k'a don kaburu dɔ kɔnɔ. O kaburu soginin tun be fara la. Mɔgɔ si suu tun ma don yen fɔlɔ. 54Jumalon tun lo. Lafiɲɛlon tun be ɲini ka daminɛ.

55Muso minw tun tugura Yezu kɔ ka bɔ Galile mara la, olu tagara ni Yusufu ye Yezu suu donyɔrɔ la. U ye kaburu nin ye ka Yezu suu doncogo bɛɛ filɛ. 56- O kɔ, u segira ka taga dugu kɔnɔ. U ye wusulan ni tulu kasadiman labɛn.

U ye lafiɲɛlon bato i ko a fɔra cogo min na Ala ka sariya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index