Search form

Luka 24

Yezu kununko

(Mat 28.1-9; Mar 16.1-8; Zan 2.1-9)

1Lɔgɔkun loon fɔlɔ sɔgɔma joona, muso nunu tun ye wusulan min labɛn, u wilila ka taga n'o ye kaburu la. 2Kabakuru belebeleba min tun kɛra ka kaburu datugu, u tagar'a sɔrɔ kabakuru nin te kaburu daa la. 3U donna kaburu kɔnɔ, u ma Matigi Yezu suu ye. 4K'u hakili ɲagaminin to o koo la, u barila ka cɛɛ fila dɔ ye. U ka faniw tun be manamana haali. 5Muso nunu siranna k'u ɲaa biri duguma minkɛ, cɛɛ nunu y'a fɔ u ye ko: «Mɔgɔ min be nii na, aw do b'o tigi yaala suuw cɛma mun na? 6- A te yan, a kununna ka ban. A tun ye kuma min fɔ aw ye k'a to Galile mara la, aw k'aw hakili jigi o la. 7A tun y'a fɔ ko wajibi lo Mɔgɔ Dencɛ ka don hakɛkɛlaw bolo, u k'a gwengwen lɔgɔ kan, ko tile sabanan a faganin kɔ, a bena kunun.»

8O tuma na, muso nunu hakili jigira Yezu ka kuma na. 9U bɔra kaburu la ka taga o koow bɛɛ lakali kalanden tan ni kelen nunu ye, ani k'a lakali tɔw bɛɛ ye fana. 10O koo nunu lakalibagaw tun ye Zaki bamuso Mariyamu ye, ni Zaani, ani Mariyamu ka bɔ Magidala. Muso wɛrɛ minw tun be n'u ye, olu fana ye koo nunu lakali kalandenw ye ten. 11Kalandenw ma la muso nunu ka kuma na, u tun b'o jati nalomanyakuma ye. 12O n'a ta bɛɛ, Piyɛri wilila ka boli ka taga kaburu la. A sera, a ye filɛli kɛ kaburu kɔnɔ, a ye bagi gwɛman dɔrɔn lanin ye duguma. Koo minw tun kɛra, olu y'a kabakoya, a segira ka taga soo.

Kalandenw be Yezu ye

13O loon na yɛrɛ, Yezu ka kalandenw mɔgɔ fila tun be tagara dugu dɔ la min tɔgɔ ko Emayusi. O dugu ni Zeruzalɛmu cɛ tun ye kilo tan ni kelen ɲɔgɔn ye. 14Koo minw bɛɛ tun kɛra, u tun be olu baro la ɲɔgɔn fɛ. 15K'u to baro ni sɔsɔli la, Yezu yɛrɛ nana fara u kan ka taama n'u ye, 16nga a kɛra i n'a fɔ u ɲaa tun sirinin be, u ma se ka Yezu lɔn. 17Yezu y'u ɲininga ko: «Aw be mun baro la ɲɔgɔn fɛ?»

O tuma na, u lɔra. U ɲaa sisinin tun bɛ. 18Mɔgɔ kelen min tɔgɔ ko Kilewopasi, ale y'a jaabi ko: «Koo minw kɛra tile fila nin na, mɔgɔ si te Zeruzalɛmu min te o koow kala ma fɔɔ e dɔrɔn kɛ?»

19Yezu y'u ɲininga ko: «O ye mun ye?»

U y'a jaabi ko: «Nazarɛtika Yezu ka koo kɛ! A tun kɛra kira ye, a ye kabakow kɛ, ani ka setigiyakumaw fɔ Ala ni mɔgɔw bɛɛ ɲakɔrɔ. 20Nga sarakalasebagaw kuntigiw n'an ka dugu ɲamɔgɔw y'a don mɔgɔjuguw bolo waasa u k'a faga. Olu y'a gwengwen lɔgɔ kan. 21An kɔni jigi tun b'a kan ko mɔgɔ min ka kan ka Isirayɛlidenw kunmabɔ, ko ale tun lo. Nga, koo nunu kɛra, a tile saba ye bii ye. 22An kalandenw cɛma, musow be yen. Olu dɔw tun tagara sɔgɔma joona kaburu la, ka segi ka na an kabakoya 23ko u m'a suu ye. U y'a fɔ an ye ko mɛlɛkɛ dɔw y'u yɛrɛ yira u la k'a fɔ u ye ko a be nii na. 24An tɔɲɔgɔn dɔw tagara kaburu la k'a lajɛ fana. Musow y'a fɔ cogo min na, u tagar'a sɔrɔ ten nga u ma a yɛrɛ ye.»

25O tuma na, Yezu y'a fɔ u ye ko: «Aw ye hakilitanw ye dɛ! Aw te la kiraw ka kuma fɔnin na joona fana. 26Wajibi tun lo Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin tun ka tɔɔrɔ ten ka sɔrɔ ka boɲa sɔrɔ Ala fɛ.» 27O kɔ, Ala ka kuma ye min fɔ a ka koo la, a ye olu bɛɛ fɔ k'a gwɛya u ye, k'a ta Musa ye kuma min sɛbɛn fɔɔ ka n'a bila kiraw bɛɛ ka sɛbɛnninw ma.

28U tun be tagara dugu min na, u surunyana o la tuma min na, Yezu y'a kɛ i n'a fɔ a b'a fɛ ka taga k'u to yen. 29Nga u y'a daali ko a ka to u fɛ bari tile be ɲini ka ban. O la, a tora u fɛ u ka jatigiso kɔnɔ. 30Dumunikɛtuma, Yezu sigira n'u ye dumuni na, a ye buru ta ka barika la Ala ye, k'a tilantilan k'a d'u ma. 31O tuma na, u ɲaa yɛlɛla, u y'a lɔn, nga a tununa ka bɔ u ɲakɔrɔ. 32U y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «A tun be kumana an fɛ sira kan tuma min na ka to ka Ala ka kuma ɲafɔ an ye ka gwɛ, an nisɔndiyanin tun tɛ wa?»

33O yɔrɔnin bɛɛ, u wilila ka segi ka taga Zeruzalɛmu. U tagara ciden tan ni kelen ni kalanden tɔw lajɛnnin sɔrɔ yen. 34Olu y'a fɔ mɔgɔ fila nunu ye ko Matigi kununna tiɲɛ na, u ko a y'a yɛrɛ yira Simɔn na.

35O tuma na, olu fila ye Yezu ye sira kan cogo min na, ani k'a lɔn cogo min na dumuni kɛtuma na, u y'o lakali kalanden tɔw ye.

Yezu b'a yɛrɛ yira a ka kalandenw na

36Ka kalanden fila nunu to o kuma na dɔrɔn, u barila ka Yezu ye u cɛma. A y'a fɔ u ye ko: «Ala ka hɛrɛ kɛ aw ye.»

37U siranna kosɔbɛ bari u tun be miiri ko suja dɔ lo. 38Nga Yezu y'a fɔ u ye ko: «Mun na aw be siran? Mun y'a to aw be sigasiga ten? 39Aw ka ne tigɛ ni n seenw filɛ, ne yɛrɛ lo tigitigi. Aw ye maga ne la k'a filɛ, aw ben'a ye ko farisogo ni kolo be ne la k'a sɔrɔ olu te suja la.»

40O fɔnin kɔ, a y'a tigɛ n'a seenw yira u la. 41U nisɔn diyara kosɔbɛ, ka kabakoya, o le y'a to u ma l'a la ko Yezu lo. O la, Yezu y'u ɲininga ko: «N be dumunifɛn dɔ sɔrɔ aw fɛ yan wa?» 42U ye jigɛwusunin kunkurun dɔ d'a ma. 43A y'a minɛ k'a ɲimi u ɲana.

44O kɔ, a y'a fɔ u ye ko: «Tuma min na ne tun ma sa ban, koo minw fɔra Musa ka sariya, ni kiraw ka kitabuw, ani Dɔnkiliw Ala ye kitabu la ne ka koo la, ne tun y'a fɔ aw ye ko wajibi lo o bɛɛ ka kɛ.»

45O tuma na, a ye hakili d'u ma waasa u ka se ka Ala ka kuma faamu. 46A y'a fɔ u ye ko: «A fɔra Ala ka kuma na ko mɔgɔw bena Ala ka Mɔgɔ wolomanin tɔɔrɔ, k'a faga, a bena kunun a tile sabanan loon. 47A ka kibaru ka kan ka fɔ siyaw bɛɛ ye waasa u ka nimisa ka faran u ka kojuguw la, u ka hakɛw ka yafa. O ka kan ka daminɛ Zeruzalɛmu. 48Aw ka kan ka kɛ o koow lakalibagaw ye, bari aw y'o ye. 49- Ne Faa y'a daa di ko a bena fɛɛn min d'aw ma, ne yɛrɛ bena o ci aw ma. Aw kɔni ka to dugu nin kɔnɔ fɔɔ aw ka sebagaya sɔrɔ ka bɔ Ala fɛ.»

Yezu be yɛlɛ sankolo la

50- O kɔ, Yezu tagara ni kalandenw ye fɔɔ Betani faan fɛ. A y'a bolow kɔrɔta ka duba kɛ u ye. 51K'a to duba kɛli la u ye, a bɔra u kɔrɔ, ka yɛlɛ sankolo la. 52Kalandenw birila k'a bato. O kɔ, u segira Zeruzalɛmu ni nisɔndiyaba ye. 53O yɔrɔ la, u tun be to ka taga Alabatosoba kɔnɔ tuma bɛɛ ka Ala tanu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index