Search form

Luka 3:1

Zan batizelikɛla ka waajuli

(Mat 3.1-6; Mar 1.1-6)

1Ɔrɔmu masacɛ Tibɛri ka masaya saan tan ni duurunan na, o y'a sɔrɔ Pɔnsi Pilati tun be Zude mara kunna, *Erɔdi tun be Galile mara kunna, a balimacɛ Filipu tun be Iture ni Tarakoniti maraw kunna, ani Lizaniyasi tun be Abilɛni mara kunna.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index