Search form

Luka int

Kunnafoni

Luka ka kitabu kɔnɔ, Mariyamu sɔnna Ala sago ma cogo min na mɛlɛkɛ ka fɔta fɛ, ani Yezu wolola cogo min na, a wololi kibaruya fɔra cogo min na, o bɛɛ be yira an na.

Luka b'a yira an na ko Yezu y'a yɛrɛ majigi ka sɔn tɔɔrɔ ma ani u y'a gwengwen lɔgɔ kan, a sara. Nga tile sabanan loon, a kununna ka bɔ suuw cɛma k'a yɛrɛ yira a kɔmɔgɔw la. O kɔ, a kɔrɔ tara u ɲana ka taga sankolo la.

Luka ye Yezu ka talen caaman fɔ an ye: Dannikɛla talen, Deen min y'a faa cɛɛn ta ka ta'a cɛn ka segi ka na. O talen nunu fɛ, a be Ala ka kanuya yira an na adamadenw faan fɛ.

Kitabu nin tilancogo

Kitabu nin sɛbɛnkun 1.1-4

Zan batizelikɛla ani Yezu ka woloko 1.5—2.52

Zan batizelikɛla ka waajuli 3.1-20

Sutana be Yezu nigɛ ka dɛsɛ a batizeli kɔ 3.21—4.13

Yezu ka baara Galile mara la 4.14—9.50

Yezu be bɔ Galile ka taga Zeruzalɛmu 9.51—19.27

Yezu minɛna ka kiti ani ka faga 19.28—23.56

Yezu kununko 24.1-12

Yezu b'a yɛrɛ yira a kɔmɔgɔw la ka taga sankolo la 24.13-53

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index