Search form

Mal int

Kunnafoni

Malasi ka kiraya tun y'a sɔrɔ Isirayɛlidenw kɔsegira ka ban Zeruzalɛmu dugu kɔnɔ. U ye Alabatoso lɔ kura ye kira Aze ni Zakari ka waajuli barika la. O y'a sɔrɔ Ɛsidirasi ni Neemi tun ma kɔsegi fɔlɔ. Alabatoso kɔni tun lɔra, nga mɔgɔw tun te Ala batora yen a cogo la. Begɛn sarakata dɔw tun ye soɲalifɛnw ye tuma dɔ, walima senkelennin, walima banabagatɔlaman. Sarakalasebagaw tun te jama dɛmɛ k'u ɲaa sin Ala ma, fɔɔ k'u mabɔ a la le. Cɛɛw tun be u ka musow furu sa, ka siya wɛrɛ deenw furu. O la, Malasi be mɔgɔw waaju k'u ka nimisa ka faran u ka kɛwalijuguw la, ka bɛɛn tugu ni Ala ye. O la, Masaba ben'a ka ciden ci ka n'a ka mɔgɔw kiti, ani k'u saniya.

Malasi ko: «Ayiwa, Masaba, Setigi ko: ‹N bena n ka ciden ci, a ka sira labɛn n ɲa. Aw be Matigi min yɔrɔ ɲinina, ale bena bari ka don a batoso kɔnɔ. Ciden min bena jɛnɲɔgɔnya koo fɔ, aw be min fɛ, o natɔ filɛ!› » (3.1)

Kitabu nin tilancogo

Jama b'a yɛrɛ mabɔ Ala la 1.1—2.16

Ala ben'a ka jama kiti ani ka barika don u la 2.17—3.24

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index