Search form

Mar 11

Yezu be taga Zeruzalɛmu faliden kan

(Mat 21.1-11; Luka 19.28-40; Zan 12.12-19)

1Yezu n'a kɔfɛmɔgɔw surunyana Bɛtifaze ni Betani na Olivuyirikulu gɛrɛfɛ. U yɔrɔ tun man jan Zeruzalɛmu na tugu. A y'a ka kalandenw fila ci 2k'a fɔ u ye ko: «Aw ye taga aw ɲafɛ dugu nin na. Aw dontɔ, aw bena faliden dɔ sirinin ye, mɔgɔ si ma deli ka yɛlɛ min kan fɔlɔ. Aw k'a foni ka na n'a ye. 3Ni mɔgɔ dɔ y'aw ɲininga ko mun na aw b'a foni, aw k'o tigi jaabi ko aw ka Matigi mako le b'a la, ko yanni dɔɔni, ko a bena mɔgɔ bila ka segi n'a ye.»

4O la, u tagara faliden nin sirinin sɔrɔ boon dɔ daa la sira gɛrɛfɛ. U y'a daminɛ k'a foni. 5Mɔgɔ minw tun b'o yɔrɔ la, u dɔw y'u ɲininga ko: «Mun na aw be faliden nin fonina?»

6Kalandenw y'u jaabi i ko Yezu tun y'a fɔ u ye cogo min na. O mɔgɔ nunu sɔnna k'u ka taga ni faliden nin ye. 7U tagara ni faliden ye Yezu fɛ. U y'u ka faniw la a kɔɔ kan. Yezu yɛlɛla a kan. 8Mɔgɔ caaman y'u ka faniw la sira kan, dɔw ye furaburuw tigɛ waga kɔnɔ k'u lala sira kan fana. 9- Mɔgɔ minw tun be Yezu ɲafɛ ani minw tun b'a kɔfɛ, olu tun be pɛrɛn ko: «An be Ala tanu! Mɔgɔ min be nana Matigi tɔgɔ la, Ala ka barika don o la! 10An faa Dawuda ka masaya ɲɔgɔn min bena sigi, Ala ka barika don o la. An be Ala tanu!»

11Yezu donna Zeruzalɛmu kɔnɔ tuma min na, a tagara don Alabatosoba kɔnɔ ka fɛɛn bɛɛ filɛ. O kɔ, tilekun tun be ɲini ka don minkɛ, a n'a ka kalanden tan ni fila bɔra ka taga Betani.

Yezu ye torosun min danga

(Mat 21.18-19)

12O dugusagwɛ, Yezu n'a ka kalandenw bɔtɔ Betani, kɔngɔ y'a minɛ. 13K'a to yɔrɔjan, a ye torosun dɔ ye, furaburu tun b'a la. A tagar'a filɛ yala n'a bena deen sɔrɔ a la. Nga a gwɛrɛla a la tuma min na, a ma foyi sɔrɔ a la furaburu kɔ, bari toro denwaati tun tɛ. 14Yezu y'a fɔ yiri nin ye ko: «Mɔgɔ si tena i deen dumu tugu abada.» A ka kalandenw y'o kuma mɛn.

Yezu be jagokɛlaw gwɛn Alabatosoba kɔnɔ

(Mat 21.12-17; Luka 19.45-48; Zan 2.13-22)

15Yezu n'a ka kalandenw sera Zeruzalɛmu tuma min na, a donna Alabatosoba kɔnɔ. Jagokɛla ni sannikɛla minw tun be yen, a y'a daminɛ k'olu gwɛn, ka warifalenbagaw ka tabaliw ni tubani feerebagaw ka sigilanw ɲɔti k'u benben. 16A ma sɔn tugu mɔgɔ si ka tɛmɛ Alabatosoba luu kɔnɔ ni feerefɛn ye. 17- O kɔ, a ye mɔgɔw kalan ko: «A fɔra Ala ka kuma na ko: ‹Ne ka soo bena kɛ siyaw bɛɛ ka daalilikɛyɔrɔ ye.› Nga aw kɔni y'a kɛ soonw ka yɔrɔ ye.»

18Sarakalasebagaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw y'o mɛn tuma min na, u y'a daminɛ ka fɛɛrɛ ɲini Yezu fagako la. U siranna Yezu ɲa, bari a ka kalan tun diyara mɔgɔ caaman ye.

19Tilekun donnin kɔ, Yezu n'a ka kalandenw bɔra dugu kɔnɔ.

Ala be sɔn daalili min na

(Mat 21.20-22)

20O dugusagwɛ sɔgɔma, Yezu n'a ka kalandenw tɛmɛtɔ torosun danganin nin yɔrɔ la, u ye torosun nin ye. A jara fɔɔ ka se a liliw ma. 21Yezu tun ye kuma min fɔ, Piyɛri hakili jigira o la minkɛ, a y'a fɔ Yezu ye ko: «Karamɔgɔ, a filɛ, i tun ye torosun min danga, a jara.»

22Yezu y'a fɔ u ye ko: «Aw ye la Ala la. 23- Tiɲɛ na, ne b'a fɔ aw ye ko ni mɔgɔ dɔ y'a fɔ kulu nin ye ko: ‹Wili ka bɔ yan ka taga ben kɔgɔji kɔnɔ,› n'o tigi ma sigasiga a dusu la, n'a lara a la ko a ye min fɔ, k'o bena kɛ, o bena kɛ a ye. 24O le y'a to, ne b'a fɔ aw ye ko n'aw ye fɛɛn o fɛɛn daali Ala fɛ, aw ka la a la ko aw bena o sɔrɔ, aw ben'a sɔrɔ. 25- K'aw lɔnin to Ala daalili la, n'o y'a sɔrɔ dɔ ye aw hakɛ ta, aw ka yafa o ma janko aw Faa min be sankolo la, o k'aw ka hakɛw yafa fana. [ 26Nga n'aw ma yafa tɔw ma, aw Faa min be sankolo la, o tena aw ka hakɛw yafa fana.]»

Jɔn ye fanga di Yezu ma?

(Mat 21.23-27; Luka 20.1-8)

27Yezu n'a ka kalandenw segira Zeruzalɛmu tuguni. Ka Yezu to yaalayaala la Alabatosoba kɔnɔ, sarakalasebagaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ani cɛkɔrɔbaw tagar'a sɛgɛrɛ. 28U y'a ɲininga ko: «I be koo minw kɛ, jɔn le y'o sira d'i ma? Jɔn y'o kɛ see d'i ma?»

29Yezu y'u jaabi ko: «Ne bena aw ɲininga koo kelen dɔrɔn na. N'aw ye ne jaabi, o tuma na, min ye sira di ne ma ka koo nunu kɛ, ne bena o fɔ aw ye. 30Jɔn le ye Zan ci ko a ka mɔgɔw batize, Ala lo wa, walima mɔgɔw lo? Aw ka ne jaabi.»

31O tuma na, u y'u ka miiriya fɔ ɲɔgɔn ye ko: «N'an y'a jaabi ko Ala lo, a bena an ɲininga ko mun na an ma la a la. 32N'an y'a fɔ ko mɔgɔw lo fana, haya!»

U tun be siran jama ɲa, bari mɔgɔ bɛɛ tun be Zan jati kira tigitigi ye.

33O la, u ye Yezu jaabi ko: «An t'a lɔn.»

Yezu y'a fɔ u ye ko: «N'o lo, mɔgɔ min ye sira di ne ma ka koo nunu kɛ, ne fana tena o fɔ aw ye.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index